Trošite na svoje roditelje i opskrba će vam doći odakle ne očekujete

Rekao sam im: “Želim da se svako od vas prisjeti događaja ili nečega što je utjecalo na vaš život i čime ste zapanjeni. Jedan od hadžija iz Jordana je ispričao:

“Prošle godine radio sam u jednoj kompaniji i morao sam podnijeti ostavku. Dali su mi 3.200 dinara (∼7.190 KM). Uzeo sam novac, i to je bilo sve što sam tada imao. Nisam imao nikakve druge ušteđevine, a to je bio jako loš iznos za nekoga u tom položaju”.

“Vratio sam se kući, a ubrzo je bila i sezona hadža 1424. h.g.. Rekao sam roditeljima da sam dobio nadoknadu s posla, a oni su mi kazali da bi željeli da ih oboje pošaljem da obave hadž. Pa sam im rekao da ću uplatiti, a tako mi Allaha, to je bilo sve što sam imao. Otišao sam do putničke agencije koja šalje hadžije iz Jordana te sam uplatio novac. Kasnije sam se halalilo s svojim roditeljima koji su otišli na hadž.

Dvije sedmice kasnije, nakon što su se vratili i nakon što sam se ponovo zaposlio, nazvao me direktor s mog prethodnog radnog mjesta i kazao mi da još uvijek imam neisplaćenog novca, ali moram doći i preuzeti ga”.

Imajte na umu, da nije imao ništa, da je sve potrošio što je imao na hadž svojih roditelja.

On zatim nastavlja: “Otišao sam na staro radno mjesto očekujući mali iznos. Susreo sam se s direktorom i on mi je predao ček na iznos od 3.200 dinara”.

SubhanAllah! Potrošio je 3.200 dinara na svoje roditelje, a isti iznos je dobio samo nekoliko sedmica kasnije.  Da, trošite na svoje roditelje i opskrba će vam doći sa mjesta koja nikada niste ni očekivali.

To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio. (et-Talak, 2-3.)

Ovaj čovjek je potrošio 3.200 dinara na svoje roditelje i Allah ih mu je ubrzo nadoknadio! Kako onda danas imamo djecu koja su škrta prema svojim roditeljima?

Autor: Šejh Junus Katrada

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

 
Read more...

KULTURA PONAŠANJA PREMA RODITELJIMA

Islamski bonton
Dobrocinstvo prema roditeljima predstavlja jedno od najdražih djela Allahu Uzvišenom. Lijepo postupanje prema njima svrstava se, prema Kur'anu, odmah nakon vjerovanja u Allaha Uzvišenog. Neposlušnost spram roditelja, prema hadisu, definira se kao najveci grijeh, odmah nakon širka i kufra. Obzirom na važnost našeg odnosa spram roditelja, na narednim stranicama aktuelizirat cemo ovu problematiku.

Lijep postupak i dobrocinstvo prema roditeljima zauzima u islamu veoma visoku poziciju. Štaviše, naš lijep odnos prema roditeljima Allah Uzvišeni je svrstao odmah nakon robovanja Gospodaru svemira i svih nas. To se eksplicite navodi u poglavlju El-Isra': Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu robujete i da roditeljima dobrocinstvo cinite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: «Uh!» - i ne podvikni na njih i obracaj im se rijecima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: «Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!».


Da u islamu ništa drugo nema nego samo ova dva ajeta, bilo bi nam sasvim dovoljno da shvatimo važnost dobrocinstva prema roditeljima. Imam El-Kurtubi, poznati komentator Kur'ana, tumaceci ova dva ajeta, izvlaci iz njih šesnaest pitanja, poruka i mudrosti koje oni nose sa sobom. 
Znajuci da roditelji žrtvuju za nas više nego bilo ko drugi, da su cak spremni i svoj život položiti štiteci i braneci svoju djecu, naš odnos spram njih mora biti dostojan njihove žrtve. Na žalost, sve je više djece koji svoje roditelje prepuštaju socijalnim i drugim ustanovama i na taj nacin im uskracuju ljubav koju su im dužni priuštiti. U narednim recima ovoga teksta ukazacemo na islamsko ucenje u ovom domenu i moduse na koji nacin se ponašati prema našim roditeljima.

Poslušnost i zahvalnost roditeljima


Oporuka djetetu da bude pažljiv prema roditeljima ponavlja se cesto u Kur'anu i Sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s, dok je oporuka roditeljima prema djeci daleko neznatnija, iz prostog razloga, kako primjecuje Sejjid Kutb, jer je sama priroda ucinila da tako bude. Naime, sama priroda podstice da se štite mladi naraštaji da bi se osiguralo produženje života na Zemlji, kao što to Allah Uzvišeni želi. Roditelji žrtvuju sve od sebe za svoju djecu, i imetak, i zdravlje, i svoj život i to cine sve s radošcu i veseljem, dok dijete to brzo zaboravi, pa mu treba ponavljati njegove obaveze, što Allah Plemeniti, znajuci ga, cini u Svojoj Knjizi. Pogledajmo: «Mi smo naredili covjeku da bude poslušan svojim roditeljima. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni ce se svi vratiti». 

Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja


Koliko islam pridaje važnost našem odnosu spram roditelja i obavezi našeg zahvaljivanja njima na svemu što su nam ucinili, najbolje ilustrira hadis 'Abdullaha b. 'Amra, r.a, u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s, napominje: «Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja!». 

Jedan od uvjeta za ulazak u džennet je dobrocinstvo prema roditeljima


Poslanik islama, s.a.v.s, u brojnim predajama nagovijestio je da ce ulazak u džennet biti usko vezan za naše poštivanje, respekt i dobrocinstvo spram roditelja. Tako u predaji koju prenosi Ebu-d-Derda', r.a, kaže se da je cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: «Roditelj je srednja vrata dženneta, pa ako hoceš pusti ih, a ako hožeš sacuvaj ih!». 
Ebu Umame, r.a, prenosi da je neki covjek upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s: «Allahov Poslanice, kakva je obaveza djeteta prema roditeljima?», na što je on odgovorio: «Oni su ti i Džennet i Džehennem!». 

Dobrocinstvo prema roditeljima jedno je od najdražih djela Allahu Uzvišenom


Kolika je važnost dobrocinstva spram roditelja najbolje ce nam potvrditi hadis u kojem se ovo djelo stavlja u ravan sa namazom i džihadom. Naime, Vjerovjesnik, s.a.v.s, definirao ga je kao jedno od najdražih djela Gospodaru Uzvišenom. 
'Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi da je pitao Vjerovjesnika, s.a.v.s: «Koja djela su najdraža Allahu Uzvišenom?», na što mu je on odgovorio: «Namaz u njegovo vrijeme». Na njegov upit: «A nakon toga?», odgovorio je: «Dobrocinstvo roditeljima». Na trece pitanje: «A koje onda?», Vjerovjesnik, s.a.v.s, je odgovorio: «Džihad na Allahovom putu». 

Pažnjom prema njima se, uistinu, može džennet zaraditi


Roditelji su izvanredna prilika da, cineci im dobrocinstvo, zaradimo džennetske ljepote. U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a, Poslanik islama, s.a.v.s, jedne prilike je rekao: «Ponižen bio!», i to je ponovio tri puta. Na upit ashaba: «A ko to, Allahov Poslanice?», odgovorio je: «Onaj koji doživi starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a on zbog njih, ne ude u džennet!». 
Nažalost, postupci brojnih muslimana prema svojim starim i iznemoglim roditeljima izazvat ce samo Allahovu srdžbu, umjesto da im budu prilika da zadobiju džennet i njegove neopisive ljepote.

Poslušnost prema roditeljima garantira naše druženje sa poslanicima, šehidima i iskrenima na Sudnjem danu


Treba napomenuti da naše druženje sa poslanicima, šehidima i iskrenim i dobrim Allahovim robovima na Sudnjem danu uvjetuje naš lijep odnos spram roditelja. To se jasno nazire iz hadisa koji od Vjerovjesnika, s.a.v.s, prenosi 'Amr b. Murre el-Džuheni. On kaže da je neki covjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, i rekao: «Allahov Poslanice, svjedocim da nema drugog boga osim Allaha, svjedocim da si ti Allahov Poslanik, klanjam pet dnevnih namaza, propisno dajem zekat od svoje imovine i postim mjesec Ramazan». Vjerovjesnik, s.a.v.s, mu je tada rekao: «Ko umre, a bude izvršavao ove dužnosti, bit ce na Sudnjem danu u društvu vjerovjesnika, iskrenih i šehida ovako – pa je pokazao da ce biti blizu kao prst uz prst – ali pod uvjetom da nije bio neposlušan svojim roditeljima!» 

Nemoguce se roditeljima odužiti


Roditeljima je gotovo nemoguce odužiti se za sve ono što su ucinili za svoju djecu. U brojnim predajama se navodi da su ashabi pitali Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da li su se nekim svojim postupcima odužili svojim roditeljima, pa je on odgovarao da se time nije odužilo ni za jedan njihov uzdah. 
Allahov Poslanik, s.a.v.s, nacinio je izuzetak u tom pogledu, pa u predaji Ebu Hurejre, r.a, kaže: «Dijete se ne može odužiti svome roditelju, izuzev da ga nade kao roba, pa ga otkupi i onda ga oslobodi!». 

Traženje oprosta jedan je od vidova zahvalnosti roditeljima


Kada osoba umre prekidaju mu se svi dotoci sevapa, izuzev u tri slucaja, kako naglašava Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a: «Kada covjek umre prestaju njegova djela, osim u tri slucaja: trajna sadaka, znanjem kojim se iza njega koristi i dobro odgojeno dijete, koje mu dovu cini». 
Cak ce se roditelju povecavati deredže u džennetu zahvaljujuci traženju oprosta od njegovog djeteta, kako jasno potcrtava Poslanik islama, s.a.v.s, u hadisu Ebu Hurejre, ra: «Covjeku ce se, doista, povecavati deredže u džennetu, pa ce se zapitati: «Odakle ovo?», te ce mu se odgovoriti: «To je od traženja oprosta tvoga djeteta za tebe!» 

Pokušaji cinjenja dobrocinstva roditeljima


Znajuci za važnost i znacaj dobrocinstva spram roditelja, treba istraživati razlicite nacine kako do toga doci. To se može uciniti na razlicite nacine, bilo lijepom rijecju, bilo nekim poklonom, materijalnim pomaganjem i sl., ali je bitno da roditelji osjete ljubav djeteta spram njih. To ce im uliti novu snagu, nadu i povjerenje. 
Ponašanje Ebu Hurejre, r.a, može nam poslužiti kao primjer. On je živio u jednoj, a njegova majka u drugoj kuci. Kad god bi izašao iz svoje kuce, došao bi do vrata kuce njegove majke i pozvao bi je blagim glasom: «Mamice moja!» i nazvao joj selam. Ona mu je uzvratila: «Sincicu moj! Neka je i na tebe Allahov selam, rahmet i bericet!». Tada bi joj Ebu Hurejre, r.a, rekao: «Neka ti se Allah smiluje kao što si se ti meni smilovala i odgajala me kada sam bio mali!», a ona bi njemu odvratila: «Neka se Allah smiluje tebi, kao što ti meni ciniš dobro u mojoj starosti!». Kada bi se vracao kuci, postupao bi na isti bi nacin. 

Slican primjer nalazimo i u postupku šejha Mahmuda Arnauta, poznatog islamskog ucenjaka prema svome ocu šejhu Abdulkadiru Arnautu, jednom od najvecih eksperata hadisa danas na dunjaluku. Šejh Mahmud ima samo oca, buduci da mu je majka ranije umrla. Imao je komforan stan u najljepšem dijelu Damaska, ali ga je zamijenio za daleko slabiji i manji, i to u manje privlacnom dijelu Damaska, samo da bi bio blizu svog oca. Po njegovom kazivanju i kazivanju njegovog oca, on nikada nije otišao na posao, niti se vratio s posla a da nije navratio svome ocu, upitavši ga za zdravlje i pospremivši mu po stanu ono što mu treba. Bio sam svjedok njegovih suza kad god bi spomenuo svog oca. Godinama nisam vidio takav odnos sina i oca, takvu ljubav i takvo dobrocinstvo! 
Nadamo se da ce samo ova dva primjera nagnati mnoge osobe da preispitaju svoj odnos prema roditeljima i da ce ovo biti povod njihovom ljepšem ophodenju s njima.Dobrocinstvo prema roditeljima produžava život


Koliko je važan lijep odnos prema roditeljima najbolje pokazuju neke predaje u kojima Poslanik, s.a.v.s, nagovještava produžetak životnog vijeka onoj djeci koja u tom pogledu ucine ono što se od njih traži. 
Sehl b. Mu'az prenosi od svog oca da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: «Blago onome ko bude dobrocinstvo cinio svojim roditeljima. Allah Uzvišeni ce mu produžiti životni vijek!». 

Poseban respekt prema majci


Dobrocinstvo treba ukazati prema oba roditelja, a posebno se potcrtava odnos spram majke, zbog njene vece žrtve i materinske uloge. U naprijed citiranom ajetu jasno se naglašava: «Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi». Uz to majka, radi djeteta, trpi ono što niko drugi ne bi nikada trpio. 
U našem narodu se rado prepricava poznata šala o Nasrudin-hodži u kojoj se navodi da se njegovo dijete navece rasplakalo i citavu noc plakalo. Hodžina žena ga citavo vrijeme ljuljuškala i uspavljivala i kada ju je pred zoru san savladavao, zamolila je hodžu da i on malo žrtvuje za svoje dijete, rekavši mu: «Deder, hodža, i ti malo ljuškaj, dijete je pola tvoje k'o i moje!», a hodža joj mirno odgovara: «Samo ti, ženo, ljuškaj svoju polovicu, moja polovica nek' i dalje place!».

Znajuci za ovo a i imajuci u vidu ulogu majke i njen trud, koji ona ulaže, posebno u odgajanju djeteta, Poslanik islama, Muhammed, s.a.v.s, je sa krajnjim respektom govorio o našoj obavezi posebno prema majci. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesniku, s.a.v.s, došao neki covjek i upitao ga: «Allahov Poslanice, ko je najpreci za moje lijepo druženje s njim i moje lijepo ponašanje prema njemu?» Vjerovjesnik, s.a.v.s, odgovori: «Tvoja majka!» Covjek upita: «A ko nakon nje?» Odgovorio je: «Tvoja majka!» Covjek je ponovo upitao: «A ko poslije nje?» Vjerovjesnik, s.a.v.s, je i treci put odgovorio: «Tvoja majka!». Na cetvrti upit ovog covjeka: «A ko poslije nje?», Vjerovjesnik, s.a.v.s, je odgovorio: «Tvoj otac!».Nema hidžre ni džihada bez dozvole roditelja


Nagrada za hidžru u ime Allaha Plemenitog i za džihad na Njegovom putu je nemjerljiva a važnost i znacaj i jednog i drugog je svakom pojednicu poznata, da o tome ne treba posebno govoriti. Medutim, Allahov Poslanik, s.a.v.s, poslušnost i dobrocinstvo prema roditeljima preferirao je cak i u odnosu na ove dvije obligatne dužnosti u islamu.
'Abdullah b. 'Amr b. el-'As, r.a, prenosi da je jedan covjek došao Vjerovjesniku, s.a.v.s, i rekao: «Dajem ti prisegu da cu obaviti hidžru i krenuti u džihad, u želji da me Allah nagradi». Vjerovjesnik, s.a.v.s, ga je upitao: «Je li ti živ ijedan roditelj?» On je odgovorio: «Jesu, oba». Tada ga je Vjerovjesnik, s.a.v.s, upitao: «Ti, dakle, želiš nagradu od Allaha?». On je odgovorio: «Da». Poslanik, s.a.v.s, mu je, tada, rekao: «Vrati se svojim roditeljima, pazi ih i dobro im cini!». 
U jednoj drugoj Buharijinoj predaji stoji: «Vrati se svojim roditeljima, pa ih oraspoloži i nasmiji, kao što si ih rasplakao!» 
Iz ovog primjera se vidi koliko je u islamu bitno zadovoljstvo roditelja, njegovo mišljenje i njegov stav. Ovaj primjer nam ubjedljivo ukazuje na važnost respektiranja roditelja i uvažavanja njihovih potreba. 

Neposlušnost roditeljima jedan je od najvecih grijeha


Neposlušnost prema roditeljima ubraja se medu najvece grijehe. Poslanik, s.a.v.s, ovaj grijeh klasificirao je odmah nakon širka i nevjerstva, što na najeklatantniji nacin govori o njegovoj drasticnoj težini. U hadisu koji prenosi Ebu Bekrete, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, je upitao ashabe: «Hocete li da vas obavijestim o najvecim grijesima?», i to je ponovio tri puta. Rekli smo: «Svakako, Allahov Poslanice». Rekao je: Širk (pripisivanje Allahu druga) i neposlušnost roditeljima». Bio je naslonjen, zatim se ispravi sjedeci i rece: «I lažan govor i lažno svjedocenje». Ponavljao je toliko ovo posljednje, da smo rekli: «Da hoce ušutjeti». 

Suza roditelja je težak grijeh


Treba naci nacina da se roditelji zadovolje i usrece. Nekada je za to potrebno veoma malo truda, napora i materijalnih sredstava. Opasno je da roditelji proliju suze zbog nas i našeg ponašanja. Na sve nacine to moramo izbjegavati, jer 'Abdullah b. Omer, r.a, ashab koji je najstriktnije primjenjivao Sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s, upozorava: «Suze roditelja se ubrajaju u neposlušnost i velike grijehe!». 

Neposlušnost roditeljima uskracuje ulazak u Džennet


Neposlušnost prema roditeljima rezultira veoma opasnim sankcijama na Sudnjem danu. 'Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: «Allah Uzvišeni tri osobe nece na Sudnjem danu ni pogledati: neposlušnog svojim roditeljima, ženu koja se poistovjecuje sa muškarcima i covjeka koji nema ljubomore (pa mu se u porodici svašta cini) a tri osobe nece u Džennet uci: osoba koja je neposlušna svojim roditeljima, notorni pijanica i onaj koji prigovara i natuca na nos ono što nekome dadne». 
U jednoj drugoj Ibn Omerovoj, r.a., predaji spominje se da je Allah, d`.{, zabranio za tri osobe ulazak u Džennet. U toj predaji Vjerovjesnik, s.a.v.s, doslovno kaže: «Allah je za tri osobe zabranio Džennet: notornom pijanici, osobi koja je neposlušna roditelju i osobi koja nije ljubomorna na ono što se dešava od negativnosti u njegovoj kuci». 

Treba napomenuti da imam Es-Sindi, komentirajuci ove predaje, Poslanikove, s.a.v.s, rijeci: «nece uci u Džennet», pojašnjava da nece uci odmah u pocetku sa onima koji prvi ulaze u Džennet. U nastvaku svog komentara on ukazuje na to da nece uci u Džennet ako se ne pokaju za ta svoja nedjela. 
Koliko je rizicna neposlušnost roditeljima najbolje ce nas uvjeriti 'Abdullah b. 'Abbas, r.a, najbolji tumac Kur'ana medu ashabima, koji je pojašnjavajuci ko su Ashabu-l-e'araf, rekao: «E'araf oznacava prostor izmedu Dženneta i Džehennema. Tu ce biti smješteni oni koji su poginuli u borbi na Allahovom putu. Otišli su u borbu bez dozvole roditelja. Pogibija na Allahovom putu bila je razlogom što nisu baceni u džehennemsku vatru a neposlušnost prema roditeljima bila je razlogom da ne udu u Džennet. Tako ce ostati na tom meduprostoru (izmedu Dženneta i Džehennema) dok Allah ne donese o njima Svoju odluku!».

 

Read more...

Velika nagrada za roditelje koji svoju djecu poduče učenju Kur'ana

Djeca nam od stvoritelja dolaze potpuno čista, kao jedan emanet i milost. Prva zapovijed Uzvišenog Gospodara je „Uči u ime Gospodara svoga koji stvara!“ (El-Alek, 1)

Prema tome učiti djecu da uče najuzvišeniju Knjigu je prilika da steknemo Allahovo zadovoljstvo. U jednom hadisu naš voljeni Poslanik, a.s., kaže: „Roditeljima onog ko uči Kur'an i po njemu postupa na Sudnjem danu bit će stavljena kruna, svijetlija od sunca i bit će odjeveni u odjeću kakve nema na dunjaluku. Oni će upitati: ‘Zašto nam je ovo odjeveno?’ Odgovorit će im se: ‘Zbog vašeg djeteta koje uči Kur'an.“ (Ebu Davud)

Ne zaboravimo, drvo se savija dok je mlado. Dužnost svakog roditelja je da dijete poduči islamu i Kur'anu. Oni koji dijete poduče učenju Kur'ana daju mu priliku za spokojan život i pomažu mu da bude sretan i na ovom i na budućem svijetu.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Read more...
Subscribe to this RSS feed