Vrijednost donošenja salavata i selama na Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem

Bilježi Tirmizi od Abdullaha Ibn Mesuda i ocjenjuje kao hasen: ”Najpreči od ljudi meni na Sudnjem danu je onaj ko je najviše salavata na mene donosio.”…Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: ”Kad god ljudi sjednu u društvu u kome se ne spominje Allah i ne donosi salavat na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem – kajat će se zbog toga. Ukoliko Allah htjedne, kaznit će ih. A ukoliko htjedne, oprostit će im.”

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Spominjati Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, salavatima predstavlja jedan od najboljih ibadeta i dobrih djela. Uzvišeni Allah ih je naredio Svojim robovima vjernicima u 56. ajetu sure al-Ahzāb: ”Allah i Njegovi meleki blagosiljaju Vjerovjesnika, o vjernici, blagosiljajte ga i vi, i pozdrav mu pošaljite.”

Ibnul-Qajjim primjećuje: ”Uzvišeni Allah naređuje salavate na njega nakon što nas je obavjestio da On i Njegovi meleki ga spominju salavatima tj. pošto Allah i Njegovi meleki spominju salavatima Njegovog Poslanika pa spominjite ga i vi! Vi ste preči da ga spominjete salavatima i selamima zbog onoga što se stekli bereketom njegovog poslanstva.” Iz Ibnul-Qajjimovog djela: Dželāu-l-efhām fī fadlissalāti vesselām ‘alā hajri-l-enām.

AbdurRahman Es-Sa’di u Tefsiru kaže: ”tj. slijedeći Allaha i Njegove meleke u tom postupku, i kao znak zahvale prema nekim njegovim pravima kod vas, i da bi upotpunili svoj iman, i iz ljubavi i poštovanja prema njemu, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i da bi vam se povećala dobra djela i oprostili loši postupci.”
Sehl et-Tusteri je rekao: ”Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je od najboljih ibadetā zato što to djelo prvenstveno Uzvišeni Allah čini, zatim Njegovi meleki pa je onda naredio i vjernicima da to rade. S drugim vidovima ibadetā nije takav slučaj.”

Abdullah Ibn Abbas je rekao: ”Kada je objavljen ovaj ajet, muhadžiri i ensarije su rekli: ‘Allahov Poslaniče, ovo je specijalno za tebe, a nama od toga ništa ne pripada?’ Tada je Uzvišeni Allah objavio ovaj ajet: “On vas blagosilja (donosi salavate na vas), a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima Samilostan.” (al-Ahzāb, 43). Ovo je zaista jedna od najvećih Allahovih blagodati prema ovom ummetu i dokaz njegove odlike nad drugim narodima.

Neki hadisi o vrijednostima salavata i selama

”Na onoga donese jedan salavat na mene, Allah će donijeti deset salavata!” (Muslim)

”Uistinu Allah ima meleke koji putuju po Zemlji i prenose mi selame od moga ummeta.” Bilježi Nesai (1215) i šejh Albani ocjenjuje vjerodostojnim u Essilsiletus-sahiha (2853).

”Kada me god neko poselami, Allah mi vrati dušu da mu odgovorim na selam.” Sahih Sunen Ebi Davud (1795).

Ebu Talha prenosi da Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, došao jednog dana a radost se primjetila na njegovom licu pa reče: ”Došao mi je Džibril, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao: ‘Zar nisi zadovoljan Muhammede da svakog onog iz tvog ummeta koji te jednim salavatom spomene, ja spomenem salavatom deset puta i koji ti jedan selam pošalje, ja pošaljem njemu deset puta.” Sahih Sunen Nesai (1228).

Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, podstakao je na učenje salavata govoreći o višestrukim nagradama i da bivaju razlogom oprosta grijeha i izvršenjem čovjekovih potreba i briga: ”Onoga ko mene jednim salavatom spomene, Allah će deset puta spomenuti, biće mu oprošteno deset grijeha i biće podignut za deset stepeni.” Bilježi Nesai od Enesa Ibn Malika (1297) i imam Ahmed, a vjerodostojnim smatraju: Ibn Hibban, Hakim, Dijauddin el-Maqdisi i šejh Albani u Sahihu Sunen Nesai.

Ubejj Ibn Ka’b prenosi: Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bi, kada bi prošle dvije trećine noći, ustao i povikao: ‘O ljudi, spominjite Allaha, spominjite Allaha (činite zikr)! Približava se dan kada će se prvi put puhnuti u rog, a zatim i drugi put! Približava se smrt s onim što sa sobom nosi!”’ Ubejj reče: ”Allahov Poslaniče, želim povećati učenje salavata na tebe, pa koliko ću vremena od noćnog ibadeta, provesti u učenju salavata?” ”Koliko hoćeš.” – odgovori on. ”Hoću li četvrtinu?” ”Koliko hoćeš.” – reče on – ”Ako povećaš, bolje za tebe!” ”Da provedem polovinu?” ”Koliko hoćeš.” – odgovori on – ”Ako povećaš, bolje za tebe!” ”Rekoh: ‘Da provedem dvije trećine?’ Reče: ‘Koliko hoćeš.’ Sve što provedeš više, biće bolje za tebe!’ Rekoh: ‘Da cjelokupno vrijeme noćnog ibadeta provedem u učenju salavata na tebe (spominjući te salavatima)?’ On će na to: ‘Ako tako budeš radio, postići ćeš ono što želiš i biće ti oprošteni grijesi.”’ Bilježi Tirmizi i ocjenjuje ga dobrim kao i šejh Albani. Bilježe ga još: imam Ahmed u Musnedu i Hakim u Mustedreku. Hakim ga smatra vjerodostojnim.

Ibnul-Qajjim u Dželāu-l-efhām kaže: ”Naš je šejh Ebul-Abbas (Ibn Tejmijje) upitan o tumačenju ovog hadisa pa je rekao: ”Ubejj je imao dove koje je učio za sebe pa je upitao da li da četvrtinu od toga odvoji za salavate? Odgovorio mu je: …, jer onoga ko Vjerovjesnika spomene jednim salavatom, Allah spomene sa deset salavata. A koga Allah spominje salavatima, dovoljno mu je za ono što želi i grijesi mu budu oprošteni.”

Šejhul-islam je također kazao u Er-Rreddu ‘alel-kubrā (1/133): ”Ovo predstavlja vrhunac stjecanja dobara i otklanjanja zala od sebe kojima čovjek biva okupiran; ovom dovom čovjek stječe željeno i odagnava ono od čega strahuje.”

Što više salavata budeš učio, povećat će se i tvoja ljubav prema Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem i postat ćeš mu bliži, jer onaj ko nešto puno spominje to i zavoli.

Bilježi Tirmizi od Abdullaha Ibn Mesuda i ocjenjuje kao hasen: ”Najpreči od ljudi meni na Sudnjem danu je onaj ko je najviše salavata na mene donosio.” Šejh Albani hadis smatra dobrim u Sahihu Tergib ve terhib, Ibn Hibban ga ocjenjuje vjerodostojnim.

Musliman je dužan izbjegavati sijela u kojima se vode besposleni razgovori, odnosno na kojima se ne spominje i ne veliča Allah i ne donosi salavat na Njegovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Prisustvo ma takvim sijelima može biti uzrokom da Allah ne oprosti grijehe:

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: ”Kad god ljudi sjednu u društvu u kome se ne spominje Allah i ne donosi salavat na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem – kajat će se zbog toga. Ukoliko Allah htjedne, kaznit će ih. A ukoliko htjedne, oprostit će im.” Bilježi Tirmizi i kaže da je hadis hasen-dobar. Takvim ga smatra i Nevevi, Ibn Hadžer al-Askalani, Sujuti, šejh Albani i drugi. Prenijet je sa više seneda od Ebu Hurejre od Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.

Prenosi se da su neki učenjaci kazali: ”Ako na jednom sijelu čovjek donese samo jedan salavat na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, dovoljno mu je dok je tu.”

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Neka je ponižen onaj u čijem se prisustvu ja spomenem, a on ne prouči salavat na mene! Neka je ponižen onaj koji dočeka ramazan pa prođe, a on u njemu ne zasluži oprost grijeha! I neka je ponižen onaj kod koga roditelji dožive strarost, a ne uvedu ga u džennet!” Bilježi Tirmizi i kaže da je hadis hasen-garib. Šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim. Bilježe ga još Ibn Hibban u Sahihu, el-Bezzar u Musnedu i Hakim u Mustedreku, i Hakim ga također smatra vjerodostojnim.

Načini donošenja salavata

Najvjerodostojnije načine donošenja salavata prenose četiri ashaba, bilježe ih Buhari i Muslim u svojim vjerodostojnim hadiskim zbirkama, ili jedan od njih dvojice:

Od Ka’ba Ibn ‘Udžre i Ebu Humejda es-Sa’idija bilježe i Buhari i Muslim, od Ebu Seida el-Hudrija samo Buhari, a od Ebu Mes’uda el-Ensarija samo Muslim. Osim Buharije i Muslima, od ove četverice ashaba i drugi bilježe načine donošenja salavata: od Ka’ba Ibn ‘Udžre bilježe: Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madždže, imam Ahmed i Darimi; od Ebu Seida el-Hudrija: Nesai i Ibn Madždže; od Ebu Humejda: Ebu Davud, Nesai i Ibn Madždže, a od Ebu Mes’uda el-Ensarija: Ebu Davud, Nesai i Darimi. Uče se na tešehhudu poslije ettehijjatu, nekad jedan, nekad drugi bez kombinovanja; najbolje ih je učiti i van namaza s tim što se tada koriste i kraće forme puput: Allāhumme salli ‘alā Muhammed, sallallāhu ‘alejhi ve sellem, alejhissālatu vesselām i sl.

Osim ove četverice, i drugi ashabi prenose načine donošenja salavata: Talha Ibn Ubejdullah, Ebu Hurejre, Burejde Ibn Husajb i Abdullah Ibn Mes’ud, radijallahu anhum edžmeīn.

AbdurRahman Ibn Ebi Lejla je rekao: – Sreo me Ka’b Ibn ‘Udžre, radijallahu anhu, i upitao: Hoćeš li da ti poklonim dar kojeg sam čuo od Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem?
Naravno, pokloni mi ga – rekoh ja, a on zatim reče: Pitali smo Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: Allahov Poslaniče, kako se donosi salavat na tebe i tvoju porodicu? A Allah nas je naučio kako ćemo te pozdravljati.’ On je rekao:

Recite:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.

Allahu, podari svoj salavat Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodicu Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni. Allahu, podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni.

Od Ebu Humejda es-Saidija, radijallahu anhu, se prenosi da su (ashabi) upitali: – Allahov Poslaniče, kako ćemo te spominjati salavatima? – reče Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem:

Recite:
اللَّهُمَّ صَلِّ علَى محمَّدٍ وَ (عَلَى)أزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،
وَبارِكْ علَى محمَّدٍ وَ (عَلَى) أزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ علَى آلِ إبراهيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve (‘alā) ezvādžihī ve zurrijjetihī kemā sallejte ‘alā āli Ibrāhīme, ve bārik ‘alā Muhammedin ve (‘alā) ezvādžihī ve zurrijjetihī kemā bārekte ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.

Allahu, podari svoj salavat Muhammedu, njegovim suprugama i njegovom potomstvu, kao što si podario porodici Ibrahimovoj; i podari bereket Muhammedu, njegovim suprugama i njegovom potomstvu, kao što si podario porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni.

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Rekli smo: Allahov Poslaniče, znamo kako da te pozdravljamo (selamimo), ali kako da donosimo salavat?

Rekao je: Recite:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبارِكْ علَى محمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ‘abdike ve resūlike kema sallejte ‘alā Ibrāhīme, ve bārik ‘alā Muhammedin ve āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve āli Ibrāhim.

Allahu, podari svoj salavat Muhammedu, Svome robu i Svome Poslaniku, kao što si podario Ibrahimi i podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj.

Ebu Mes’ud el-Ensari, radijallahu anhu, rekao je: Došao nam je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, dok smo sjedili sa Sa’dom Ibn ‘Ubadetom. Bešir Ibn Sa’d mu je rekao: Naredio nam Allah, ‘azze ve dželle, da donosimo salavat na tebe, Allahov Poslaniče, pa kako ćemo ga učiti?
Nakon toga je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zašutio toliko da smo poželjeli da ga to nije ni upitao, a zatim je rekao:

Recite:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme, ve bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā āli Ibrāhīme fi-l-‘ālemīne, inneke Hamīdun Medžīd.

Allahu, podari svoj salavat Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario porodici Ibrahimovoj među svim svjetovima. Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni.

Neke prilike kada se donose salavati na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem:

– Kada spomenemo Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, čujemo da ga je neko spomenuo i kada se napišemo njegovo ime. Neki učenjaci to smatraju obaveznim. ”Škrtica je onaj u čijem prisustvu bude spomenuto moje ime, a on me salavatom ne spomene!” Bilježi Tirmizi i ocjenjuje kao hasen-sahih. Hakim, Sujuti i šejh Albani ga također ocjenjuju vjerodostojnim.

– Nakon ezana, zbog toga što je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Kada čujete mujezina, ponavljajte za njim a potom donesite salavat na mene.” Bilježi Muslim

– U danu i noći petka. ”Mnogo slavata donosite na mene u danu petka i u noći petka.” Bilježi Bejheki i šejh Albani ocjenjuje dobrim u Essilsiletus-sahiha (1407). Ebu Nu’ajm u svom djelu Hiljetul-evlija spominje od Vehb Ibn Munebbiha da je rekao: Rekao mi je Abdullah Ibn Mes’ud: ”Vehbe, petkom prouči hiljadu salavata na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem; reci: Allahumme salli ‘alennebijji-l-ummijji”

– Na početku i na kraju dove. Imam Nevevi u djelu el-Ezkar kaže: ”Ulema je saglasna kako je pohvalno dovu početi zahvalama Uzvišenom Allahu, a potom salavatom na Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i isto tako završiti dovu sa ove dvije stvari. Predaje o ovome su brojne i poznate.”

– Ujutro i navačer po deset salavata. ”Ko donese na mene deset salavata ujutro i deset salavata navečer, sustiće ga moj šefa’at na Sudnjem Danu.” Bilježi Taberani od Ebu Derdāa; neki hadiski stručnjaci hadis ocjenjuju dobrim, tj. hasen li gajrihi kada se pojača drugim rivajetima.

– Nakon drugog tekbira dženaze namaza sunnet je proučiti salavat-ibrahimijje.

– Na posljednjem tešehhudu u namazu sunnet je proučiti salavat na Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Jedan dio učenjaka to smatra obaveznim.

– Na skupu (medžlisu) muslimana prije nego se ustane sa sijela.
Hadis o tome je prethodno naveden.

– Prilikom ulaska u džamiju: بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله ”bismillāhi vessalātu vesselāmu ‘alā resulillāh اللهمَّ افتَحْ لي أبْوابَ رَحمَتِكَ Allahumme ftahlī ebvābe rahmetike.”

– Prilikom izlaska iz džamije:
” بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله bismillāhi vessalātu vesselāmu ‘alā resulillāh, اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِن فضلِكَ Allahumme innī es’eluke min fadlike, اللَّهمَّ اعْصِمْني من الشَّيطانِ الرَّجيم Allahumme‘simnī mineššejtānir-radžīm.”

Na kraju, vratimo se na riječi Ka’ba Ibn ‘Udžre, radijallahu anhu, i razmislimo o toj predaji. Vidimo kako su Vjerovjesnikovi, sallallahu ‘alejhi ve sellem, hadisi i spoznaja o njegovom sunnetu, sallallahu ‘alejhi ve sellem, našem selefu predstavljali nešto najdragocjenije i najmilije njihovim dušama. Zato je Ka’b kazao to što kazao ukazujući na bitnost onoga šte će prenijeti AbdrurRahmanu Ibn Ebi Lejli.

Ogromnu pažnju su pridavali sunnetu svoga Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i nije čudno što su to smatrali najljepšim poklonima kao što nije nimalo čudno što su upravo ti ljudi bili svjetiljka-vodilja ostalim narodima pa ih je Allah pomagao protiv neprijatelja. Bolna je stvarnost kod muslimana koju danas primjećujemo kroz opću apatiju, tromost i nezainteresiranost za šerijatske nauke, osim onih kojima se Allah smiluje a malo je takvih.

Kada razuman čovjek razmisli o hadisu Ka’ba tj. vrijednosti vjerovjesničkog sunneta pohranjenog u dušama prvih generacija muslimana-selefu saliha i zatim ako pogleda u stanje mnogih koji se pripisuju islamu danas…ako pogleda u stanje onih i ovih muslimana, spoznat će tajnu zbog koje su jedni bili potpomognuti protiv neprijatelja uprkos malobrojnosti – a ovi drugi bivaju poraženi iako ih je mnogo i nema ponosa muslimanima dok se ne vrate Plemenitoj Knjizi i čistom Sunnetu…

 

Meran Masleša

Read more...

Sedam podataka, koje možda niste znali u vezi Poslanikovog, s.a.v.s., rođenja

1) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen je 50 ili 55 dana, nakon događaja sa slonom. Naime, kao što je poznato, namjesnik Jemena Ebreha, pred Mekku je došao sa vojskom i slonovima, samo sa jednim ciljem, da sruši Kabu. Upravo zbog ovog događaja, u historiji islama, ova godina se zove, Godina slona i u njoj je rođen Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. I Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je prvo dijete, koje je rođeno nakon ovog događaja.

2) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen je u kući svoga oca Abdullaha, koja se nalazila pored brda El-Merva, a koja je bila udaljena 200 m od Kabe. Danas, na ovom mjestu nalazila se biblioteka, koja svjedoći mjestu, gdje je nekad bila kuća u kojoj je rođen Poslanik, a.s.,. Opisujući svoj porod, hazreti Amina je rekla:“ Kada sam ga rađala, porađala sam uz njega ogromnu svjetlost, od koje su zablistali dvorci Šama.“ U drugoj predaju se spominje, da je vidjela svjetlost, koja je iz njenog stomaka, pokazivala prema Busri. (Šam). Inače, prvi grad u Šamu, koji je vojno osvojen, bio je upravo Busra.

3) Tu noć, kad je hazreti Amina trebala da rodi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uz nju, sve do samog kraja, bile su četiri žene: Ummu Ejmen, majka Usame ibn Zejda, Šifa, majka Abdurahman ibn Avfa, Fatima, majka Osmana ibn Ebi Asa i Suvejba, robinja Ebu Leheba.

4) Sve ove žene, koje su bile prisutne Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem rođenju, obradovane su bereketom i uspjehom u životu. Ummu Ejmen, njen sin Usama ibn Zejd, bio je jedan od najdražih ashaba Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i komandat muslimanske vojske. Šifa, majka Abdurahman ibn Avfa, poznatog ashaba koji je bio jedan od najbogatijih muslimana i kojeg je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem obradovao Džennetom. Fatima, njen sin Osman, postao je dobar musliman i jedan od učenih ashaba. A Suvejba, nju je Poslanikov amidža Ebu Leheb oslobodio kad mu je javila muštuluk, da je dobio bratića.

5) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen je u ponedjeljak. Kad je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem upitan o postu ponedjeljkom, rekao je:“Ja sam na taj dan rođen.“

6) Kad se rodio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegov dedo Abdulmutalib, uzeo je unuka i sa njim obišao oko Kabe, čineći Allahu dovu zahvalnosti, što je dobio zdravog unuka. Tada mu je dao ime Muhammed a njegova majka Amina, dala mu je ime Ahmed. Dakle, prvi Poslanikov susret sa ovim svijetom, bio je kod Časne Kabe.

7) Prva žena, koja je zadojila Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon njegove majke Amine, bila je Suvejba, robinja. Ona je imala sina, koji se zvao Mesruh, također u to vrijeme rob. Mesruh je bio Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem brat po mlijeku. A njegov drugi brat po mlijeku, bio je Hamza ibn Abdulmutalib. Tako je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio brat po mlijeku, jednom robu Mesruhu i Hamzi, koji je bio iz ugledne porodice. To je dokaz, da je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan, da među ljudima gradi jedinstvo, bez obzira na boju kože i položaj u društvu.

Preveo i prilagodio: Saudin Cokoja

Read more...

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, dove

Dova za otklanjanje straha, nesanice, nemira, tuge i potištenosti

Allâhumme rabbe-s-semâvâti-s-seb‘i ve mâ ezallet ve rabbe-l-erdîne ve mâ ekallet ve rabbe-š-šejâtine ve mâ edallet kun lî džâren min šerri halkike kullihim džemî ‘â. En jefruta ‘alejje ehadun minhum ev en jebgâ ‘alejje ‘azze džâruke ve dželle senâuke ve lâ ilâhe gajruk.

Allahu moj, Gospodaru sedam nebesa i onoga što ona prekrivaju, Gospodaru zemalja i onoga što one nose, Gospodaru šejtana i onih koje oni zavedu na krivi put, budi mi zaštitnik od zla svakog Tvoga stvorenja, da me neko od njih ne savlada ili da mi ne učini nepravdu, Tvoja zaštita je nenadmašna, a ugled uzvišen i nema boga osim Tebe.

Dova za otklanjanje brige i tuge

Lâ ilâhe illellâhu-l-‘azîmu-l-halîm. Lâ ilâhe illellâhu rabbu-l-‘arši-l-‘azîm. Lâ ilâhe illellâhu rabbu-s-semavâti ve rabbu-l-erdi ve rabbu-l-‘arši-l-kerîm.

Nema boga osim Allaha, Velikoga, Blagoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara Arša veličanstvenoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Arša plemenitoga!

Allâhumme innî ‘abduke ibnu ‘abdike nâsijetî bijedike mâdin fijje hukmuke ‘adlun fijje kadâuk. Es-eluke bikullismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fî kitâbike ev ‘allemtehu ehaden min halkike eviste’serte bihi fî ‘ilmi-l-gajbi ‘indeke en tedž‘ale-l-Kur’âne rebî ‘a kalbî ve nûre sadrî ve džilâe huzni ve zehâbe hemmî.

Allahu moj, ja sam Tvoj rob, sin roba i robinje Tvoje. Moj perčin je u Tvojoj vlasti, presuda Tvoja u pogledu mene važi i prolazi, sudbina i odredba Tvoja za mene je pravedna. Molim te svakim imenom Tvojim kojim si Sebe nazvao ili koje si u Svojoj Knjizi objavio ili kojem si poučio bilo koje stvorenje Svoje ili koje si zadržao u tajnosti kod Sebe – učini da mi Kur’an bude proljeće moga srca, svjetlo mojih prsa, raspršitelj moje tuge i otklonitelj mojih briga i teškoća.

Allâhumme rahmeteke erdžû fe lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete ‘ajnin ve aslih lî še’ni kullehu lâ ilâhe illâ ente.

Allahu moj, milost Tvoju molim: ni na trenutak me ne prepuštaj meni i u svemu popravi stanje moje. Nema boga osim Tebe!

Allâhu rabbî lâ ušriku bihi šej-â. Jâ hajju jâ kajjûmu bi rahmetike estegîsu.

Allah je Gospodar moj i ja Njemu nikoga ravnim ne smatram. O Vječno Živi, o Ti koji sam po sebi postojiš i koji sve održavaš, Tvojom milošću tražim pomoć.

Opća dova

Allâhumme innî es-eluke min hajri ma se-eleke minhu nebijjuke muhammedun ‘alejhi-s-selâmu ve e’uzu bike min šerri meste’aze minhu nebijjuke muhammedun ‘alejhi-s-selâm. Ve ente-l-muste’ânu ve ‘alejke-l-belâgu ve la havle ve la kuvvete illa billâh.

Gospodaru, molim Te za dobro za koje Te je molio i Tvoj poslanik, Muhammed, a utječem Ti se od zla od kojeg Ti se utjecao Tvoj poslanik, Muhammed. Ti si onaj od kojeg se traži pomoć i Tvoja pomoć je dovoljna. Samo su u Tebe snaga i moć.

Dove za oprost grijeha

Allâhumagfir lî hatîetî ve džehlî ve isrâfî fî emrî ve mâ ente e‘alemu bihi minnî. Allâhumagfir lî džiddî ve hezlî ve hataî ve ‘amdî ve kullu zalike ‘indî. Allahumagfir lî mâ kaddemtu ve mâ ehhartu ve mâ esrertu ve mâ e‘alentu ve mâ ente e‘alemu bihi minnî, ente-l-mukaddimu ve ente-l-mu-ehhiru ve ente ‘alâ kulli šej-in kadîr.

Allahu moj, oprosti mi moj grijeh i moje neznanje, i neumjerenost moju u postupcima mojim, koje Ti poznaješ bolje od mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam u zbilji i šali učinio, ono što omaškom i što hotimično uradim, a svega toga ima kod mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam god ikada učinio, što sam tajno i što sam javno uradio, a što Ti znaš bolje od mene. Ti određuješ šta će se desiti prije a šta kasnije, i Ti si svemoćan.

Allâhumme inneke ‘afuvvun kerîmun tuhibbu-l-‘afve f‘afu ‘annî.

Allahu moj, Ti doista praštaš i plemenit si, voliš praštanje, pa oprosti mi!

Allâhumme innî zalemtu nefsî zulmen kesîren ve lâ jagfiru zunuben illâ ente fagfir lî magfireten min ‘indike verhamnî inneke ente-l-gafûru-r-rahîm.

Gospodaru, ja sam sebi mnogo nasilje učinio, a samo Ti grijehe opraštaš, pa mi oprosti Tvojim oprostom i smiluj mi se, jer Ti opraštaš i Milostiv si!

Dove za zaštitu

Allâhumme innî e‘uzu biridâke min sehatike ve bi mu‘áfâtike min ‘ukubetike lâ uhsi senâen ‘alejke ente kemâ esnejte ‘alâ nefsik.

Allahu moj, utječem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje mržnje, Tvome oprostu od Tvoje kazne. Nisam u stanju izreći Ti pohvalu kako dolikuje, Ti si onakav kako Si Sebe pohvalio.

Rabbi e‘innî ve lâ tu‘in ‘alejje vensurnî ve lâ tensur ‘alejje vemkur lî ve lâ temkur ‘alejje vehdini ve jessiri-l-hudâ lî vensurni ‘alâ men begâ ‘alejje. Rabbi-dž‘alnî šekkâren leke zekkâren leke rehhâben leke mitvâ‘an leke muhbiten ilejke evvâhen munîbâ. Rabbi tekebbel tevbetî vagsil havbetî ve edžib da‘vetî ve sebbit hudždžetî ve seddid lisânî vehdî kalbî veslul sehîmete sadrî.

Gospodaru moj, pomozi me, a nemoj nikoga pomoći protiv mene, daj mi da pobijedim, a ne da budem pobijeđen, da preduhitrim spletke, a ne da budem njihova žrtva. Uputi me i olakšaj mi da idem pravim putem i pomozi mi da nadvladam onoga ko mi želi nešto ružno učiniti. Gospodaru moj, učini me Tebi mnogo zahvalnim, onim koji Te stalno ima na umu, potpuno predanim, jako poslušnim, Tebi poniznim, i onim koji Te često priziva i koji Ti se iskreno kaje. Gospodaru moj, primi moje pokajanje i očisti moje grijehe, uslišaj moju dovu, učvrsti moj dokaz, učini da moj jezik uvijek istinu govori, uputi moje srce i odstrani zlobu iz mojih prsa!

Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-‘adžzi ve-l-keseli ve-l-džubni ve-l-heremi ve-l-buhli ve e‘ûzu bike min ‘azâbi-l-kabri ve e‘ûzu bike min fitneti-l-mahjâ ve-l-memât.

Allahu moj, kod Tebe tražim zaštitu od slabosti i ljenosti, od kukavičluka, duboke starosti i škrtosti. Utječem Ti se od kazne u kaburu i kod Tebe tražim zaštitu od iskušenja života i smrti.

Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-keseli ve-l-heremi ve-l-me’semi ve-l-magremi ve min fitneti-l-kabri ve ‘azâbi-l-kabri ve min fitneti-n-nâri ve ‘azâbi-n-nâri ve min šerri fitneti-l-ginâ. Ve e’ûzu bike min fitneti-l-fakri ve e‘uzu bike min fitneti-l-mesihi-d-dedždžâl. Allâhummagsil ‘anni hatâje bimâi-s-seldži ve-l-beredi ve nekki kalbi mine-l-hatâjâ kemâ nekkajte-s-sevbe-l-ebjeda mine-d-denesi ve ba‘id bejni ve bejne hatâje kema ba‘adte bejne-l-mešriki ve-l-magrib.

Allahu moj, utječem Ti se od ljenosti, teške starosti, grijeha i duga, od iskušenja i kazne u kaburu, od iskušenja i kazne u vatri i od zla kušnje imućnosti. Utječem Ti se od kušnje siromaštva. Utječem Ti se od Dedžalove smutnje. Allahu moj, očisti me od grijeha s vodom od snijega i leda i očisti moje srce od grješaka kao što daješ da se bijela odjeća očisti od nečistoće i udalji me od mojih grijeha kao što si udaljio istok i zapad.

Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-‘adžzi ve-l-keseli ve-l-buhli ve-l-heremi ve ‘azâbi-l-kabr. Allâhumme áti nefsi takvâhâ ve zekkâhâ ente hajrun men zekkâhâ ente velijjuhâ ve mevlâhâ. Allâhumme innî e‘ûzu bike min ‘ilmin lâ jenfe’u ve min kalbin lâ jahše’u ve min nefsin lâ tešbe’u ve min da’vetin la justedžâbu lehâ.

Allahu moj, Tebi se utječem od slabosti, ljenosti, škrtosti, duboke starosti i kaburskog azaba. Allahu moj, podari mojoj duši bogobojaznost i čistoću, Ti najbolje daruješ čistoću, Ti si njen vlasnik i zaštitnik. Tražim zaštitu od znanja koje koristi nema, i od srca koje nije skrušeno, i od duše koja je nezasita, i od dove koja se ne uslišava.

Allâhumme innî e‘ûzu bike min munkerâti-l-ahlâki ve-l-a‘mâli ve-l-ehvâi.

Allahu moj, utječem Ti se od ružnoga ponašanja, ružnih djela i ružnih želja.

Bismillahi-l-lezî lâ jedurru me‘asmihi šej-un fi-l-erdi ve lâ fi-s-semâi ve huve-s-semî ‘u-l-‘alîm.

(3 puta)

S imenom Allaha uz čije ime ništa ni na Zemlji ni na nebu ne može nanijeti štetu, a On sve čuje i sve zna.

Allâhumme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente ‘alejke tevekkeltu ve ente rabbu-l-‘arši-l-‘azîm. Ma šâ-Allâhu kâne ve mâ lem ješe’ lem jekun. Lâ havle ve lâ kuvvete illa billâhi-l-‘alijji-l-‘azîm. A‘lemu ennellâhe ‘alâ kulli šej-in kadîr, ve ennellâhe kad ehata bi kulli šej-in ‘ilmâ. Allâhumme innî e’uzu bike min šerri nefsî ve min šerri kulli dâbbetin, ente áhizun binâsijetihâ. Inne rabbi ‘alâ sirâtin mustekîm.

Allahu moj, Ti si moj gospodar, nema boga osim Tebe! Na Tebe se oslanjam, a ti si Gospodar Arša velilčanstvenoga! [to Allah hoće to biva, a što On neće, to ne može ni biti. Nema stanja ni kretanja osim s Allahom, Uzvišenim, Veličanstvenim! Znam da je Allah svemoćan i da Allah sve obuhvata svojim znanjem. Allahu moj kod Tebe zaštitu tražim od zla moje duše i zla svega živoga zbog čega Ti kažnjavaš. Gospodar moj me upućuje na pravi put.

Allâhumme aslih li dîni-l-lezi huve ‘ismetu emrî ve aslih lî dun-jâje-l-letî fihâ me‘âši ve aslih lî áhireti-l-letî fîhâ me‘âdi vedž‘ali-l-hajâte zijadeten lî fî kulli hajrin vedž‘ali-l-mevte râhaten lî min kulli šerr.

Gospodaru moj, sačuvaj mi moju vjeru koja štiti postupke moje, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji ću se vratiti. Učini da mi život na ovome svijetu bude povećanje svakoga dobra, a smrt rasterećenje od svakoga zla!

Allâhumme inni e‘ûzu bike mine-l-hedmi ve e‘ûzu bike mine-t-tureddî ve e‘ûzu bike mine-l-gareki ve-l-hareki ve-l-heremi ve e‘ûzu bike en jetehabbetani-š-šejtânu ‘inde-l-mevti ve e‘ûzu bike en emûte fi sebîlike mudbiren ve e‘ûzu bike en emûte ledîgâ.

Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od toga da se što ne sruši na mene, da se ne strovalim, da se ne utopim, da ne izgorim i da u starosti posve ne iznemognem. Tražim od Tebe zaštitu da me šejtan na smrti ne savlada i da ne umrem bježeći leđa okrenutih iz borbe na Tvome putu, i tražim zaštitu od Tebe da ne umrem od ujeda otrovnih životinja.

Allâhumme ‘áfinî fî bedenî. Allâhumme ‘áfinî fî sem‘î. Allâhumme ‘áfinî fî besarî lâ ilâhe illâ ente. Allâhumme inni e‘ûzu bike mine-l-kufri ve-l-fakri ve e‘ûzu bike min ‘azâbi-l-kabri lâ ilâhe illâ ente.

Allahu moj, sačuvaj moje tijelo. Allahu moj, sačuvaj moj sluh.

Allahu moj, sačuvaj moj vid, nema boga osim Tebe. Allahu moj, Tebi se utječem od nevjerovanja i siromaštva, i utječem Ti se od kaburske patnje, nema boga osim Tebe.

E’uzu billâhi min džehdi-l-belâi ve dereki-š-šekâi ve sûi-l-kadâi ve šemâteti-l-e‘adâi.

Utječem se Allahu od teške nesreće, i nesretnosti, i zle sudbine, i neprijateljske osvete.

Allâhumme innî e‘ûzu bike min šerri mâ ‘alimtu ve min šerri mâ lem a‘lem.

Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od zla onoga što znam i od zla onoga što ne znam.

Bismillâhi tevekkeltu ‘alellâh. Allâhumme innâ ne‘ûzu bike min en nezille ev nedille ev nazlime ev nuzleme ev nedžhele ev judžhelu ‘alejnâ.

U ime Allaha i samo se na Allaha oslanjam! Allahu moj, samo Tebi se mi obraćamo da ne pogriješimo, da ne zalutamo, da kome ne učinimo nepravdu, da nama ko nepravdu ne učini, da nerazumni budemo prema nekome, ili da nerazuman bude neko prema nama.

Allâhumme innî e‘ûzu bike min zevâli ni‘metike ve tehavvuli ‘áfijetike ve fudžâeti nikmetike ve džemî‘i sehatik.

Allahu moj, utječem Ti se od prestanka Tvoje blagodati, od skretanja Tvoje zaštite, iznenadne kazne Tvoje i svekolike srdžbe Tvoje.

Allâhumme innî e‘ûzu bike min šerri sem‘î ve min šerri besarî ve min šerri lisânî ve min šerri kalbî ve min šerri menijji.

Gospodaru moj, utječem Ti se od zla moga sluha, od zla moga vida, od zla moga jezika, od zla moga srca i zla moga polnog organa!

Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-fakri ve-l-killeti ve-z-zilleti ve e‘ûzu bike min en azlime ev uzlem.

Allahu moj, utječem Ti se od siromaštva, oskudice i poniženosti, i utječem Ti se od toga da kome nepravdu nanesem ili da meni nepravda bude nanesena.

Dova za otklanjanje tegoba

Lâ ilâhe illellâhu vahdehu lâ šerîke leh. Allâhu ekberu kebîrâ, ve-l-hamdu lillâhi kesîrâ. Subhanallâhi rabbi-l-‘alemîn. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi-l-‘azizi-l-hakîm.

Samo je Allah Bog, Jedan je On i nema ortaka. Allah je najveći, Njemu pripada mnoga hvala.

Slavljen je Allah, Gospodar svjetova! Nema snage ni moći osim sa Allahom, Silnim i Mudrim.

Dova za opskrbu

Allâhumagfir lî verhamnî vehdinî vedžburnî ve ‘áfinî verzuknî.

Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me, prijeđi preko ružnih postupaka mojih i podari mi lijepu opskrbu!

Dova za uputu, oprost i sigurnost

Allâhumme innî es-eluke-l-hudâ vettukâ ve-l-‘áfe ve-l-ginâ.

Allahu moj, od Tebe molim uputu, bogobojaznost, oprost i materijalnu neovisnost.

Allâhumme elhimni rušdî ve e‘izuni min šerri nefsî.

Allahu moj, nadahni me time da postupim pravilno i zaštiti me od zla mene samoga.

Dova za povećanje korisnog znanja

Allâhummenfa‘nî bimâ ‘allemtenî ve ‘allimnî mâ jenfe‘unî ve zidnî ‘ilmâ. El-hamdu lillâhi ‘alâ kulli hâlin ve e‘uzu billâhi min hâli ehli-n-nâr.

Allahu moj, učini mi korisnim ono čemu Si me poučio i pouči me onome što će mi koristiti i povećaj mi znanje! Hvala Allahu na svakom stanju, a utječem se Allahu od stanja stanovnika vatre!

Dova za jačanje vjere i lijepog ahlaka

Allâhumme innî es-eluke-s-sebâte fi-l-emri ve es-eluke ‘azîmete-r-rušdî ve es-eluke-š- šukre ni‘metike ve husne ‘ibâdetike ve es-eluke lisânen sâdikan ve kalben selîmen ve e‘uzu bike min šerri mâ t‘alemu ve es-eluke min hajri mâ ta‘lemu ve estagfiruke mimmâ ta‘lemu inneke ente ‘allâmu-l-gujûb.

Allahu moj, molim Te za postojanost u vjeri, za jaku vjeru u dobru, za zahvalnost na Tvojim blagodatima, za lijepo činjenje ‘ibadeta Tebi. Molim Te za iskren jezik i zdravo srce. Utječem Ti se od zla onoga što Ti znaš i molim Te za dobro onoga što Ti znaš. Tražim oprosta za ono što Ti znaš jer ti, doista, poznaješ sve tajne.

Dove za jačanje ljubavi prema Allahu džellešanuhu

Allâhumme innî es-eluke hubbeke ve hubbe men juhibbuke ve-l-‘amele-l-lezî jubelliguni hubbek. Allâhumme-dž‘al hubbeke ehabbe ilejje min nefsî ve ehlî ve mine-l-mâi-l-bârid.

Gospodaru moj, molim Te za Tvoju ljubav, za ljubav onoga ko Tebe voli i za svako djelo koje će me dovesti do Tvoje ljubavi. Gospodaru moj, neka mi Tvoja ljubav bude draža od mene samog, moje porodice i vode hladne!

Allâhumme-rzuknî hubbeke ve hubbe men jenfe‘unî hubbuhu ‘indek. Allâhumme mâ rezaktenî mimmâ uhibbu fedž‘alhu kuvveten lî fîmâ tuhibbu. Allâhumme ve mâ zevejte ‘annî mimmâ uhibbu fedž‘alhu lî kuvveten fîmâ tuhibbu.

Allahu moj, podari mi ljubav prema Tebi i ljubav prema onome čija će mi ljubav koristiti kod Tebe. Bože moj, sve ono što Si mi dao od onoga što volim, učini mi ga potporom za ono što Ti voliš. Bože moj, sve ono što Si mi, od onoga što mi je drago, uskratio učini mi ga podrškom za ono što je Tebi drago.

Dova za lijep ahlak, dobar imetak i dobru djecu

Allâhumme-dž‘al seriretî hajren min ‘alânijjetî vedž‘al ‘al ânijjetî sâlihaten. Allâhumme innî es-eluke min sâlihin mâ tu’ti-n-nâse mine-l-mâli ve-l-vâlidi gajri-d-dâlli vele-l-mudilli.

Allahu moj, učini mi ono što tajim boljim od onoga što ispoljavam, a ono što ispoljavam učini dobrim! Allahu moj, molim Te za dobro koje daješ ljudima od imetka i evlada, koje nije zalutalo, niti druge u zabludu odvodi.

Dova za zaštitu od šejtana i njihovih zala

Rabbi e‘ûzu bike min hemezâti-š-šejâtîni ve e‘uzu bike rabbi en jahdurûn.

Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od šejtanskih došaptavanja i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od prisustva njihova zaštitiš!

Dove koje se uče kad je čovjek u dugu

Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni ve-l-‘adžzi ve-l-keseli ve-l-džubni ve-l-buhli ve dale‘i-d-dejni ve galebeti-r-ridžâl.

Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od brige i žalosti, od slabosti i ljenosti, od kukavičluka i škrtosti, da me dug ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju.

Allâhume-kfini bi halâlike ‘an harâmike ve agninî bi fadlike ‘ammen sivâk.

Gospodaru moj, ono što Si dozvolio učini mi dovoljnim da bih se sačuvao onoga što Si zabranio i Tvojom dobrotom me učini neovisnim od bilo koga drugog!

Zahvala za sačuvanost od teških iskušenja

El-hamdu lillâhi-l-lezî ‘âfâni mimmebtelake ve feddalenî ‘alâ kesîrin mimmen haleka tefdîlâ.

Hvala Allahu koji me je spasio od iskušenja i veliku mi prednost dao nad mnogim Svojim stvorenjima.

Dova za zaštitu od gladi

Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-džu‘i fe innehu bi’se-d-dadžî ‘u ve e‘ûzu bike mine-l-hijâneti fe innehâ bi’seti-l-bitâneh.

Allahu moj, doista od Tebe tražim zaštitu od gladi jer je glad uistinu loš drug i utječem Ti se od izdajstva jer je ono loš pratilac.

Dova za zaštitu od teških bolesti

Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-l-beresi ve-l-džunûni ve-l-džuzâmi ve sejji-i-l-eskâm.

Allahu moj, kod Tebe tražim zaštitu od lepre, ludila, gube i svake ružne bolesti.

Dova za odlazak na put i povratak

Allâhu ekber. Allâhu ekber. Allâhu ekber. Subhâne-l-lezî sehhare lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîne ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Allâhumme innâ nes-eluke fi seferinâ hâze-l-birre ve-t-takva ve mine-l-‘ameli mâ terdâ. Allâhumme hevvin ‘alejnâ seferenâ hâzâ vatvi ‘anna bu‘deh. Allâhumme ente-s-sâhibu fi-s-seferi ve-l-hâlîfetu fi-l-ehl. Allâhumme innî e‘ûzu bike min va‘sâi-s-seferi ve ke-ábeti-l-munkalebi ve sûi-l-menzari fi-l-mâli ve-l-ehl.

Allah je najveći! Allah je najveći! Allah je najveći! Allah je najveći! Slavljen je onaj koji nam je ovo potčinio, da nam On nije podario mi ovo ne bismo imali i mi ćemo se, doista, Gospodaru svome vratiti. Allahu naš, molimo Te za dobro na ovom našem putovanju, za bogobojaznost i za postupak kojim ćeš Ti biti zadovoljan! Allahu naš, olakšaj nam ovo putovanje i smanji nam njegovu daljinu. Allahu naš, Ti si saputnik na putu i zaštitnik čeljadi koja su ostala kod kuće! Allahu moj, utječem Ti se od teškoća na putu, tužnoga povratka i ružnog prizora u imetku i porodici.

Dova koja se uči u borbi; pri odlasku na hadž ili umru ili u sličnim situacijama

Lâ ilâhe illellâhu vahdehu lâ šerîke leh. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘alâ kulli šej-in kadîr. Ájibûne tâibuûe sâdžidûne li rabbinâ hâmidûne sadekallahu va‘dehu ve nesare ‘abdehu ve hezeme-l-ahzâbe vahdeh. (3 X)

Nema boga osim Allaha, Jedan je On i nema ortaka. Njemu pripada sva vlast i hvala i On sve može. Gospodaru našem se vraćamo, Njemu se kajemo i zahvalni Mu sedždu činimo. Allah obistinjuje svoje obećanje, pomaže Svoga roba i sam sve vojske pobjeđuje! (uči se tri puta )

Dova nakon sijela

Subhânekke Allâhumme ve bi hamdike ešhedu en lâ ilâhe illâ ente estagfiruke ve etûbu ilejke.

Slavljen nek’ si Allahu moj i Tebi svaka hvala. Svjedočim da nema boga osim Tebe, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.

Dove pri ulasku (u mjesto ili objekat)

Bismillâhi tevekkeltu ‘alellâhi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

U ime Allaha! Na Allaha se oslanjam! Nema moći ni snage osim s Allahom!

E’ûzu bi kelimâtillâhi-t-tâmmâti min šerri mâ halek.

Tražim zaštitu u Allahovim riječima potpunim od zla svega što je On stvorio.

Dova pri ulasku i izlasku

Allâhumme innî es-esluke hejre-l-mevlidži ve hajre-l-mahredž. Bismillâhi veledžnâ ve bismillâhi haredžna ve ‘alellâhi rabbinâ tevekkelnâ.

Allahu moj, samo Tebi se ja obraćam za dobro pri ulasku i izlasku. U ime Allaha ulazimo, u ime Allaha izlazimo, i samo se na Allaha, Gospodara našega, oslanjamo!

Dova koja se uči kada se uskovitla vjetar

Allâhumme innî es-eluke hajrehâ ve hajre mâ fîhâ ve mâ ursilet bihi ve e’ûzu bike min šerrihâ ve šerri mâ fîhâ ve mâ ursilet bih.

Allahu moj, molim Te za njegovo dobro i dobro onoga što je u njnjemu i što on donosi, i utječem Ti se od njegovoga zla, i zla u njemu i onoga što on donosi.

Allâhumme innî es-eluke min hajrihi ve hajri mâ huve lehu ve e‘ûzu bike min šerrihi ve šerri mâ huve leh.

Allahu moj, molim Te da nam od njega podariš dobro i dobro koje on ima, a kod Tebe tražimo zaštitu od njegovoga zla i zla koje on ima.

Dova koja se uči kada se uskovitla vjetar i drugim vremenskim nepogodama (kraća)

Allâhumme innî es-eluke hajreha ve e‘ûzu bike min šerrihâ.

Allahu moj, doista od Tebe tražim da mi u njoj podariš ono što je dobro i samo od Tebe tražim zaštitu od njenoga zla.

Dova prilikom viđenja Mlađaka

Allâhumme ehillehu ‘alejnâ bi-l-jumni ve-l-îmâni ve-s-selâmeti ve-l-islâmi rabbî ve rabbukellâh. Allâhumme bârik lenâ fî simârinâ ve bârik lenâ fî medînetinâ ve bârik lenâ fî sâ‘inâ ve muddinâ.

Allahu moj, u njemu (nastupajućem mjesecu) nam učini dostupnim sreću, vjeru, spas i islam, Allah je Gospodar moj i Gospodar tvoj! Allahu moj, u njemu nam blagoslovi naše plodove, blagoslovi naš grad i blagoslovi naše mjere i mjerice!

Dova za otklanjanje ružnih snova i nesanice

E‘ûzu bi kelimâtillâhi-t-tammâti min gadabihi ve ‘ikâbihi ve šerri ‘ibâdihi ve min hemezâti-š-šejâtîni ve en jahdurûn.

S Allahovim potpunim riječima utječem se od Njegove srdžbe, Njegove kazne, zla Njegovih robova i šejtanskih došaptavanja i uopće njihovoga prisustva.

Dova prilikom ulaska u čaršiju (pijacu)

Lâ ilâhe illellâhu vahdehu lâ šerîke leh. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘alâ kulli šej-in kadîr.

Samo je Allah Bog, Jedan je i nema ortaka. Njemu pripada sva vlast i svaka zahvala i On je svemoćan!

Dova za učenje hifza i pamćenje Kur’ana napamet

Allâhumme-rhamnî bi terki-lme‘ásî ebeden mâ ebkajtenî verhamnî en etekellefe mâ lâ ja‘nîni verzuknî husne-n-nezari fîmâ jurdîke ‘annî. Allâhumme bedî‘a-s-semâvâti ve-l-erdi ze-l-dželâli ve-l-ikrâmi ve-l-‘izzeti-l-letî lâ turâm. Es-eluke jâ Allâhu jâ Rahmânu bi dželâlike ve nûri vedžhike en tulzime kalbî hifza kitâbike kemâ ‘allemteni verzukni en etluvehu ‘ale-n-nahvi-l-lezî jurdîke ‘annî. Allâhumme bedi‘a-s-semâvati ve-l-erdi ze-l-dželâli ve-l-ikrâmi ve-l-‘izzeti-l-letî lâ turâm. Es-eluke jâ Allâhu jâ Rahmânu bi dželâlike ve nuri vedžhike en tunevvire bi kitâbike besarî ve en tutlika bihi lisanî ve en tuferridže bihi ‘an kalbî ve en tešreha bihi sadri ve en tu’mile bihi bedenî lî ennehu lâ ju‘înunî ‘ale-l-hakki gajruke ve lâ ju’tîhi illâ ente ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi-l-‘alijji-l-‘azîm.

Allahu moj, smiluj mi se da zauvijek ostavim griješenje, smiluj mi se da se ne obavežem onim što me se ne tiče, podari mi lijepo viđenje onoga čime ćeš biti zadovoljan sa mnom. Allahu moj, Stvoritelju nebesa i Zemlje, vlasniče uzvišenosti, počasti i nedostižne veličine! Molim Te, o Allahu, o Milostivi, s Tvojom veličinom i svjetlom Lica Tvoga, učvrsti moje srce hifzom, pamćenjem i čuvanjem Tvoje Knjige kao što si me poučio i podari mi da je učim na način kako ćeš Ti biti zadovoljan sa mnom. Allahu moj, Stvoritelju nebesa i Zemlje, vlasniče uzvišenosti, počasti i nedostižne veličine! Molim Te, o Allahu, o Milostivi, s Tvojom veličinom i svjetlom Lica Tvoga, osvijetli mi moj vid s Tvojom Knjigom, s njom razveži moj jezik, s njom odagnaj brigu iz moga srca, s njom rasprostrani moja prsa i daj da moje tijelo postupa prema njoj jer mi niko, mimo Tebe, ne može pokazati istinu niti mi je dati. Nema moći niti snage osim s Allahom, Uzvišenim, Veličanstvenim.

Večernja dova

Emsejnâ ve emse-l-mulku lillâhi ve-l-hamdu lillâhi lâ ilâhe illellâhu vahdehu lâ šerîke lehu ve lehu-l-hamdu ve huve ‘alâ kulli šej-in kadîr. Rabbi es-eluke hajre mâ fi hâzihi-l-lejleti ve hajre mâ ba‘deha ve e‘ûzu bike min šerri mâ fî hâzihi-l-lejleti ve šerri mâ ba‘deha. Rabbi e‘ûzu bike mine-l-keseli ve su-i-l-kiber. Rabbi e‘ûzu bike min ‘azâbin fi-n-nâri ve ‘azâbin fi-l-kabr.

Omrkli smo, a omrklo je i Allahovo carstvo. Hvala pripada Allahu! Nema boga osim Allaha jedinoga. On nema ortaka, Njemu pripada hvala i On sve može. Gospodaru, molim te za dobro u ovoj noći i dobro poslije nje. Utječem Ti se od zla u ovoj noći i zla poslije nje. Gospodaru, zaštiti me od ljenosti i ružne starosti. Gospodaru, zaštiti me od patnje u Džehennemu i patnje u kaburu.

Dove pred spavanje

Allâhumme rabbe-s-semâvati-s-seb‘i ve rabbe-l-‘arši-l-‘azîm. Rabbenâ ve rabbe kulli šej-in, munzile-t-tevrâti ve-l-indžîli ve-l-kur’ân. Fâlika-l-habbi ve-n-nevâ. E‘ûzu bike min šerri kulli šej-in ente áhizun binâsijetih. Ente-l-evvelu fe lejse kableke šej-un ve ente-l-áhiru fe lejse ba‘deke šej-un ve ente-z-zâhiru fe lejse fevkake šej-un ve ente-l-bâtinu fe lejse dûneke šej-un, ikdi anni-d-dejne ve agninî mine-l-fakr.

Allahu moj, Gospodaru sedam nebesa i Gospodaru Arša veličanstvenoga! Gospodaru naš i Gospodaru svega, Ti koji si objavio Tevrat, Indžil i Kur’an, koji daješ da se sjemenje i košpice raspuknu! Utječem Ti se od zla svega onoga zbog čega Ti kažnjavaš. Ti si Prvi i prije Tebe ništa nije bilo, Ti si Posljednji i poslije Tebe ništa nema, Ti si Vidljivi i nema ništa iznad Tebe, Ti si Nevidljivi i ispod Tebe nema ništa! Oslobodi me duga i zaštiti od siromaštva!

Bismike rabbi veda‘tu dženbi ve bike erfe‘uhu in emsekte nefsî ferhamhâ ve in erseltehâ fahfazhâ bimâ tuhfizu bihi ‘ibâdeke-s-sâlihîn.

Gospodaru moj, u Tvoje ime liježem i ustajem. Ako mi dušu uzmeš, smiluj joj se, a ako me poživiš, sačuvaj me onim čime čuvaš svoje dobre robove.

Allâhumme eslemtu nefsî ilejke ve vedždžehtu vedžhije ilejke ve fevadtu emrî ilejke ve eldže’tu zahrî ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, lâ muldžie ve lâ mundžie minke illâ ilejke. Ámentu bikitâbike-l-lezî enzelte ve nebijjike-l-lezî erselte.

Gospodaru moj, Tebi se predajem, Tebi se okrećem, Tebi se prepuštam i na Tebe oslanjam nadajući se Tvojoj nagradi i strahujući od Tvoje kazne. Utočište i spas od Tebe je samo kod Tebe. Vjerujem u Knjigu koju Si objavio i u Poslanika kojeg Si poslao.

Allâhumme leke eslemtu ve bike ámentu ve ‘alejke tevekkeltu ve ilejke enebtu ve bike hâsamtu ve ilejke hâkemtu. Fagfir lî mâ kaddemtu ve mâ ehhartu ve mâ esrertu ve mâ a‘lentu ente-l-mukaddimu ve ente-l-muehhiru. Lâ ilâhe illâ ente ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se obraćam, Tobom se suprotstavljam svojim neprijateljima i Tebe uzimam za presuditelja. Oprosti mi što sam god ikada učinio, što sam tajno i što sam javno uradio. Ti si onaj koji određuješ da se nešto prije dogodi ili da se odgodi, nema boga osim Tebe i nema moći ni snage osim kod Allaha.

Dova koja se uči prilikom buđenja tokom noći

Lâ ilâhe illellâhu vahdehu lâ šerîke lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘alâ kulli šej-in kaîdr. El-hamdu lillâh, ve subhânallâhi ve lâ ilâhe illelâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billâhi-l-‘azîzi-l-hâkîm.

Samo je Allah Bog, Jedan je On i nema ortaka. Njemu pripada sva vlast i zahvala i On sve može. Hvala Allahu! I slava Allahu! I nema boga osim Allaha. Allah je najveći, nema stanja ni kretanja osim s Allahom, Silnim, Mudrim.

Jutarnje dove

Allâhumme innî asbahtu minke bi ni‘metin ve ‘áfijetin ve sitrin fe etimme ni‘meteke ‘alejje ve ‘áfijeteke ve sitrike fi-d-dun-ja ve-l-áhireh.

Allahu moj, Tvojom odredbom osvanuo sam u blagostanju, oprostu i zaštiti, pa upotpuni mi Svoje blagodare, oprost i zaštitu na ovome i na budućem svijetu.

El-hamdu lillâhi-l-lezî redde ‘alejje rûhî ve ‘áfânî fî džesedî ve ezene lî bizikrih. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke Allâhumme estagfiruke lizenbî ve es-eluke rahmetek. Allâhumme zidni ‘ilmâ. Ve lâ tuzig kalbî ba‘de iz hedejtenî. Ve heb lî min ledunke rahmeten innke ente-l-vehhâb.

Hvala Allahu koji mi je povratio moju dušu, koji mi je tijelu dao zdravlje, i dopustio mi da Mu zikr činim. Nema boga osim Tebe, Slava Tebi Allahu moj, od Tebe oprost tražim za moje grijehe i molim te za milost Tvoju. Allahu moj, povećaj mi znanje i ne dozvoli, nakon što si me uputio, da mi srce moje zaluta, i daruj mi milost od Sebe. Zaista si Ti onaj koji puno daruje!

Asbahnâ ve asbeha-l-mulku lillâhi ve-l-hamdu lillâhi lâ ilâhe illellâhu vahdehu lâ šerîke lehu ve lehu-l-hamdu ve huve ‘alâ kulli šej-in kadîr. Rabbi es-eluke hajre mâ fî hâzihi-l-lejleti ve hajre ma ba‘dehâ ve e‘ûzu bike min šerri mâ fî hâzihi-l-lejleti ve šerri ma ba‘dehâ. Rabbi e‘ûzu bike mine-l-keseli ve su-i-l-kiber. Rabbi e‘ûzu bike min ‘azâbin fi-n-nâri ve ‘azâbin fi-l-kabr.

Osvanuli smo, a osvanulo je i Allahovo carstvo. Hvala pripada Allahu! Nema boga osim Allaha jedinoga. On nema ortaka, Njemu pripada hvala i On sve može. Gospodaru, molim te za dobro u ovoj noći i dobro poslije nje. Utječem Ti se od zla u ovoj noći i zla poslije nje. Gospodaru, zaštiti me od ljenosti i ružne starosti. Gospodaru, zaštiti me od patnje u Džehennemu i patnje u kaburu.

Asbahnâ ve asbeha-l-mulku lillâhi rabbi-l-‘alemîn. Allâhumme inni es-eluke hajre hâze-l-jevme: fethahu ve nasrehu ve nûrehu ve bereketehu ve hudâhu ve e‘ûzu bike min šerri mâ fihi ve šerri mâ ba’deh.

Osvanuli smo a osvanulo je i carstvo Allaha, Gospodara svjetova. Allahu moj, doista Te molim za dobro ovoga dana: njegovu nafaku, potporu, svjetlost, berićet, ispravnost , a kod Tebe tražim zaštitu od zla kojeg ima u njemu, i od zla koje dolazi poslije njega.

Asbahnâ ‘alâ fitreti-l-islâmi ve ‘alâ kelimeti-l-ihlâsi ve ‘alâ dîni nebijjinâ Muhammedin sallellâhu te‘alâ ‘alejhi ve selleme ve ‘alâ milletî ebînâ Ibrâhîme hânîfen muslimen ve mâ kâne mine-l-mušrikîn.

Osvanuli smo u islamu i na iskrenoj riječi, u vjeri našeg poslanika, Muhammeda, sallellahu te‘ala ‘alejhi ve sellem, vjeri našega pretka Ibrahima, čistoga i potpuno pokornoga, koji nije bio idolopoklonik.

Allâhumme innî es-eluke-l-‘afve ve-l-‘áfijete fi-d-dun-jâ ve-l-áhireh. Allâhumme innî es-eluke-l-‘afve ve-l-‘áfijete fî dînî ve dun-jâje ve ehlî ve mâlî. Allâhumme-stur ‘avrâtî ve ámin rev‘âtî. Allâhummahfaznî min bejnî jedejje ve min halfî ve ‘an jemînî ve ‘an šimâlî ve min fevkî ve e‘ûzu bi‘azametike en ugtâle min tahtî.

Allahu moj, molim Te za oprost i ispravnost na ovome i budućem svijetu. Allahu moj, molim Te za oprost i ispravnost u mojoj vjeri, mojim ovosvjetskim poslovima i mojoj porodici. Allahu moj, pokrij moje sramote i daj mi zaštitu i sigurnost od onoga čega se plašim. Allahu moj, sačuvaj me ispred mene, s moju desnu i lijevu stranu, odozgo i utječem se Tvojoj veličini, da ne budem pokupljen odozdo.

Allâhumme ‘alime-l-gajbi ve-š-šehâdeti fâtire-s-semâvâti ve-l-erdi rabbe kulli šej-in ve melîkehu ešhedu en lâ ilâhe illâ ente e‘ûzu bike min šerri nefsî ve min šerri-š-šejtâni ve širkihi.

Allahu moj, Stvoritelju nebesa i Zemlje, poznavaoče nevidljivog i vidljivog, Gospodaru i vladaru svega: svjedočim da nema boga osim Tebe. Utječem Ti se od zla svoga nefsa, i od zla šejtanskoga i njegovoga širka.

Jutarnje i večernje dova (kraće)

Allâhumme bike asbahnâ ve bike emsejnâ ve bike nahjâ ve bike nemûtu ve ilejke-n-nušûr.

Allahu moj, s Tobom osvanjivamo i omrknjavamo, Tvojom odredbom živimo i umiremo i Tebi se vraćamo.

Hasbijellâhu lâ ilâhe illâ huve ‘alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-arši-l-‘azîm.

Allah mi je dovoljan, nema boga osim Njega, na Njega se oslanjam, a On je gospodar Arša veličanstvenoga!

Dova koju je Poslanik, a.s. preporučio Ebu Bekru za jutro i veče

Allâhumme ‘álime-l-gajbi ve-š-šehâdeti fâtire-s-semâvâti ve-l-erdi rabbe kulle šej-in ve melîkehu ešhedu en lâ ilâhe illâ ente, e‘ûzu bike min šerri nefsî ve šerri-š-šejtâni ve širkihi ve en nakterife sûen ‘alâ enfusinâ ev nedžurrehu ilâ muslim.

Allahu moj, Ti koji poznaješ nevidljivi i pojavni svijet, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Gospodaru i Vladaru svega, svedočim da nema boga osim Tebe. Utječem Ti se od zla moga nefsa, šejtanskoga zla i njegovoga širka i da ne počinim kakvoga zla nama ili nanesem povredu nekom muslimanu.

Dova nakon istigfara i tevbe (pokajanja za grijehe)

(Uz činjenje “Sejjidu-l-istigfara”)

Allâhumme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente ve ene ‘abduke ve ene ‘alâ ‘ahdike mesteta‘tu ve e‘ûzu bike min šerri sana‘tu ebû-u leke bi ni‘metike ‘alejje ve ebû-u bizenbî fagfir lî fe innehu lâ jagfiru-z-zunûbe illâ ente.

Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob. Svoje obaveze i obećanje Tebi ispunjavam koliko god mogu. Utječem ti se od zla onoga što sam učinio. Priznajem Tvoju blagodat prema meni i priznajem svoj grijeh pa mi oprosti, jer grijehe, doista, niko drugi ne oprašta osim Tebe.

Dova za sticanje Allahovog zadovoljstva

Radîna billâhi rabben ve bi-l-islâmi dînen ve bi Muhammedin resulâ.

Zadovoljni smo da nam je Allah Gospodar, islam vjera, a Muhammed poslanik.

Dove za zaštitu od džehennema

Allâhumme innî asbahtu ušhiduke ve ušhidu hamelete aršike ve melâiketike ve džemî ‘a halkike bi enneke entellâhu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ šerîke leke ve enne Muhammeden ‘abduke ve resûluk.

Allahu moj, uzimam za svjedoka Tebe, i uzimam za svjedoke nosioce Tvoga Arša, Tvoje meleke i sva Tvoja stvorenja da Si Ti Allah, da nema boga osim Tebe, da Si Jedan i nemaš ortaka i da je Muhammed Tvoj rob i Tvoj poslanik.

Allâhumme innî e’ûzu bike min fitneti-n-nâri ve ‘azâbi-n-nâri ve min šerri-l-ginâ ve-l-fakr.

Allahu moj, utječem Ti se od kušnje džehennema i džehennemske kazne i od zla imućnosti i siromaštva.

Allâhumme edžirnî mine-n-nâr. (7 puta)

Allahu moj, zaštiti me od vatre džehennemske!

Dova za priznanje i zahvalu na blagodatima

Allâhumme mâ asbeha bî min ni‘metin feminke vahdeke la šerike leke fe leke-l-hamdu

ve leke-š-šukr.

Allahu moj, svaka blagodat koja se našla kod mene samo je od Tebe, Ti ortaka nemaš. Samo Tebi pripada hvala i zahvalnost.

Dove za uputu

Allâhumme musarrife-l-kulubi sarrif kulûbenâ ‘alâ tâ‘átike.

Allahu moj, Ti okrećeš srca kako Ti hoćeš, okreni naša srca da Ti budu pokorna!

Jâ mukallibe-l-kulûbi sebbit kalbî ‘alâ dînik.

O Ti koji preokrećeš srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri.

Allâhumme innî e‘ûzu bike mine-š-šikâki ve-n-nifâki ve sû-i-l-ahlâk.

Allahu moj, utječem Ti se od nesloge, licemjerstva i ružnog ponašanja.

Dova s Allahovim najvećim imenom

Allâhumme innî es-eluke bi enne leke-l-hamde lâ ilâhe illâ ente jâ hannânu jâ mennânu jâ bedî ‘a-s-semâvâti ve-lerdi jâ ze-l-dželâli ve-l-ikrâmi jâ hajju ja kajjum.

Allahu moj, Tebe molim jer samo Tebi pripada svaka hvala, nema boga osim Tebe, o Premilostivi Dobročinitelju, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Uzvišeni i Poštovani, vječno Živi i sam po Sebi postojeći!

Dova koja se uči pri oblačenju nove odjeće

Allâhume leke-l-hamdu ente kesevtenîh. Es-eluke hajrehu ve hajre mâ suni‘a lehu. Ve e‘ûzu bike min šerrihi ve šerri mâ suni‘a leh.

Allahu moj, Tebi neka je hvala. Ti si me ovim obukao. Molim Te da mi podariš njeno dobro i samo dobro od onog u što se sve ona može koristiti; zaštiti me od njenog zla i zla od onog u što se ona može koristiti.

Dova koja se uči prilikom ogledanja u ogledalu

El-hamdu lillâh. Allâhumme kema hassente halkî fe hassin hulukî.

Hvala Allahu! Allahu moj, učini lijepim moje ponašanje kao što Si me stvorio lijepim!

Dova za otklanjanje bojazni od nepravde onih koji su na vlasti ili drugih

Lâ ilâhe illellâhu-l-halîmu-l-kerîm. Subhânallâhi rabbi-s-semâvâti-s-seb‘i ve rabbi-l-‘arši-l-‘azîm. Lâ ilâhe illâ ente ‘azze džâruke ve dželle senâuk.

Nema Boga sem Allaha, Dobročinitelja Plemenitog. Slava Allahu Gospodaru sedam nebesa i Gospodaru Arša veličanstvenoga! Nema boga osim Tebe, Tvoja zaštita je najveća a ugled najuzvišeniji!

Dove za otklanjanja straha

Allâhumme inna nedž‘aluke fî nuhûrihim ve ne‘ûzu bike min šurûrihim.

Allaju moj, mi Tebe stavljamo na njihova prsa i od Tebe zaštitu tražimo od zala njihovih!

Hasbunellâhu ve ni‘me-l-vekîl.

Dovoljan nam je Allah, On je zaštitnik najbolji!

Dova za olakšavanje teškoća i tuge

Allâhumme lâ sehle illâ mâ dže’altehu sehlen ve ente tedž‘alu-l-huzne izâ ši’te sehlâ.

Allahu moj, ništa nije lahko osim onoga što Ti učiniš lahkim, a Ti i tugu možeš učiniti lahkom!

Dova za nûr (svjetlo vjere)

Allâhumedž‘al fî kalbi nûren vedž‘al fî besarî nûren vedž‘al min halfî nûren ve min emâmî nûren vedž‘al min fevkî nûren ve min tahtî nûrâ. Allâhumme a‘tini nûrâ!

Allahu moj, podari svjetlost mome srcu i mome vidu, učini da imam svjetlost iza sebe i ispred sebe i svjetlo iznad mene i ispod mene. Allahu moj, daruj mi svjetlo!

Dove za ulazak u džamiju

E‘uzu billâhi-l-‘azîm ve bi vedžhihi-l-kerîm ve sultânihi-l-kadîm mine-š-šejtâni-r-radžîm. Bismillâhi ve-s-salâtu ve-s-selâmu ‘alâ resulillâh. Allâhummeftah lî ebvâbe rahmetike!

Utječem se Allahu veličanstvenom, Njegovom plemenitom Licu i Njegovoj praiskonskoj moći od prokletog šejtana. U ime Allaha i neka je salat i selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti!

Bismillâhi ve-s-salâtu ve-s-selâmu ‘alâ resulillâh. Allâhumme innî es-eluke min fadlike. Allâhuma‘samnî mine-š-šejtâni-r-radžîm!

U ime Allaha i neka je salat i selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj, molim te za Tvoju dobrotu. Allahu moj zaštiti me od prokletog šejtana.

Svakodnevne dove

Allâhumme bi ‘ilmike-l-gajbi ve kudretike ‘ale-l-halki ahjinî mâ ‘alimte-l-hajâte hajren lî ve teveffenî mâ ‘alimte-l-vefâte hajren lî. Allâhumme innî es-eluke hašjeteke fi-l-gajbi ve-š-šehâdeti. Ve es-eluke kelimete-l-hakki fi-r-ridâ ve-l-gadab. Ve es-eluke-l-kasde fi-l-ginâ ve-l-fakr. Ve es-eluke ne‘imen lâ jenfidu. Ve es-eluke kurrete ‘ajnin lâ tenkati’u. Ve es-eluke-r-ridâ ba‘de-l-kadâi ve es-eluke berde-l-‘ajši ba‘de-l-mevti. Ve es-eluke lezzete-n-nezari ilâ vedžhike ve-š-ševka ilâ likâike fî gajri darrâe mudirretin ve lâ fitnetin mudilletin. Allâhumme zejjinâ bi zîneti-l-îmâni vedž‘alnâ hudâten muhtedîn.

Allahu moj, koji poznaješ nevidljivo i imaš moć stvaranja, daj mi da živim dok je za mane dobro da sam živ, i daj mi da umrem kada smrt bude bolja za mene. Allah moj, molim te za strah prema Tebi i u tajnosti i na javi, i molim Te da mi podariš da govorim istinu i kada sam zadovoljan i kada sam u srdžbi, i molim Te da mi podariš umjerenost i kada sam imućan i kada sam u siromaštvu. Molim te za blagodat koja neće nestati i radost koja se neće presjeći i zadovoljstvo Tvojom odredbom, i molim Te za olakšanje poslije smrti. Molim te za slast gledanja u Tvoje lice i čežnju za susret s Tobom bez štete i iskušenja koja me mogu zadesiti. Allahu moj okiti nas ljepotama vjere i učini nas onima koji su upućeni i s upućenima.

Bismillâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhumme reddinî bi kadâike ve barik lî fîmâ kuddire hattâ lâ uhibbe ta‘džîle mâ ehharte ve lâ te’hîre mâ ‘adždželte. Allâhumaksim lenâ min hašjetike mâ tehûlu bihi bejnenâ ve bejne ma‘sijetike ve min tâ‘atike mâ tubelligunâ bihi dženneteke ve mine-l-jekîni mâ tuhevvinu bihi ‘alejnâ mesâibe-d-dun-jâ ve metti‘nâ bi esmâ ‘inâ ve ebsârinâ ve kuvvetinâ mâ ahjejtenâ vedž‘alhu-l-vârise minnâ vedž‘al se’renâ ‘alâ men zalemenâ vensurnâ ‘alâ men ‘âdânâ ve lâ tedž‘al musîbetenâ fî dîninâ ve lâ tedž‘ali-d-dun-jâ ekbere hemminâ ve lâ meblega ‘ilminâ ve lâ tusellit ‘alejnâ me lâ jerhamunâ.

U ime Allaha nek bude sve: i ja, i moja imovina, i moja vjera. Allahu moj, učini da budem zadovoljan Tvojom odredbom i blagoslovi mi ono što mi je suđeno tako da ne volim da ubrzaš ono što si Ti odgodio niti da odgodiš ono što si ubrzao. Allahu moj, udijeli nam toliko bojazni prema Tebi, koliko je dovoljno da nas spriječi u griješenju prema Tebi, udijeli nam toliko pokornost prema Tebi, koliko će nas dovesti do Tvoga dženneta, udijeli nam toliko čvrstog uvjerenja koliko je dovoljno da nam olakša nevolje ovoga svijeta. Snabdij nas našim sluhom, vidom i našom snagom sve dok nam život traje i daj nam da s tim blagodatima i snagom umremo. Učini da se osvetimo samo onima koji nam nepravdu čine i pomozi nas protiv onih koji prema nama izraze neprijateljstvo. Nemoj da nam nevolje bude u našoj vjeri. Ne učini nam ovaj svijet našom najvećom brigom niti krajnjim dometom našeg znanja i ne dozvoli da nama vladaju oni koji prema nama neće imati milosti.

Allâhumme ente-l-meliku lâ ilâhe illâ ente. Ente rabbî ve ene ‘abduke, zalemtu nefsî va‘tereftu bi zenbî fagfir lî zunûbî džemî ‘an, innehu lâ jagfiru-z-zunube illâ ente, vehdinî li ahseni-l-ahlâki lâ jehdî li ahsenihâ illâ ente, vasrif ‘anni sejjiehâ lâ jasrifu ‘anni sejjiehâ illâ ente. Lebbejke ve sa‘dejke ve-l-hajru kulluhu bi jedejke, ve-š-šerru lejse ilejke ene bike ve ilejke, tebârekte ve te‘alejte, estagfiruke ve etûbu ilejke.

Allahu moj, Ti si Vladar, nema boga osim Tebe! Ti si moj Gospodar, a ja sam rob Tvoj! Sam sebi sam nepravdu učinio i priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti sve moje grijehe. Zaista, grijehe samo Ti opraštaš. Uputi me lijepom ahlaku, njegovim ljepotama samo Ti upućuješ. Otkloni od mene ono što je ružno jer samo Ti možeš otkloniti ono što je ružno u njemu. Tebi se u potpunosti stavljam na raspolaganje, a svako dobro je kod Tebe. Kod Tebe nema nikakva zla, Ti si me stvorio i Tebi se vraćam. Slavljen si i Uzvišen, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.

Lâ ilâhe illellâhu-l-vahidu-l-kahhâr. Rabbu-s-semâvâti ve-l-erdi ve mâ bejnehume-l-‘azîzi-l-gaffâr.

 

Nema boga osim Allaha Jedinoga, koji mnogo poklanja, Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je među njima, Snažnoga koji mnogo prašta!

Read more...
Subscribe to this RSS feed