Islamske teme

Način uzimanja duše i šta dušu čeka nakon smrti

O načinu uzimanja duše, i o onome šta je čeka nakon smrti je došlo pojašnjenje u dugom hadisu Beraa ibn Aziba, koji kaže:

Prisustvovali smo dženazi na Beki’i, kada nam je došao Vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alehi ve sellem, pa je sjeo i mi smo posjedali oko njega. Bili smo mirni kao da nam je na glavama ptica. Otkopavao je kabur i tri puta ponovio: ‘Allahu se utječem od kaburske patnje.’ Zatim je rekao: ‘Kada vjernik krene prema Ahiretu napuštajući ovaj svijet, siđu mu meleki kao da im je na licima Sunce, noseći sa sobom džennetske ćefine i balzam, a zatim sjednu udaljeni od njega koliko pogled dopire. Zatim mu dođe Melek smrti, sjedne kod njegove glave i kaže: ‘O ti dobra dušo, izađi ka oprostu i zadovoljstvu tvog Gospodara.’

Pa će izaći poput kapljice koja se slije iz grla mješine. Zatim će je uzeti Melek smrti. Kada je Melek smrti uzme, neće proći ni koliko treptaj oka, a da je neće uzeti meleki, odjenuti u ćefine i namirisati je, pa će izaći kao najljepši miris miska koji postoji na dunjaluku. Zatim će se sa njom uspinjati i neće proći ni pored jednog mjesta na kojem su meleki, a da meleki neće upitati: ‘Koja je ovo dobra duša?’ Ovi će odgovoriti: ‘To je taj i taj, sin toga i toga’, oslovljavajući ga najljepšim imenima kojima je oslovljavan na dunjaluku. I tako sve dok ne dođu do neba, kada će tražiti da mu se otvori, pa će mu se otvoriti, a meleki sa svakog neba će ga pozdravljati sve dok ne stigne do neba na kojem je Allah, azze ve džell.

Allah će reći: ‘Upišite knjigu moga roba u ‘illijjine i vratite ga u Zemlju. Od nje sam ih stvorio, u nju ću ih vratiti, i iz nje ću ih ponovo izvesti.’ Pa će se njegova duša ponovo vratiti u njegovo tijelo i doći će mu dva meleka, pa će ga staviti u sjedeći položaj i reći mu: ‘Ko je tvoj Gospodar?’ Reći će: ‘Moj Gospdodar je Allah.’ Pa će ga pitati: ‘Koja je tvoja vjera?’ Odgovorit će: ‘Moja vjera je islam.’ Zatim će ga pitati: ‘Ko je čovjek koji vam je poslan?’ Odgovorit će: ‘On je Allahov Poslanik.’ Ponovo će ga pitati: ‘Odakle znaš?’ Pa će odgovoriti: ‘Učio sam Allahovu knjigu, vjerovao u nju i smatrao je istinitom.’ Zatim će glasnik sa neba dozvati: ‘Istinu je rekao Moj rob. Prostrite mu džennetsku prostirku, otvorite mu vrata Dženneta.’ Pa će do njega doprijeti njegovi mirisi, a u kabur će mu se prostrijeti dokle dopire pogled.

Zatim će mu doći čovjek lijepog lica, lijepe odjeće i ugodnog mirisa i reći: ‘Raduj se, ovo je dan koji ti je obećan.’ Ovaj će ga upitati: ‘Ko si ti? Tvoje lice je lice onoga ko dolazi sa dobrim.’ Odgovorit će: ‘Ja sam tvoje dobro djelo.’ Zatim će čovjek reći: ‘O, Gospodaru, otpočni Sudnji dan kako bih se vratio svojoj porodici i imetku.’

A što se tiče nevjernika koji napušta ovaj svijet i pristupa Ahiretu, njemu će sa neba sići meleki crnih lica, noseći sa sobom najgrublje platno i sjesti na razdaljini koliko pogled dopire. Zatim će mu doći Melek smrti, sjesti pored glave, a zatim reći: ‘O ti pokvarena dušo, izađi ka srdžbi i gnjevu svoga Gospodara.’ Pa će se razdvojiti od njegovog tijela i iščupati kao što se čupaju grebeni kroz mokru vunu.
Kada je Melek smrti izvadi, meleki je neće ostaviti u njegovim rukama ni koliko treptaj oka, već će je odjenuti u ono grubo platno, a iz nje će izlaziti truho i najodvratniji miris koji postoji na Zemlji. Zatim će se sa njom uspinjati. Neće proći ni pored jedne skupine meleka, a da meleki neće upitati: ‘Koja je ovo pokvarena duša?’ Pa će joj reći: ‘To je sin toga i toga’, nazivajući ga najružnijim imenima kojima je nazivan na dunjaluku. I tako sve dok ne stignu do dunjalučkog neba, kada će tražiti da mu se otvori, ali mu se neće otvoriti.

Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio ajete: Kapije nebeske neće se otvoriti, i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u Džennet ući. (Kur’an, El-E’araf, 40.) A onaj ko Allahu pridružuje druge – kao da je s neba pao, pa ga ptice razgrabe, ili ga vjetar u daleki predio otpuše. (Kur’an, El-Hadždž, 31.) Allah Uzvišeni će reći: ‘Upišite knjigu njegovih djela u sidždžin, u najniže zemaljske deredže’, i njegova duša će biti odbačena. Zatim je Allahov Poslanik proučio ajet: A onaj ko Allahu pridružuje druge – kao da je s neba pao, pa ga ptice razgrabe, ili ga vjetar u daleki predio otpuše. (Kur’an, El-Hadždž, 31.)

Zatim će njegova duša biti vraćena u tijelo i doći će mu dva meleka, posaditi ga da sjedne, pa mu reći: ‘Ko je tvoj Gospodar?’ A on će odgovoriti: ‘Ah, ah. Ne znam.’ Pitat će ga: ‘Ko je čovjek koji vam je poslan?’ Odgovorit će: ‘Ah, ah. Ne znam.’ Zatim će glasnik sa nebesa pozvati: ‘Moj rob je poricao. Opremite ga za Džehennem i otvorite mu vrata Džehennema.’ Pa će do njega doprijeti njegova vrelina i užarenost, a kabur će mu se stisnuti  tako da će mu rebra jedna kroz druga prolaziti. Doći će mu čovjek ružnog lica, ružne odjeće i odvratnog mirisa, pa će mu reći: ‘Raduj se onome što će te ožalostiti. Ovo je dan koji ti je obećan.’ On će upitati: ‘Ko si ti, tvoje lice je lice onoga ko dolazi sa zlom?’ Odgovorit će mu: ‘Ja sam tvoja loša djela.’ Nevjernik će reći: ‘Gospodaru, ne daj da otpočne Sudnji dan.’“

(Hadis bilježi Ahmed, Ebu Davud, Hakim, Ebu ‘Avane, Ibn Hibban i En-Nesai, a šejh Albani ga je ocijenio ispravnim)

pozivistine.com

 

Olakšaj i širi radost

Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas savjetuje pa kaže: “Olakšajte a ne otežajte. Širite radost i radosne vjesti, a ne rastjerujte ljude!” ( Muffektun alejh).

Ovaj hadis je jedan od osnovnih hadisa u pogledu odnosa spram drugim ljudima. Naredbe i preporuke Allahovog Poslanika, s.a.v.s., su i više nego jasne. Gdje god se može olakšati drugome i (ili) drugima to treba i učiniti, jer je to jedan od ciljeva islama. Sam Allahov Poslanik s.a.v.s., nikada nije imao priliku birati između dvije stvari, a da nije izabrao lakšu sve dok u njoj ne bi bila zabranjena stvar.

Uzvišeni Allah kaže:

“Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate!” (El.-Bekare, 185)

Također, širenje radosti i sreće, radosnih vijesti, muštuluka kada god ima prilike za to, pozitivne atmosfere i sl. je princip islamskog ophođenja spram drugim i ulaz u značenje navedenog hadisa.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je upitan o tome koja djela su najbolja i najvrednija pa je rekao:

“Širenje radosti kod vjernika: da ga nahraniš ako je gladan ili da ga odjeneš ako nema odjeće ili da ispuniš neku njegovu potrebu.” (Taberani).

Riječ islam dolazi od riječi selam. Selam znači mir. Pozdravljajući ljude sa selamom mi širimo mir i na toj verbalnoj ravni,a to je suprotno svađi, mržnji, ljubomori, zavisti i svemu negativnom. U brojnim hadisima Allahova Poslanika s.a.v.s., došla je preporuka širenja islama/mira. i, upravo islam trabamo razumjeti kao mir u širem kontekstu. Ovo znači mir sa samim sobom, mir sa Uzvišenim Svoriteljem, mir s drugim ljudima!

Uzvišeni Allah nam naređuje da “svi uđemo i živimo u miru!” tj. da živimo mir u njegovoj punini. Bez svih spomenutih oblika mira, nema sreće ni radosti na ovome svijetu.

Naša vjera treba da se vidii na nama i našem privatnom životu. Ali isto tako, ako ne i važnije, ona treba da se vidi i u našem društvenom postupanju i sredini u kojoj se nalazimo. Ovo je istinska vjera koja je pristutna i u duhovnom i materijalnom svijetu, ovdje i sada, i u privatnom i javnom životu.

Ona se najviše ogleda u našem ponašanju i lijepom ahlaku. Važnije je biti ljubazan nego biti u pravu!

Bolje je s nekim dijeliti radost nego biti sam i biti u pravu.

Ibn Kajjim je kazao:

“Cijela vjera je u ahlaku/lijepom ponašanju. Ko te nadmaši u ahlaku, nadmašio te u vjeri!”

Ovo se posebno odnosi na mir, sreću i radost. Da bismo bili radosni i zadovoljni moramo pomiriti našu prošlost sa našom sadašnjočću. Moramo znati živjeti “ovdje i sada”. Potpuno zrelo i odgovorno! Na taj način ćemo cijeniti svaku blagodat – bez obzira koliko ona bila mala, i ona će nas radostiti i povećavati naše zadovoljstvo i sreću, a time ćemo širiti radost i u ljude oko nas.

Jedna arapska izreka kaže:

“Onaj ko nešto ne posjeduje – ne može to ni dati!”

P.S.

Poštovani čitaoci, na tržištu je nova knjiga uvaženog prof. dr. Esmira M. Halilovića. Svi zainteresirani za ovu novu vrlo korisnu knjigu istu mogu naručiti putem facebook profila ili stranice uvaženog profesora Esmira Halilovića. Toplo vam preporučujemo istu. Cijena knjige je 10 KM.

Izvor: POSLANIK, S.A.V.S., TE SAVJETUJE

Autor: Esmir M. Halilović

Za Akos ba izdvojila i pripremila: Selmedina D.

 

Pažljivo biraj bračnog druga

Allahov Poslanik , s.a.v.s., savjetuje omladinu i neoženjene/neudate:

„O skupino omladine , ko je od vas u mogućnosti  – neka se oženi! To vam olakšava čuvanje pogleda i čuvanje stidnog mjesta. A ko nije u mogućnosti , neka posti , jer mu je to zaštita.“(Muttefekun alejhi)

U navedenom hadisu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., savjetuje omladinu da oni koji su u prilici i stanju da žive u bračnom životu to svakako treba da učine. Brakom se čuvaju moral i razum , kao i cijela vjera. Bračna zajednica je prepreka nemoralu u svakom pogledu. Bračna zajednica donosi ljubav i samilost, razumijevanje i pomaganje. Poslanik, s.a.v.s., nas upućuje da je bračni drug polovica vjere, a da se za preostalu polovicu treba sam pobrinuti!

Sve što smo pomenuli u vezi s razumijevanjem između prijatelja te načina izbora prijatelja još više važi i važnije je kod izbora bračnog druga. Naime, birajući bračnog druga mi sebi biramo osobu i za ovaj i budući svijet jer islamski brak ima za cilj zajednički boravak i život i na ovom i budućem svijetu!

Bračni odnosi su dvosmjerna ulica, te zahtijevaju i prava i dužnosti, a ako toga ne bi bilo onda bi brak bio tiranija, samovolja, izrabljivanje i iskorištavanje. Razumijevanje potreba, osjećaja i reakcija osoba do kojih nam je stalo donosi nam jačanje naših međusobnih veza. Brak je tako i vrsta obaveze spram drugih. Obavezivanje brakom  ne znače gubitak čovjekove ličnosti i slobode, već naprotiv to je upotreba čovjekove slobode u najboljem i najljepšem obliku.

Bračna komunikacija je jedan od najvažnijih imperativa braka. U svakom odnosu je najpreče znati slušati druge: njihove potrebe, želje, težnje, strahove. Ljudi danas nemaju vremena , a često ni želje da saslušaju jedni druge. Tako su rijetki oni parovi koji imaju potpuno povjerenje između sebe, koji mogu otvoreno i o svemu razgovarati. Neka nam uvijek na umu bude mudrost stvaranja dva uha, a jednog jezika! Kao da nam se poručuje da duplo više budemo spremni slušati nego govoriti.

Dobra bračna komunikacija podrazumijeva uključenost oba partnera. Brak u kojem postoji mnogo razilaženja,drugačijih stavova, nerazumijevanja, svađe i sl. je unaprijed osuđen na krah i neuspjeh. Važno je zapamtiti pravilo da gdje prestane bračna komunikacija – tu prestaje uskoro i brak.

 • Ljubav i poštovanje spram naših bračnih drugova podrazumijeva da ih prihvatimo takvim kakvi jesu, da cijenimmo njihove stavove, mišljenja, vrline pa čak i da se možemo nositi s njihovim mahanama. Bračni supružnici su partneri jedni drugima te ih se treba razumjeti u tom pogledu. Brak je izuzetno važna i ozbiljna institucija te se za njega treba adekvatno pripremati i omladinu o tome educirati.
 • Šeddad ibn Evs, r.a. je rekao:“ Oženite me, jer me Allahov Poslanik, s.a.v.s. posavjetovao da ne umrem neoženjen.“ ( Ibn Ebi Šejbe )

Izvor: POSLANIK, S.A.V.S., TE SAVJETUJE

Autor: Esmir M.Halilović

Za Akos.ba izdvojila i pripremila: Minela L.

 

Pet stvari koje sretne porodice rade drugačije

To što vaša djeca ne mogu da posmatraju idealnu porodicu ne znači da ne možete da radite na tome da ona to postane. Budite promjena koju želite da vidite, budite svjesni toga kako živite i podižete svoju djecu.

Srećne porodice rade stvari malo drugačije. One su srećnije zbog toga što žive planski i primjenjuju pozitivne navike koje unose prave vrijednosti u živote svoje djece. To ne znači da je sve savršeno, ali njihove navike čine razliku i dobro nadmašuje loše.

Naravno, ne može svaka porodica da bude srećna sve vrijeme, ali sa nekoliko malih savjeta koji će vam pomoći, možete to biti veći dio vremena. Evo pet stvari koje srećne porodice čine drugacije:

Srećne porodice imaju porodične tradicije

Riječ „zauzet“ djeluje da je nova prenaglašena riječ u današnje vrijeme. Svi su tako zauzeti zadacima i aktivnostima da su porodice srećne ako provedu nekoliko sati nedjeljno zajedno.

Zato, više nego ikad, važno je odvojiti vrijeme za zajedničko vrijeme svake nedjelje, svakog mjeseca, na odmorima da biste stvorili uspomene i porodičnu tradiciju, prenosi CDM

Na primjer, to može biti jednostavno i lako kao što je porodični doručak nedjeljom ujutru, igranje u petak uveče, šetnja vikendom, posjeta familiji van grada jednom mjesečno, dekoracija za Božić, isprobavanje porodičnog recepta…

Srećne porodice daju

Nema ničeg boljeg od davanja onima kojima je potrebno. Možda će vama biti potrebna pomoć s vremena na vrijeme, zato je potrebno da se i vi nađete drugima kada je neophodno. Važno je da dajate često i dozvolite djeci da i oni lično daju.

Davanje samo pojačava pozitivan gest. Ujedinjuje porodicu dok u isto vrijeme uči djecu dobrim djelima za druge i dijeljenju. Postoji toliko različitih stvari koje možete uraditi:

 • učestvovati u šetnji/trčanju/džogiranju koja doprinosi humanitarnim organizacijama ili grupi koja je pogođena bolešću ili ometenošću.
 • volontersko sađenje cvijeća
 • učestvovanje u dijeljenju hrane
 • davanje stvari koje vam više nisu potrebne
 • doniranje odjeće koja nije nošena ili je premala.

Srećne porodice praktikuju mir, ljubaznost i saosjećanje

Da, istina je. Braća i sestre se nekad svađaju, a to je nekako normalno. Međutim, velike eksplozije mogu biti spriječene kada praktikujete unutrašnji mir. Planski praktikujte ljubaznost i saosjećanje u situacijama koje bi inače proizvele bijes i nemir.

Napravite porodično pravilo da samo ljubazne, pozitivne riječi mogu biti izgovarane u razgovorima. Kada se bijes javi, učite djecu kako da duboko udahnu da bi se riješili negativnih emocija.

 

Najbolji način da ih naučite tome jeste da to bude i vaša navika.

Srećne porodice su duhovne i religiozne

Konstantno učenje djece o životu i Bogu će ih spremiti za veliki uspjeh i sreću u životu. Bez sumnje, to je pokretačka sila u svemiru koja stvara i teče svime. Važno je učiti djecu tome. Čak i ako kasnije tokom života oni odluče da vjeruju u nešto drugo.

To kod djece izaziva dobrobit. Dobrobit stvara srećniju i zdraviju porodicu i život. Da biste ovo uradili na efektan način, praktikujte i vi to svakoga dana i budite primjer, učite svoju djecu detaljima.

Srećne porodice su srećnije i manje brinu

Veliki broj porodica propušta jednostavne radosti u životu, jer imaju previše drugih stvari oko kojih brinu. Srećne porodice se ne stresiraju, već planiraju i rade.

Kada dođe do nepoželjnih situacija, one se sa njima suočavaju brzo i smireno. Ne dozvoljavaju malim stvarima da se pretvore u velike i osjećaju zahvalnost za ljepotu i ljubav u svom životu.

Srećne porodice mogu biti zauzete školom, poslom, hobijima i dodatnim aktivnostima, ali iz života izvlače najviše što mogu. Srećne porodice brzo potisnu problem. Kada se pojavi veliki problem, oni ga rješavaju efektivno i razgovaraju o svojim osjećanjima. Oni dijele svoje brige na smireniji način da bi pomogli cijeloj porodici da se lakše nosi s tim.

Hayat

 

Ovaj ajet će vam pomoći da pobijedite tugu i očaj

 • Da li vas mnoštvo problema tjera u depresiju?
 • Da li vas brinu crne misli o budućnosti?
 • Da li vas muče prošlost i grijesi koje ste počinili?
 • Osjećate li da ste daleko od Allaha i da se izlaz ni ne nazire?

Ne brinite, niste jedini. Mnogi se ljudi tako osjećaju, posebno danas u vremenu teških smutnji, ekonomske nestabilnosti i opće nesigurnosti. Crne vijesti nam dolaze sa svih strana, a teška iskušenja pogađaju nas i naše porodice. I vjernici su ljudi. Imaju svoje probleme, brige, obuzimaju ih tuga i bol. Međutim, oni imaju oslonac, utočište i sklonište u vremenima teškim.

Izlaz je blizu, samo je potrebno znati od Koga ga tražiti.

Govoreći iz ličnog iskustva, jedan ajet mi je posebno pomagao u teškim stanjima, kad se činilo da nade nema i kad Me je šejtan zaplašivao svim i svačim.

Radi se o prelijepom ajetu, koji nas upoznaje s našim Gospodarom: “Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Kur'an, sura Ez-Zumer, 53.)

Sam poziv kojim ajet počinje: „O robovi Moji“, je tema o kojoj se može puno reći. Zar ne osjetimo kako se Allah, dž.š., ovim riječima upravo obraća nama, kao da nam poručuje da nismo zaboravljeni? Čovječe, nisi sam, ti si drago stvorenje jedinom Bogu.

Allah, dž.š., nas ne naziva sam robovima, već Njegovim robovima. To je još veća počast. Kad nam neko blizak ili drag kaže: „Ti si moj najbolji prijatelj/ica“, bude nam drago.  A kako se  trebamo osjetiti kada nas Allah, dž.š., nazove Njegovima? Samo to je dovoljno da nas ohrabri i vrati nadu u bolje sutra.

Čovječe, ti si bitan Allahu, dž.š., ti si Njegov rob. Njegov, bolan. On te je stvorio i o tebi se brine cijeli tvoj život. On ti je dao dušu, tijelo, brižne roditelje, pamet, prijatelje, posao, brak, djecu. Pa zar ne vidiš da se cijeli tvoj život brine o tebi?

Allah, dž.š., u ovom ajetu posebno doziva ljude koji su učinili mnogo grijeha, koji su zaboravili na Stvoritelja. Ulijeva im nadu da ne gube nadu u Njegovu milost.

 

Nikad nije kasno, o čovječe. Svaki novi momenat je prilika da budeš bolji, da se promijeniš, da se pokaješ i vratiš Allahu, dž.š. Ne dopusti da te šejtan zaplašuje i govori ti kako za tebe nema spasa, kako stanje neće biti bolje i da izlaza nema. Ne vjeruj šejtanovim lažima, već Allahovim riječima: „Ne gubite nadu u Allahovu milost!“

Slijedeći dio ajet posebno dira u srce: „Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti!“ Zastanite malo i osjetite ljepotu ovih riječi, punih optimizma, punih nade. Osjetite kako naprosto očaj i tuga nestaju kao snijeg kad se izloži sunčevim zrakama.

„Ipak ima nade za mene, ipak nisam zaboravljen, ipak sam nekome bitan, ipak sam Allahu, dž.š., bitan!“, o tome trebate razmišljati dok čitate ove riječi.

 „Moji grijesi nisu veći od Allahove milosti, i ma koliko da sam daleko, nikad nije kasno da se Allahu vratim! On me čeka i raduje se mom povratku!“, osjetite kako se u vama rađa nova želja i kako prosto žudite da padnete na sedždu. Koprena grijeha i zlih djela se uklanja s srca, a sva šejtanova zastrašivanja gube snagu, dok živite s riječima ovog ajeta.

Allah, dž.š., na kraju ajeta podsjeća ljude da On mnogo oprašta i da je milostiv. Allah, dž.š., nije kao neki ljudi koji vas zbog jedne greške zaborave i prekinu sve veze. Allah, dž.š., vas i pored griješenja opskrbljuje i pomaže, prelazi preko propusta i odaziva se vašim dovama. To nam treba biti motiv da se više za Njega vežemo nego za ljude, da shvatimo da nam je jedino On zaštitnik i pomagač i da nema situacije iz koje nam Allah, dž.š., ne može dati izlaz.

Divno je to opisao jedan pobožnjak iz prošlih generacija: ”Allahu moj, Ti znaš da je od svih ljudi moja majka najmilostivija prema meni, a ja znam da si Ti milostiviji prema meni od moje majke. Moja majka meni ne želi propast i kaznu, pa kako da mi Ti želiš propast i kaznu, a Ti si od milostivih Najmilostiviji.” 

Za Akos.ba piše: Nedim Botić

 

Naučimo naše kćerke da ne moraju biti lijepe. Naučimo ih da budu smjele i odvažne

Djevojčice odrastaju okružene proturiječnim porukama. Mediji im govore da treba da budu mršave i lijepe, ali da nije prihvatljivo biti ponosan na svoj izgled.
Kada je u pitanju inteligencija, od njih se očekuje da budu pametne i uspješne u školi, ali da paze da ne djeluju prepametne.

Do tinejdžerskog uzrasta, djevojčice po pravilu imaju manje samopouzdanja od dječaka. Veća je vjerovatnoća da će imati nizak nivo samouvjerenosti, da će pridavati veći značaj svom izgledu i smatrati da su manje sposobne od svojih drugara dječaka.

Srećom, postoje provjerene strategije koje možete koristiti da podignete samouvjerenu djevojčicu koja sebe stavlja na prvo mjesto i vjeruje u svoje vlastite snage.

Evo kako da to učinite:

1. Pokažite joj kako izgleda jaka, nezavisna žena:

Budite joj uzor.
Dajte joj do znanja da cijenite i vrednujete svoje vlastite talente.
Iskoristite svaku priliku da pohvalite druge žene, naglasite da je dobra ideja da žena ima svoj život izvan odnosa sa partnerom.
Razvijte svoja interesovanja, zauzmite se za sebe i pokažite joj da su žene savršeno sposobne da upravljaju svojim životom.
Govorite pozitivno o svom tijelu, i nikada ne govorite loše o izgledu druge žene.

2. Ohrabrite je da postavlja sebi visoke ciljeve:

Ako naučite svoju kćerku od ranog uzrasta da su muškarci i žene jednako sposobni i da mogu uspjeti u bilo kojoj profesiji koju izaberu, veće su šanse da će ona razviti širok spektar interesovanja i da će odabrati karijeru prema onome što voli da radi i da neće ograničiti svoje izbore na tradicionalno ženske poslove.

3. Ohrabrite je da učestvuje u raznovrsnim aktivnostim:

Pomozite svojoj kćerki da razvije intelektualne, društvene i sportske vještine.
Ako pokaže interes za neku aktivnost – čak i ako se to smatra nečim što rade dječaci – dozvolite joj da pokuša.
Timski hobiji su odličan način da djevojčice steknu prijatelje i da nauče kako da grade zdrave odnose.

4. Uvijek ozbiljno shvatajte njene bojazni:

Ako vam se kćerka obrati sa nekim problemom, nemojte joj reći da “ne bude blesava” ili da “pretjeruje”.
Vaša uloga kao roditelja je da joj obezbijedite siguran prostor u kojem može da razgovara sa vama o svemu što se dešava u njenom životu.
Naučite je da ima pravo da bude saslušana.
To će izgraditi njeno samopouzdanje zato što će naučiti da su njene brige i osjećanja važna, i da zaslužuje pomoć kada joj je potrebna.
Slušanje bez osuđivanja će takođe doprinijeti pozitivnom odnosu između vas dvije, što će uspostaviti temelje za čvrstu povezanost u godinama koje dolaze.

5. Pohvalite njena postignuća:

Zvuči očigledno, ali dječaci i djevojčice jednako imaju koristi od kontinuirane pohvale i ohrabrenja.
Međutim, kod djevojčica postoji dodatna komplikacija.
Od veoma ranog uzrasta, djevojčice uče da je njihov izgled važniji od njihovih vještina ili njihovog karaktera.
Da biste se borili protiv ove poruke, postarajte se da joj čestitate na njenim akademskim i sportskim uspjesima.
Kada se ljubazno ponaša prema drugima, reci te joj koliko ste ponosni na njen dobar karakter.

Za većinu nas, odnosi sa ljudima igraju ključnu ulogu u našim životima. Nema ništa loše u tome da se zaljubite, da želite biti dio kruga prijatelja i pomagati drugim ljudima.
Međutim, od djevojčica i žena se često očekuje da budu emotivni i fizički njegovatelji samo zbog toga što su ženskog roda. Od njih se očekuje da drugim ljudima ispunjavaju želje i podstiče ih se da udovoljavaju drugima, a ne da vode brigu o sebi. U nekim slučajevima, mogu biti prisiljene da svoje karijere i interesovanja stave u drugi plan. Zbog toga mogu postati neispunjene, depresivne i pune gorčine. Učite svoje kćerke kako izgleda zdravo prijateljstvo i veza, i recite joj da ima pravo da kaže  “ne” bilo kome, čak i partneru ili prijatelju.

Ne postoji lakši način – da biste odgojili samouvjerenu kćerku, potrebno je mnogo ljubavi i truda. Moraćete joj vlastitim primjerom pokazati šta je zdravo ponašanje i mnogo razgovarati o tome šta znači biti jaka žena u današnjem društvu. Ponekad vam se može činiti da gubite bitku protiv poruka koje vaša kćerka dobija iz medija, škole, od prijatelja, pa čak i od nekih članova porodice. Međutim, kada se ona kao odrasla osoba osvrne na svoje djetinjstvo, biće vam zahvalna što ste joj pomogli da izgradi zdrav identitet koji ne zavisi od odobravanja drugih ljudi.
Izvor: Powerfulmind.co

 
Subscribe to this RSS feed