Nemoj napustiti ovaj svijet prije nego okusiš život s Kur’anom

 

Piše: Abdullah ibn Ahmed el-Huvejl / Preveo i prilagodio: Mr. Semir Imamović

 

Iako sam tek ušao u treću deceniju života, osjetio sam, na svojoj duši, sve tegobe ovog dunjaluka, doživio mnoga razočaravajuća iskustva, koja su poljuljala moju odlučnost i vjeru u ljude i ovaj život, upoznao tamnu/strašnu stranu čovjeka, njegovu prevrtljivost, sebičnost, bezosjećajnost, vjerolomnost i sklonost ka nanošenju štete drugima, što je na mom srcu ostavilo neizbrisiv i bolan trag.

Zbog svih tih saznanja, moj život se pretvorio u tugu, i izgubio je svaki svoj smisao. Moje srce prekrila je pomračina beznadežnosti i straha od neizvjesne budućnosti.

Počeo sam tragati za novim životom, koji nije poput ovog, i novom družbom/saputnicima koja nije poput ove družbe.

Moja želja ispunila se kada sam zakoračio u „svijet Kur’ana“, a moja žeđ je utoljena kada su mojim grlom, prvi put, potekle Božije riječi.

U Kur’anu sam pronašao život u kojem nema bijede, i druga od čijeg ne trebam strepiti.

Tako mi Allaha život s Kur’anom je pravi život, „samo kada bi oni znali“.

Život s Kur’anom je užitak prije užitka, ugodan život i beskrajno zadovoljstvo.

Život s Kur’anom je blagodat iznad svake blagodati, poklon iznad svakog poklona i osjećaj iznad svakog osjećaja.

Omer, radijallahu anhu, živio je s Kur’anom, i svim svojim bićem doživljavao/osjećao svako njegovo upozorenje i svaku njegovu pouku. Kada je jedne noći čuo prvih sedam ajeta sure Et-Tur: „Tako Mi Gore, i Knjige u retke napisane, na koži razvijenoj, i Hrama poklonika punog, i svoda uzdignutog, i mora napunjenog kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi“, rekao je: „Tako mi Gospodara Ka’be, ovo je istinita zakletva“, a zatim je pao u postelju i mjesec dana nije ustajao, ljudi su ga obilazili a nisu znali od čega je bolestan.

Abdullah ibn Abbas je živio s Kur’anom, dok on nije postao „sabesjednik“ njegovog uma, „prijatelj“ njegovog srca i dok u potpunosti nije ovladao njegovim razumom. Toliko je bio vezan za Kur’an i ubjeđen u njegovu sveobuhvatnost i savršenstvo, da je često znao reći: „Tako mi Allaha, kada bi izgubio povezac deve, sigurno bi našao u Kur’anu nešto o tome.“

Halid ibn El-Velid je toliko žalio što se nije više družio s Kur’anom, da ga je pred kraj svog života čvrsto prislonuo na grudi, zaplako i rekao: „Džihad me je zabavio od tebe.“

Ikrime ibn Ebu Džehl je živio s Kur’anom, i kada god je vidio Mushaf, stavio ga je na lice, plakao i govorio: „Govor mog Gospodara, govor mog Gospodara.“

Poznati islamski učenjak Ibn Tejmijja, većinu svog života, proveo je u pozivanju ljudi na pravi put (da’vi) borbi na Allahovom putu (džihadu) i pobijanju zabludjelih učenja, a kada je, pred kraj života, zatvoren u tvrđavu, u potpunosti se posvetio Kur’anu, njegovom učenju i proučavanju. Govorio je: „Kajem se što sam većinu svog života potrošio u proučavanju drugih a ne kur’anskih značenja.“

Jedan od najboljih poznavalaca Kur’ana današnjice, Muhamed Emin eš-Šenkiti, Allah mu se smilovao, rekao je za sebe: „Nema nijednog kur’anskog ajeta, kojeg nisam posebno i detaljno proučio.“ Kakva je to ljubav i pažnja prema Kur’anu: 6236 ajeta, svaki od njih je posebno proučio i posvetio mu dio svog života!

Jedan naš savremenik je pobrojao imena 18 velikih učenjaka, koji su, na samrti, žalili što nisu više vremena posvetili Kur’anu.

Život s Kur’anom je duševni spokoj i smiraj, koji može osjetiti samo onaj ko živi takvim životom.

Kada stanovnici Dženneta kažu: „Hvaljen neka je Allah, koji je od nas tugu odtsranio…“, oni će to reći samo iz jednog razloga – zato što su, na ovom svijetu, živjeli s Kur’anom. Razmisli o početku ajeta, koji prethode ovim njihovim riječima: „Oni koji Allahovu Knjigu čitaju…“ (Fatir, 29-34)

Druženje s Kur’anom je druženje od kojeg ćeš imati korist na dan kada od tebe pobjegnu tvoja majka i tvoj otac, tvoj brat i tvoj prijatelj, tvoja supruga i tvoja djeca, tvoje pleme i tvoja grupa. Okretaćeš se na sve strane, i nećeš naći nikoga osim svog vjernog i jedinog prijatelja, Kur’ana, koji će stajati uz tebe, braniti te i zagovarati se za tebe. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u tom smislu kaže: „Učite Kur’an, jer će on biti vaš zagovornik na Sudnjem danu“

Neću ti reći, kušaj život s Kur’anom da bi osjetio slast sreće, nego ću ti reći, budi ubjeđen da tvoj istinski život, sreća i dobro počinju onog momenta kada Kur’an prihvatiš za svog iskrenog prijatelja.

I na kraju, cijenjeni brte i sestro, nemoj napustiti ovaj svijet prije nego okusiš ono najljepše na njemu – život s Kur’anom.

 
Read more...

Šesnaest malih i velikih životinja spomenutih u Kur'anu

 

Piše: Nedim Botić/Saff.ba

 

Kur'an i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govore o glavnim dijelovima prirode: zemlji, vodi, životinjskom i biljnom svijetu i vremenu. Šest sura u Kur'anu nosi nazive po različitim Allahovim stvorenjima: El-Bekara (Krava), En-Neml (Mravi), El-Fil (Slon), En-Nahl (pčela) i El-Ankebut (pauk), a životinjski svijet se u Kur'anu i hadisima spominje u različitim kontekstima.

Brojne su mudrosti spominjanja životinja u Kur'anu i hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. One uključuju i mudrosti šerijatskopravne prirode, budući da se za status životinja vežu određeni fikhski propisi, počev od konzumiranja njihovog mesa, korištenja životinja u svrhe lova, držanja u vlasništvu, itd.

Razlozi njihovog stvaranja su po islamskom učenju slijedeći:

– Sastojci prirode su stvoreni radi čovjekove dobrobiti i njemu su stavljeni na raspolaganje: “On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna.“ (Kur'an, El-Bekara, 29.)

– Sastojci prirode dokazi su Allahove moći:“On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.“ (Kur'an, El-Mulk, 15.)

Važno je napomenuti da se islamski metod korištenja prirodnih resursa i edeb u ophođenju prema drugim živim bićima ogleda u slijedećem:

– Prirodna bogatstva pripadaju svim ljudima. Prirodna bogatstva jedna su od najvećih blagodati Allaha prema čovjeku i stoga je Uzvišeni dao pravo svim ljudima da se njima koriste. Zato nije dozvoljeno da se njima koristi određena skupina, mimo drugih.

-Čovjek je zadužen za prirodu, ali nije njen vlasnik. Zabranjeno je nepotrebno nanositi bol drugim živim bićima, izuzev u stanju nužde i potrebe.

Prenosi se od Hišama ibn Zejda ibn Enesa ibn Malika, r.a., da je rekao: „Ušao sam jednom sa svojim djedom Enesom ibn Malikom, r.a., u kuću El-Hakima ibn Ejjuba. Vidjesmo tu neke ljude kako kao metu gađaju kokoške. Enes im reče: „Božiji Poslanik, alejhi-s-selam, zabranio je da se (kao meta) postavi neka domaća životinja i da se gađa.“ (Muslim)

U ovom članku ćemo spomenuti 16 životinja i insekata spomenutih u Kur'anu, uz navođenje pojedinih ajeta u kojima se one spominju.

Pčela: „Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: “Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!” Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.“, En-Nahl, 68-69.

Krava: “Jusufe, o prijatelju, protumači nam šta znači: sedam mršavih krava pojede sedam debelih; i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih – pa da se vratim ljudima, da bi oni saznali.”, Jusuf, 46.

Kamila: „Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene,“ El-Gašijah, 17.

Slon: „Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!“, El-Fil, 1.

Pauk: „Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju!“ El-‘Ankebut, 41.

Konj: „Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha.“, Ali Imran, 14.

Zmija: „Baci štap svoj!” I kad vidje da se poput hitre zmije kreće, on uzmače i ne vrati se. “O Musa, priđi i ne boj se, sigurno ti se nikakvo zlo dogoditi neće!“, El-Kasas, 31.

Ptica: „Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.“, El-Mulk, 19.

Ovca: „A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa?” “Ovo je moj štap” – odgovori on – “kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi i za druge potrebe.“, Ta-ha, 17-18.

Pas: „I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih prednjih šapa, na ulazu je ležao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio.“, El-Kehf, 18.

Gavran: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. “Teško meni!” – povika on – “zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga!” I pokaja se.“, El-Ma’ide, 31.

Magarac: „i konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras – a stvoriće i ono što ne znate.“ En-Nahl, 8.

Mrava: „I kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: “O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!”, En-Neml, 18.

Koza: „i to osam vrsta: par ovaca i par koza – Reci: “Da li je On zabranio mužjake ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki?” Kažite mi, i dokažite, ako je istina to što govorite.“, El-En’am, 143.

Kit: „I riba (kit) ga proguta, a bio je zaslužio prijekor, i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni.“ Es-Saffat 37:142-144.

Mušica: „O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: “Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja!”, El-Hadždž, 73.

 
Read more...

Ne izbjegavaj Kur’an!

Koliko smo se samo puta žalili da nemamo slobodnog vremena, a onda, nakon nekoliko minuta ili sati sjeli da „samo vidimo“ šta ima na društvenim mrežama i tu potrošili nekoliko sati. Svjesni smo da smo robovi, da smo oni koji griješe. Ali, ako se ne potrudimo na promjeni samoga sebe, onda to znači da smo zadovoljni sa svojim negativnim navikama. Ne želim nikako reći da nemamo pravo izdvojiti vrijeme za druge ljude, pa čak i za virtualne mreže, ali želim samo da svako od nas postavi sebi pitanje: Kako je moguće da imam vremena za sve, osim za svoga Gospodara i Njegovu riječ?

U 30. ajetu sure Al-Furqan, Poslanikm sallallahu alejhi ve sellem, se požalio svome Gospodaru na svoj narod: „Poslanik je rekao: „Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava!“

Kada god vidim nemar ljudi prema Kur’anu, sjetim se ovog ajeta. Ne zaboravimo da ništa nije besciljno izumljeno, pa ni internet, niti društvene mreže. Kradu nam vrijeme a da toga nismo ni svjesni. Postajemo nesvjesno ovisni o nečemu što nas udaljava od Allahove riječi. Zaista je teško pozivati ljude da uče Kur’an i vidjeti kako pronalaze stotinu razloga samo da bi izbjegli druženje sa Kur’anom. Nažalost, oni nisu svjesni da ostavljaju najveću blagodat koju je Gospodar spustio na Zemlju, nama, čovječanstvu. Nisu svjesni da kada se jednom sprijatelje sa Kur’anom, ništa im ga u životu neće moći zamijeniti. Vjerovali ili ne, onu slast koju možemo osjetiti kada učimo Allahov govor, ne možemo usporediti niti sa jednim trenutkom druge sreće. Kada Kur’an postane dio nas, mi počnemo sve prilike koje se dešavaju oko nas ili nama samima gledati kroz Kur’an. Možemo tugovati, ali ta tuga neće nas moći uništiti, možemo se radovati, ali ta sreća nas neće zavesti. Jer, toliko je toga u Kur’anu rečeno nama svima, kroz toliko primjera, uputa i poruka… Kur’an je zaista mudžiza koju svako od nas može osjetiti- ukoliko bude istinski želio.

Dragi brate i draga sestro,

Onog momenta kada poželiš ući na svoj facebook profil, sjeti se da imaš jedan prioritet. Prouči barem jednu stranicu Kur’ana, pročitaj prijevod i razmisli malo o onome što ti Gospodar govori. Svaki dan, barem nekoliko minuta izdvoji, i trudi se da vremenom povećaš vrijeme koje posvećuješ Kur’anu. Bez da primjetiš, polahko i nenametljivo, Kur’an će početi da oblikuje tvoje biće, da mijenja tvoju ličnost, postat će ti najbolji prijatelj. Jer, možda dok ovo čitaš, nisi svjestan/a ovoga što čitaš. Možda ti se čini da je nedostižno da se sprijateljiš sa Allahovim govorom, ali vjeruj mi, dok ne pokušaš i ne ustraješ ne možeš razumjeti. Sjeti se da većina isprika koje ti se pojave kada poželiš učiti Kur’an nisu ništa drugo do šejtanovo došaptavanje. Jer, što si dalje od Allahovog govora, bliže si šejtanu… Bliže si grijehu… Gubiš vezu za Uputom od Gospodara, pa kako da očekuješ da nećeš zalutati?

Dragi brate i draga sestro,

Nemoj sebi dozvoliti da budeš od onih na koje se Poslanik s.a.v.s. žalio svome Gospodaru, od onih koji Kur’an izbjegavaju. Nemoj dozvoliti da Kur’an bude samo ukras na policama tvoga regala, ili na ormaru visoko ostavljen i zaboravljen. Obriši svakodnevno prašinu sa njega i osvijetli svoje lice njegovim nurom… Ne zaboravi kolika je blagodat držati Allahov govor u rukama… Subhanallah!

Gospodaru naš, učini nas od onih koji vole Kur’an, od onih koji se svakodnevno s njim druže. Zaokupi nas Kur’anom i učini nas od onih koji ga s ljubavlju uče i po njemu postupaju. Amin!

Halima Lj.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed