Liječenje žalosti, briga, boli i obeshrabrenja

Načini i dove koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sam koristio kod žalosti, briga, boli i obeshrabrenja, ili je drugima preporučivao da to rade:…

• Ebu-Sa’id el-Hudri prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom vidio čovjeka po imenu Ebu Umame kako sjedi sam u džamiji mimo vremena predviđenog za namaz i kako izgleda zabrinuto. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ga je: “Zašto sjediš sam u ovo doba, o Ebu-Umame?” On je odgovorio: “Neki stari dugovi koje je teško vratiti i neprestane brige, o Allahov Poslaniče.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je potom rekao: “Da li bi želio da te naučim nekoliko riječi? Kada ih izgovoriš, Allah će raspršiti tvoje brige i pomoći ti da isplatiš tvoje dugove.” Ebu-Umame je odgovorio: “Da, o Allahov Poslaniče.” Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatim rekao: “Uči svako jutro i večer: ‘Gospodaru, tražim utočište kod Tebe od žalosti i tuge, od slabosti i lijenosti; i tražim utočište kod Tebe od kukavičluka i škrtosti; tražim utočište kod Tebe od zaduženosti i od podložnosti ljudskoj nepravičnosti.”‘ Ebu-Umame je dodao: “Uradio sam tako, a Allah je raspršio sve moje brige i pomogao mi da isplatim moje dugove.”(1)

• Ibn Abas, r.a., prenio je da je za vrijeme nedaća Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uobičavao moliti: “Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog, Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Veličanstvenog prijestolja. Nema boga osim Allaha, Gospodara sedam nebesa i Gospodara Zemlje i Gospodara Plemenitog prijestolja.” (2)

• Također je izvješteno u Džami’u imama Tirmizija da je Enes, r.a., prenio hadis u kojem se kaže da kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio suočen sa zabrinutošću, on bi uobičavao moliti: “O Živi, o Upravitelju univerzuma, prizivam Tvoju sveobuhvatnu milost da mi dodijeli izlaz iz ove nametnute tegobe.” (3)

• Ebu Hurejre, r.a., izvjestio je da kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio suočen sa iskušenjima, on bi uobičavao podići ruke ka nebu i moliti: “Slavljen neka je Allah, Veličanstveni Gospodar”, a kada bi završio sa ovom dovom, dodao bi: “O Živi, o Upravitelju univerzuma.” (4)

• Ebu Bekr, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naučio osobu u žalosti da moli: “Gospodaru, molim Tvoju Milost. Ne prepusti me samome sebi ni jedan tren. Gospodaru, nadoknadi moje stanje onim boljim. Uistinu, nema boga osim Tebe.“(5)

• Također je preneseno u Ebu Davudovom sunenu da je Esma bint ‘Umejs prenijela da joj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da da te naučim nekoliko riječi koje možeš izgovoriti kada si jako uzbuđena ili napadnuta brigama ili kada ih očekuješ? Reci: ‘Allah je moj Gospodar i ja Njemu ne pripisujem druga.” (6) U drugom predanju rečeno je da ova dova može biti ponovljena sedam puta. (7)

• Sa’d bin Ebi Vekas prenio je daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom izvjestio o poniznoj molitvi Allahovog poslanika Junusa, alejhi selam, kada je on bio u utrobi kita (ribe), a koja glasi: “Nema boga osim Tebe. Slavljen neka si Ti. Uistinu ja sam zgriješio.” Nijedan musliman neće moliti ovom dovom radi nečega a da mu neće biti uslišano. (8)

• lbn-Mesud, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema roba kojeg će pogoditi i zadesiti tuga ili briga, a on kaže: “Gospodaru, ja sam Tvoj rob, čiji su otac i majka Tvoji robovi; moja sudbina je u Tvojoj ruci, moja sudba kreće se u skladu sa Tvojom odredbom. Ti si uistinu pravedan u Tvojoj presudi. Prizivam Tvoja sveta imena i svaki sveti Atribut kojim si Ti nazvao Sebe ili si ga objavio u Tvojoj Knjizi ili si poučio bilo kom Svome stvorenju ili onome koga držiš kao Tvoju isključivu tajnu. Gospodaru, načini veličanstveni Kur’an snagom mog srca, svjetlom moje duše i jasnim milosrđem koje raspršava moju tugu i zabrinutost.” Ko god moli ovako, Allah će ukloniti njegove brige, raspršiti njegove žalosti i zamijeniti ih radošću.” (9)

(Allahumme inni ‘abduke, ibn ‘abdike, ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kadauke, eseluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev ‘allemtehu ehaden min halkike ev iste’serte bihi fil-‘ilmil-gajbi indeke, en tedž ‘alel-Kur’ane rebi’a kalbi ve nure sadri ve dželae huzni ve zehabe hemmi!)

• Ibn-Abbas, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah će raspršiti brige onoga koji redovno moli za oprost. On će ga voditi izvan pokušaja i dodijeliti mu opskrbu iz izvora kog on ne očekuje.” (10)

• Također je preneseno u “Musnedu” da kad god je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iskusio poteškoće, on bi požurivao ka namazu napominjući da je Allah Svemogući rekao: “Pomozite sebi strpljenjem i molitvom.” (Kur’an, 2:45)(11)

• Ibn-Abbas prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada je pojedinac preopterećen sa brigama i bezvoljnošću, trebao bi često učiti: “Ne postoji snaga ili moć izvan one u Allaha. (La havle ve la kuvvete ila billah).”

Ova dova je također potvrđena u dvjema zbirkama sahih hadisa i da je to jedno od skrivenih blaga Dženneta.(12)
_________

Ako ove dove ne predstavljaju lijek za nečije brige, bol i bezvoljnost, to znači da je njegovo stanje ozbiljno i zahtijeva temeljito čišćenje njegovog sistema kroz potpunu purgaciju ili detoksifikaciju popraćenu s istinskim zikrom i ustrajnom pobožnošću.

Izvor: ´Poslanikova medicina´ – Ibn Kajjim El-Dževzijje
____________________________________________________

Bilješke

(1)Ebu-Davud, 1518; u senedu je jedan nepoznat prenosilac.
(2) Buharija, 11/122 i 123, u poglavlju o dovama; Muslim, 2730, u poglavlju o ukru i dovama.
(3)Tirmizi, u poglavlju o dovama, 3522; hadis je daif.
(4)Ttrmiz.i, 3432; hadis je mekruh.
(5)Ebu-Davud, 5090, u poglavlju “Šta se kaže kada osvane”; Ahmed, 5/42; Buharija u “Edebul-mufredu”,
70 sened je hasen.
(5) Ebu-Davud, 1525; lbn-Madždže, 3882; lbn-Hibban, 2369; hadis je hasen.
(6)Nemamo izvora za ovaj hadis, ali Taberani u “Eddu’u” spominje da se ovo uči tri puta.
(7)Ttrmizi, 3500; Ahmed, 1/170; Ha.kim kaže da je sahih, 1/505; s njim se slaže Zehebi.
(8) Ebu-Davud, 1555; u senedu ima jedan prenosilac koji nije potpuno pouzdan.
(9) Ahmed u “Musnedu”, 1/394 i 452; sened je sahih, a Ibn-Hiban proglasio ge je takoder sahihom. 2372.

 

(10)Ahmed, 5/388; u senedu je jadan prenosilac koga samo lbn-Hibban smatra potpuno vjerodostojnim.
(11)Buharija, 11/180; Muslim, 2704.

Read more...

Šta je sihir i kako se liječi?

Jezički termin „sihir“ (glagol, ar. sehare) znači „prevara“, „obmana“, „iluzija“. Sihir je stari fenomen kojim su se bavili mnogi narodi kroz historiju. Oni su vjerovali da sihir ima veliki utjecaj i značaj, te da se pomoću njega mogu liječiti mnoge bolesti, ali i izazivati različite. Magija je često izjedanačavana sa religijom. Kod starih naroda je redovno vrhovni mag bio i glavni svećenik. Oni su uvjeravali svoje podanike da se ono čime se oni bave nalazi u svetim knjigama. Ovakav vid krivovjerstva je i danas prisutan kod primitivnih naroda poput nekih plemena u Africi. Stoga i ne čudi kada određene osobe koje se bave magijom svoje rabote nastoje povezati sa vjerom, islamom i Kur'anom, zloupotrebljavajući ih. Vrlo je važno naglasiti da nema ničeg zajedničkog između vjere i sihira, odnosno religije i magije. Onaj ko je vjernik, ne može da se bavi sihirom/magijom, zato što onaj koji robuje/služi Allahu ne može služiti zlu i šejtanu. Vjera je istina, a sihir je magija i obmana. Vjera je od Boga a sihir/magija od šejtana/sotone. Vjernici ne tvrde da znaju gajb/neviđeno, ne bave se proricanjem sudbine, niti magijom, a sihirbazi redovno pripisuje sebi razne moći, govoreći da znaju gajb/neviđeno. Sihrom se smatra sve ono što je skriveno i što ima značenje prevare i spletke. Sihir ili magija je skup tajanstvenih radnji i riječi pomoću kojih sahir uz pomoć šejtana želi utjecati na prirodni, od Allaha određeni tok stvari (sudbinu). Ljudi se bave sihirom/magijom iz materijalnih koristi, želje da budu blizu vlasti, da imaju moć, slavu i sl. Izvor sihira/magije je šejtan, njegova suština i sadržaj je laž, njegovi izvršioci su džini i ljudi nevjernici. Liječenje sihira Plemeniti Kur'an strogo zabranjuje bavljenje sihrom. Isto tako zabranjuje vjerovati u moć sihira. Kur'an izjednačuje sihir sa nevjerovanjem „A Sulejman nije bio nevjernik, šejtani su nevjernici poučavajući ljude vradžbini (magiji/sihiru).“ (El-Bekare, 102) I sam Poslanik, a.s., je bio opsihren tako što je preko jednog mladića došao do njegove kose i napravivši sihr, bacio ga, kako bi ga sakrio, u jedan bunar. Poslanik, a.s., je sanjao dvije osobe koje su razgovarala o njegovom stanju i tako saznao koja je bolest u pitanju i mjesto gdje se sihir nalazi. Tada mu je Allah objavio sure Felek i Nas koje skupa imaju jedanaest ajeta. Nakon svakog proučenog ajeta, odvezao bi se jedan čvor sihira, nakon čega se Poslaniku, a.s., vratilo zdravlje. Ove dvije sure zajedničkim imenom se zovu El-Muavvizetan (dvije sure koje štite). Budući da živimo u kriznim vremenima u kojima su prisutna mnoga zla, pojavljuju se razni dušebrižnici koji se predstavljaju kao ljekari od duhovnih bolesti, posebno je važno zaštiti sebe i svoju porodicu učenjem ovih sura. Kur'an je najbolji lijek Koliko god islam zabranjuje muslimanu odlazak vraču da ga pita za gajb/neviđeno, tako isto mu zabranjuje da pribjegava sihiru ili odlazi sihirbazima radi liječenja bolesti koja ga je pogodila ili rješenja kakvog težeg problema. Bavljenje sihirom i odlazak sihirbazima je strogo zabranjeno po islamu a osobe koje se time bave nemaju sreće ni na ovom, niti na budućem svijetu. Vjernik, musliman treba da zna da ima Kur'an koji je najbolji lijek i da, kad god je u nekim problemima, treba da se okrene Kur'anu i uči ga, traži u njemu utjehu i lijek, kako od problema, tako i od raznih savremenih bolesti koje su danas prisutne. Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Read more...
Subscribe to this RSS feed