Šest načina kako otkloniti brige

Kako bih ti pomogao u čišćenju srca, a Allaha molim da pomogne tebi i meni, navest ću ti nekoliko načina njegova čišćenja:

1. Donošenje salavata na Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem

Kada je jedan čovjek rekao Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem. “Onda ću čitavu dovu pretvoriti u salavat na tebe”, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, mu tada reče: “Onda će te Allah poštedeti tvojih briga.”

U drugom rivajetu stoji: “Biće ti oprošteni grijesi i bit češ pošteđen briga”

Jednom našem šejhu je došao čovjek i požalio mu se da mu je ukradeno auto.

Šejh mu reče da ide u mesdžid i uči salavat:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodicu Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni. Allahu, podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni).

I neka je slavljen Uzvišeni Allah, nije se uzdiglo sunce nakon sabah namaza, a auto mu je bilo vraćeno nazad. Ovo nije sufijska priča, već čvrsto ubijeđenje u hadis Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Sufija je novotar koji smisli priču, a ja ti govorim o sunnetu. Ovo su riječi Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Stoga ako imaš brigu donosi salavat na Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, kako bi ti briga bila otklonjena.

2. Učenje sure El-Ihlas i El-Felek

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: ”Ko prouči: Kul huvallahu ehad, i kul euzu bi rabbil felek, kada osvane i zamrkne, Allah će ga poštedeti onoga što ga brine.”

Međutim, omladino, nemojte zaboraviti da postoji uvjet, a to je da budeš čvrsto ubijeđenje u ove riječi, i da učiš ove sure sa nijetom da te Allah poštedi briga. Da ih učiš sa potpunim ubijeđenjem da je Allah kadar da te poštedi briga, i da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao istinu. Uči ih iskrene i pouzdaj se u Allaha, da bi te Allah poštedio briga.

3. Učenje hasbijellahu

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Onaj ko sedam puta kaže kada osvane i zamrkne:

حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم

HasbijAllahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul aršil azim.

(Dovoljan mi je Allah…On je moj pomagač…nema drugog boga mimo Njega, na Njega se oslanjam, On je Gospodar Arša Veličanstvenog).

Predstavi sebi kabur kako bi te Allah sačuvao kaburske brige.

Predstavi sirat ćupriju kako bi te Allah sačuvao njene poteškoće. Predstavi podjeljivanje knjige kako bi te poštedeo te brige. Predstavi sebi mizan i stajanje pred Uzvišenim Allahom kako bi bio pošteđen briga u tim momentima.

4. Istigfar (traženje oprosta od Allaha)

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Ko se drži istigfara, Allah će mu iz svake poteškoće dati izlaz, otkloniti mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada”

5. Svođenje svih briga na jednu brigu

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Kome jedina briga bude Ahiret, Allah će ga zaštititi od dunjalučke brige”. Hadis bilježi Madže, a šejh Albani ga je ocijenio dobrim u ‘Sahihuh džami’ “6065.

Neka tvoja danonoćna briga bude: Da mi je znati, da li je Allah zadovoljan sa mnom? Ako bi sada preselio, da li bih ušao u Džennet ili u Džehennem? Da mi je znati hoću li proći sirat ćupriju ili posrnuti na njoj?

Koji će tas moje vage biti lakši? Kada listovi i knjige budu podijeljeni,hoće li mi biti dati u desnu ili lijevu ruku? Neka tvoja glavna briga bude Ahiret, a što se tiče dunjalučkih briga, one su mnogobrojne, pa ko se rastrgne na tim brigama živjet će kao nesretnik i umrijeće kao nesretnik.

6. Dova

Dova je tvoje oružje, stoga dovi Allahu da ti olakša posao i sačuva onoga što te tišti. Dovi ponizno i reci: ”Gospodaru moj ispuni moje srce ljubavlju prema Tebi, tako da me ništa ne udalji od Tebe.”

Gospodaru moj, učini moju brigu jednom, brigu za Tobom, učini moju misao jednom, misao o Tebi. Smiluj mi se o Gospodaru, i sačuvaj me mojih briga i svega što me tišti. Gospodaru moj, tebi se utječem od brige i tuge moje…

Dovi Allahu jer Allah je blizu, uslišava dove unesrećenih i nevoljnih.

Dragi brate koji putuješ Allahu kakva treba biti tvoja briga.

Očisti svoje srce od dunjalučkih briga i budi iskren. Ne spletkari svome Gospodaru pa da tebi budu pravljenje spletke i da budeš od onih koji su propali. Neka tvoja briga sa kojom živiš i zbog koje živiš bude samo briga Ahireta i Allahovo zadovoljstvo. Ne spletkari, u suprotnom, nikada nećeš stići do svoga Gospodara!

 

Autor: Šejh Muhammed Husejn Jakub
Iz knjige: Put ka oprostu milostivog Gospodara
Napomena PV: Naslov teksta je od Puta vjernika. Originalan naslov teksta je “Metode čišćenja srca od briga”

Read more...

Liječenje žalosti, briga, boli i obeshrabrenja

Načini i dove koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sam koristio kod žalosti, briga, boli i obeshrabrenja, ili je drugima preporučivao da to rade:…

• Ebu-Sa’id el-Hudri prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom vidio čovjeka po imenu Ebu Umame kako sjedi sam u džamiji mimo vremena predviđenog za namaz i kako izgleda zabrinuto. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ga je: “Zašto sjediš sam u ovo doba, o Ebu-Umame?” On je odgovorio: “Neki stari dugovi koje je teško vratiti i neprestane brige, o Allahov Poslaniče.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je potom rekao: “Da li bi želio da te naučim nekoliko riječi? Kada ih izgovoriš, Allah će raspršiti tvoje brige i pomoći ti da isplatiš tvoje dugove.” Ebu-Umame je odgovorio: “Da, o Allahov Poslaniče.” Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatim rekao: “Uči svako jutro i večer: ‘Gospodaru, tražim utočište kod Tebe od žalosti i tuge, od slabosti i lijenosti; i tražim utočište kod Tebe od kukavičluka i škrtosti; tražim utočište kod Tebe od zaduženosti i od podložnosti ljudskoj nepravičnosti.”‘ Ebu-Umame je dodao: “Uradio sam tako, a Allah je raspršio sve moje brige i pomogao mi da isplatim moje dugove.”(1)

• Ibn Abas, r.a., prenio je da je za vrijeme nedaća Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uobičavao moliti: “Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog, Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Veličanstvenog prijestolja. Nema boga osim Allaha, Gospodara sedam nebesa i Gospodara Zemlje i Gospodara Plemenitog prijestolja.” (2)

• Također je izvješteno u Džami’u imama Tirmizija da je Enes, r.a., prenio hadis u kojem se kaže da kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio suočen sa zabrinutošću, on bi uobičavao moliti: “O Živi, o Upravitelju univerzuma, prizivam Tvoju sveobuhvatnu milost da mi dodijeli izlaz iz ove nametnute tegobe.” (3)

• Ebu Hurejre, r.a., izvjestio je da kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio suočen sa iskušenjima, on bi uobičavao podići ruke ka nebu i moliti: “Slavljen neka je Allah, Veličanstveni Gospodar”, a kada bi završio sa ovom dovom, dodao bi: “O Živi, o Upravitelju univerzuma.” (4)

• Ebu Bekr, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naučio osobu u žalosti da moli: “Gospodaru, molim Tvoju Milost. Ne prepusti me samome sebi ni jedan tren. Gospodaru, nadoknadi moje stanje onim boljim. Uistinu, nema boga osim Tebe.“(5)

• Također je preneseno u Ebu Davudovom sunenu da je Esma bint ‘Umejs prenijela da joj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da da te naučim nekoliko riječi koje možeš izgovoriti kada si jako uzbuđena ili napadnuta brigama ili kada ih očekuješ? Reci: ‘Allah je moj Gospodar i ja Njemu ne pripisujem druga.” (6) U drugom predanju rečeno je da ova dova može biti ponovljena sedam puta. (7)

• Sa’d bin Ebi Vekas prenio je daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom izvjestio o poniznoj molitvi Allahovog poslanika Junusa, alejhi selam, kada je on bio u utrobi kita (ribe), a koja glasi: “Nema boga osim Tebe. Slavljen neka si Ti. Uistinu ja sam zgriješio.” Nijedan musliman neće moliti ovom dovom radi nečega a da mu neće biti uslišano. (8)

• lbn-Mesud, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema roba kojeg će pogoditi i zadesiti tuga ili briga, a on kaže: “Gospodaru, ja sam Tvoj rob, čiji su otac i majka Tvoji robovi; moja sudbina je u Tvojoj ruci, moja sudba kreće se u skladu sa Tvojom odredbom. Ti si uistinu pravedan u Tvojoj presudi. Prizivam Tvoja sveta imena i svaki sveti Atribut kojim si Ti nazvao Sebe ili si ga objavio u Tvojoj Knjizi ili si poučio bilo kom Svome stvorenju ili onome koga držiš kao Tvoju isključivu tajnu. Gospodaru, načini veličanstveni Kur’an snagom mog srca, svjetlom moje duše i jasnim milosrđem koje raspršava moju tugu i zabrinutost.” Ko god moli ovako, Allah će ukloniti njegove brige, raspršiti njegove žalosti i zamijeniti ih radošću.” (9)

(Allahumme inni ‘abduke, ibn ‘abdike, ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kadauke, eseluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev ‘allemtehu ehaden min halkike ev iste’serte bihi fil-‘ilmil-gajbi indeke, en tedž ‘alel-Kur’ane rebi’a kalbi ve nure sadri ve dželae huzni ve zehabe hemmi!)

• Ibn-Abbas, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah će raspršiti brige onoga koji redovno moli za oprost. On će ga voditi izvan pokušaja i dodijeliti mu opskrbu iz izvora kog on ne očekuje.” (10)

• Također je preneseno u “Musnedu” da kad god je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iskusio poteškoće, on bi požurivao ka namazu napominjući da je Allah Svemogući rekao: “Pomozite sebi strpljenjem i molitvom.” (Kur’an, 2:45)(11)

• Ibn-Abbas prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada je pojedinac preopterećen sa brigama i bezvoljnošću, trebao bi često učiti: “Ne postoji snaga ili moć izvan one u Allaha. (La havle ve la kuvvete ila billah).”

Ova dova je također potvrđena u dvjema zbirkama sahih hadisa i da je to jedno od skrivenih blaga Dženneta.(12)
_________

Ako ove dove ne predstavljaju lijek za nečije brige, bol i bezvoljnost, to znači da je njegovo stanje ozbiljno i zahtijeva temeljito čišćenje njegovog sistema kroz potpunu purgaciju ili detoksifikaciju popraćenu s istinskim zikrom i ustrajnom pobožnošću.

Izvor: ´Poslanikova medicina´ – Ibn Kajjim El-Dževzijje
____________________________________________________

Bilješke

(1)Ebu-Davud, 1518; u senedu je jedan nepoznat prenosilac.
(2) Buharija, 11/122 i 123, u poglavlju o dovama; Muslim, 2730, u poglavlju o ukru i dovama.
(3)Tirmizi, u poglavlju o dovama, 3522; hadis je daif.
(4)Ttrmiz.i, 3432; hadis je mekruh.
(5)Ebu-Davud, 5090, u poglavlju “Šta se kaže kada osvane”; Ahmed, 5/42; Buharija u “Edebul-mufredu”,
70 sened je hasen.
(5) Ebu-Davud, 1525; lbn-Madždže, 3882; lbn-Hibban, 2369; hadis je hasen.
(6)Nemamo izvora za ovaj hadis, ali Taberani u “Eddu’u” spominje da se ovo uči tri puta.
(7)Ttrmizi, 3500; Ahmed, 1/170; Ha.kim kaže da je sahih, 1/505; s njim se slaže Zehebi.
(8) Ebu-Davud, 1555; u senedu ima jedan prenosilac koji nije potpuno pouzdan.
(9) Ahmed u “Musnedu”, 1/394 i 452; sened je sahih, a Ibn-Hiban proglasio ge je takoder sahihom. 2372.

 

(10)Ahmed, 5/388; u senedu je jadan prenosilac koga samo lbn-Hibban smatra potpuno vjerodostojnim.
(11)Buharija, 11/180; Muslim, 2704.

Read more...

Znate li dovu koja je lijek za svaku tugu i brigu?

Nastavnik kazuje: „Jedne sam prilike zadao svojim malim učenicima zadatak da nacrtaju sliku proljeća. Svi su nacrtali cvijeće, drveće, rijeke, ptice, izuzev jedne djevojčice koja ja nacrtala sliku Kur’ana. Upitao sam je zašto je nacrtala baš odabrala da nacrta Kur’an, a od njenog čistog i iskrenog odgovora su mi potekle suze…

„Kur’an je PROLJEĆE moga srca, tome me je moja mama naučila…svake noći učim dovu da mi dragi Allah učini Kur’an proljećem srca, svjetlom prsa, izlazom iz brige i tuge… Mašallah! Kakav divan primjer odgojenog evlada i njegove čestite majke…poput plemenite voćke koja svoja miris i plodove širi svuda unaokolo, tako i iz čestite porodice izlaze i hajirli djeca, ponos oka roditelja svojih…
_______________________________________

ZNATE LI DA JE OVA DOVA KOJU JE SPOMENULA DJEVOJČICA I LIJEK ZA SVAKU BRIGU I NEVOLJU?

Od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nikada nijedan vjernik neće reći ove riječi kada ga pogodi briga ili žalostAllahumme inni ‘abduke, ibn ‘abdike, ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kadauke, eseluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev ‘allemtehu ehaden min halkike ev iste’serte bihi fil-‘ilmil-gajbi indeke, en tedž ‘alel-Kur’ane rebi’a kalbi ve nure sadri ve dželae huzni ve zehabe hemmi! (Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nada mnom se sprovode propisi, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe nazvao ili ih u Svojoj Knjizi objavio, ili ih nekom od Svojih stvorenja saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivo, prizivam Te da mi Kur’an učiniš proljećem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i otklanjanjem briga mojih), a da Allah neće odagnati njegovu brigu i umjesto žalosti podariti mu radost.

Prisutni ashabi su upitali: „Allahov Poslaniče! Je li neophodno da naučimo ove riječi?!“ Odgovorio je: „Svakako! Neophodno je da svaki onaj koji ih čuje, da ih i nauči!“(Sahih: Ahmed, 3704, 4306)

Hfz. Nedim Botić

Read more...
Subscribe to this RSS feed