Duhovnost

OSOBINE PRAVEDN0G VLADARA

Kada je Omer ibn Abdul-Aziz postao halifa,zatražio je od Hasana el-Basrija da mu napiše pismo u kojem će mu opisati kakav pravedan vladar treba da bude.Hasan el-Basri mu u pismu napisa slijedeće:“Znaj,vladaru pravovjernih,da je Allah,dž.š.,odredio da vladar pravovjernih bude oslonac ljudima i da ispravlja one koji griješe,da bude žestok prema nepravdi i nasilniku,da bude snaga kojom pomaže nemoćne i slabe te da ukazuje pomoć onome kome je učinjena nepravda u ostvarivanju prava.

Pravedni vladar je kao pastir što brižno i nježno čuva svoje deve kojima odabire najljepše pašnjake za ispašu,čuva ih od različitih nesreća,vrućine,hladnoće i divljih životinja.Pravedni vladar je kao brižni otac prema svojoj djeci,brine o njima dok su mala,podučava ih kada narastu,bori se u životu kako bi ih izdržavao i opskrbio te cijeli život skuplja i štedi kako bi im nešto ostavio nakon svoje smrti.

Pravedni vladar je kao majka koja je nježna prema svom djetetu,noseći ga u svojoj utrobi,dojeći ga,zatim odgajajući ga,ne spavajući noćima ako je bolesno,raduje se njegovoj sreći i zdravlju,a žalosti njegovim nedaćama.

Pravedni vladar se brine o jetimima,pomaže siromašne vodeći brigu o njihovoj malo djeci,a pomažući njihove odrasle.Pravedan vladar je kao srce,ako je ono ispravno,ispravni su i ostali organi,a ako je pokvareno,pokvareni su i ostali organi.Pravedan vladar je veza koja uspostavlja odnos između Allah,dž.š. i Njegovih robova:sluša i slijedi Allahove riječi i to im prenosi,ukazuje im na Allahove blagodati,vođen je i vodi ih ka Allahu,dž.š.Zato ne budi,o vladaru pravovjernih,kao sluga kojem je njegov gospodar povjerio imetak i čuvanje njegove porodice pa to ovaj zloupotrijebi,potrošivši imetak rastjerivanjem članova porodice(ne vodeći brigu o njima) te ih osiromaši.

I znaj,vladaru pravovjernih,da je Allah,dž.š. odredio kazne onima koji su prekršili Allahove zakone čineći loša i pokvarena djela.Pa kada ti dođu oni koji su zaslužili kaznu,kako ćeš postupiti?Također,u odmazdi je opstanak za ljude pa pripazi kako ćeš postupiti prema onome ko nekoga ubije i zatrži se odmazda.Prisjećaj se i pribojavaj smrti i onoga svijeta,malobrojnosti tvojih sljedbenika kod Allaha i onih koji su te pomagali na Allahovom putu te se pripremi i opskrbi za Sudnji dan.

Znaj,vladaru pravovjernih,da postoji kuća pripremljena za tebe koja se razlikuje od ove na dunjaluku,kada se rastaneš od svojih najmilijih,i kada te spuste u mezar i ostaneš sam,bez ikoga.Zato dobro pripremi šta ćeš ponijeti sa sobom za Dan kada će čovjek pobjeći od svoga brata,majke,oca,žene i djece.Zapamti,vladaru pravovjernih,kada Allah oživi one u kaburima,i skupi ono što su nosili u svojim grudima—tada neće biti tajni,a kitab neće izostaviti ni mali ni veliko a da ne bude presuđeno.

Zato sada,dok još možeš,dok nije kasno,i dok još nije izgubljena nada,ne sudi Allahovim robovima kao u džahilijjetu(kada se nisu pridržavali Allahovih zakona i propisa).Nemoj ih upućivati na put onih koji čine nepravdu.Ne pomaži ohole i raskalašene moćnike nad slabima i nemoćnima.Tada su njihove oči uprte samo u tebe(da zadovoljiš pravdu),zato se nemoj ogriješiti o takve,noseći pored svojih grijeha i njihove.

Ne dopusti da te zavedu oni koji se naslađuju tvojim nedaćama,uživajući blagodati ovog svijeta pa da zbog njih izgubiš svoje blagodati na ahiretu.Ne gledaj s ponosom u svoju snagu koju posjeduješ danas,nego gledaj na svoju snagu sutra kada budeš okovan i zarobljen lancima smrti,i teži stajati ispred Allaha,dž.š.,u društvu meleka i poslanika,čija će lica gledati u Živog i Moćnog.Zaista ja,vladaru pravovjernih,ako i nisam uspio prenijeti sve ono od čega su odvraćali oni koji su bili prije mene,u najmanju ruku sam ti želio uputiti iskrene i dobronamjerne savjete.

Ovo svoje pismo napisah kao što najmilijem preporučujem nekada gorke lijekove,sa željom i iskrenom nadom u njegovo zdravlje i blagostanje.

Ves-selamu alejke,vladaru pravovjernih,ve rahmetullahi ve berekatuhu.“

Izvor:Ibrahim Al Na*mah-Riznica mudrosti muslimanskih velikana,Travnik 2008.

 

Es-Sallabi – Primjer u mekkanskome haremu koji ukazuje na Allahovu mu’džizu

Mekka je najbolje i najčistije parče zemlje na Zemlji, to je najbolji i najčasniji grad, život srca i sjeme vjere. Allahov Poslanik, s.a.v.s., se tu rodio i svjetlo objave ga je tu obasjalo. Allah je prvo nju stvorio na Zemlji i u njoj je izgrađen prvi blagoslovljeni hram za ljude i uputa svim svjetovima. Srca, iz čežnje, tavafe prema Allahu, a duše u saju, između Safe i Merve, u ljubavi trče. U njenom haremu drveće se ne čupa, ptice ne ubijaju, a neprijatelji nikada ne mogu uspjeti. To je Mekka Časna, Bekka Sveta, propast za neprijatelje, Hram drevni, Grad sigurni, Ummul-l-Kura…

Uzvišeni Allah je odabrao ovaj Harem za Svog Poslanika, s.a.v.s., i dao osjetilne dokaze koji ukazuju na tajnu Allahove mu’džize: U njemu su očiti dokazi; mjesto gdje je Ibrahim stajao… (Ali Imran, 97)  Uzvišeni Allah je objavio, u Svojoj Knjizi,te rekao da je Kaba prvi hram za ljude na Zemlji: Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. (Ali Imran, 96) Ovaj ajet ukazuje da čovjek nije izgradio ovaj hram, izgradili su ga meleki za našeg oca Adema, a.s., i zato je nazvana Drevnim hramom. Poslanikove riječi su potvrda da su Mekka i njen Harem najstarije kopno na Zemlji, od tog mjesta proširila su se sva mjesta na Zemlji. Postoje brojni dokazi koji ukazuju da u Mekki postoje Allahove mu’džize, i to su:

Mekka je središte kopna na Zemlji

Zemlja je, po slovu Kur’ana, centar sedam nebesa. Uzvišeni Allah kaže: O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! (er-Rahman, 33) Pod pojmom “granice” misli se na liniju koja prolazi kroz centar između dvije strane. Granica nebesa u svojoj veličini primjenljiva je i na granice Zemlje, u odnosu na svoju veličinu, kako ukazuje časni ajet. Ovaj ajet ukazuje da je Zemlja centar kosmosa. Na ovaj zaključak ukazuje i postojanje desetina ajeta koji spominju nebesa, Zemlju i ono što je između njih.

Poslanik, s.a.v.s., je kazao da je tačno iznad Kabe postoji Bejtu-l-ma’mur i nalazi se na sedmom nebu, ako bi pala, pala bi tačno na zemaljsku Kabu. Svi tekstovi ukazuju da je Zemlja u središtu sedam nebesa, a da je Mekka u središtu sedam nebesa i Zemlje, što je i Poslanik kazao.

Odsustvo magnetne anomalije na liniji Mekke

Na mjestima koja se nalaze na istom meridijanu kao i Mekka igla kompasa pokazuje magnetni sjever kao i geografski sjever, na što ukazuje Sjevernjača. To znači da nema magnetne anomalije na meridijanu gdje se nalazi Mekka, a što postoji na drugim meridijanima.

Tačan smjer strana Kabe

Kaba je sagrađena na četiri stuba i u četiri smjera. Šamski ugao okrenut je tačno ka geografskom sjeveru, suprotno od tog ugla je jemenski ugao i tačno pokazuje na geografski jug. Ugao Hadžeru-l-esveda pokazuje na geografski istok, a egipatski ugao na geografski zapad. Precizno određivanje ovih strana svijeta u vremenu izgradnje Kabe ukazuje da Kaba nije djelo čovjekovih ruku.

Hadžeru-l-esved je kamen sa nebesa

Ubejj ibn Ka’b je prenio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Melek je spustio sa nebesa Hadžeru-l-esved. Imam Ahmed je prenio hadis od Ibn Abbasa, a on od Poslanika, s.a.v.s., da je kazao: Hadžeru-l-esved je spušten iz Dženneta. Bio je bjelji od mlijeka, pa su ga grijesi ljudi pocrnjeli. U hadisu kojeg bilježe Tirmizi, Ahmed, Hakim i Ibn Hibban Allahov Poslanik je kazao: Hadžeru-l-esved i mekam su dragulji iz Dženneta. 

Kada su orijentalisti pročitali Poslanikove hadise, smatrali su da se Hadžeru-l-esved bazalt kojeg je bujica donijela u dolinu Mekke sa obližnjih brda. Da bi potvrdilo ovaj stav, Britansko kraljevsko geografsko društvo je angažiralo britanskog oficira Richarda Francisa Burtona te je došao u Hidžaz u odjeći afganistanskog hadžije. To se desilo polovinom 19. vijeka 1853/1269. s ciljem da ukrade komad Hadžeru-l-esveda i prenese ga u Britaniju. To je i uspio. Proučavanjem ukradenog uzorka utvrđeno je da je ovaj kamen porijeklom sa neba, sličan je meteoritu i karakterizuje ga poseban hemijski i mineralni sastav. Ovo otkriće je razlog da je prihvatio islam, te je napisao dvotomno djelo pod naslovom Put u Mekku, on je umro 1890/1308.

Na Ibrahimovom, a.s., kamenu postoji njegov trag

Ovdje se koristi riječ mekam u značenju ikame što znači uzdizanje, zato se i koristi kur’anski termin mekamu Ibrahim kao Harem u svojim granicama. Jedno od značenja ove riječi je i mjesto uzdizanja. Zbog toga pod ovim terminom se misli na stijenu na kojoj se penjao Ibrahim, a.s., prilikom izgradnje Kabe. U tom značenju, ova stijena sadrži i očite dokaze. Uprkos svojoj tvrdoći i snazi, ova stijena nosi otiske stopala Ibrahima, a.s. Ova snažna stijena je omekšala da ostanu otisci nogu poslanika Ibrahima. Ova mu’džiza prevazilazi naučne standarde, nauka ostaje bespomoćna pred objašnjenjem, jer mu’džize prevazilaze prirodne zakone, i zato ih nauka ne može objasniti.

Bunar Zemzem je jedan od Allahovih ajeta u Haremu

Postojanje vode više od tri hiljade godina iz vulkanskih stijena, iako se izvor gubio i pronalazio. Izvor ove vode koja je dolazila u bunar nije bio poznat do iskopavanja tunela oko Mekke. Radnici koji su iskopavali ove tunele shvatili su da voda teče iz finih i nježnih pukotina koje se protežu daleko izvan granica Mekke iz svih pravaca okolo grada. Tu shvatamo Poslanikov hadis gdje opisuje izviranja Zemzema pred udarcem: Zemzem je potekao ispod udarca Džibrilovog krila i piće za Ismaila.

Bunar Zemzem je jedan od materijalnih dokaza, a Poslanik opisuje ovu vodu: Najbolja voda na svijetu je Zemzem voda, ona je hrana gladnom i lijek bolesnom. A u drugom hadisu stoji: Voda Zemzem je za ono zašto se pije.

Ovi dokazi ukazuju na veličanstvenost Uzvišenog Gospodara i Njegovu nadnaravnost. Ovi dokazu potvrđuju da je Kur’an Allahov govor kojeg je objavio posljednjem poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s., te ga je sačuvao već više od 14 vjekova na arapskom jeziku bez dodavanja ili oduzimanja. Uzvišeni Allah je obećao da će Kur’an biti sačuvan i ostati dokaz za sve ljude do Sudnjega dana.

 

 

Napisao: Ali Muhammed es-Sallabi

Prijevod i izvor: IslamBosna.ba

 

Poučna priča: Kako je mrav postao tehnološki višak?

Jednom davno, živio je sretan i vrijedan Mrav, koji je svakog dana dolazio prvi na posao. Bio je vrijedan. Veseo. Jednom riječju, bio je sretan dok je radio. Pjevušio je vesele pjesmice, a rezultati njegovog rada su bili odlični. Slušajući pjesmu Mrava, gospodin Stršljen, direktor firme, zaključio da se mrav previše zabavlja a premalo radi, jer nema pravo usmjerenje i šefa koji bi ga kontrolirao, piše portal posao.hr.

Zato je zaposlio Bubamaru koja je imala veliko iskustvo sa upravljanjem. Prva briga Bubamare bila je da organizira evidenciju dolazaka i odlazaka mrava na posao (odnosno sa posla). U tu svrhu, uspostavila je sistem prijemnih i odlaznih dokumenata. Sa vremenom, broj dokumenata se povećavao i zbog povećanog volumena posla oko papira morali su zaposliti  nekog ko bi pripremao papire i izvještaje.

Zaposlili su Pauka koji je odmah uspostavio sistem arhiviranja i postao je odgovoran i za preuzimanje telefonskih poziva.  A mrav? Mrav je i dalje radio kao i prije.  Izvještaji koje je dostavljala Bubamara su bili izvanredni. Direktor Stršljen je bio oduševljen izvještajima koje je dobio od Bubamare i uskoro je počeo zahtijevati: usporedne studije sa grafikonima, analize trendova razvoja, itd.

Da bi se zadovoljio direktorov zahtjev, bilo je nužno da se zaposli Hrčak koji bi bio direktna pomoć direktoru. Njemu su odmah kupili novo računalo sa printerom. Sretni i vrijedni mrav je i dalje radio kao i prije. Jedino se požalio da bi mu bilo lakše ako bi imao neko računalo. Nisu mu odobrili. Ovo je bilo prvi put da se Mrav na nešto požalio i direktor Stršljen je odmah shvatio da je potrebno najhitrije reagirati.

Kreirao je novo radno mjesto šefa službe koji bi nadzirao sretnog i vrijednog mrava. Na novo radno mjesto je zaposlio Cvrčka. On je odmah po svom dolasku zamijenio cjelokupni namještaj u svom uredu  i na zahtjev  dobio ergonomski oblikovanu stolicu i novo računalo sa ravnim, LCD ekranom. Broj računala je narastao i moralo se kupiti i instalirati i mrežni server. Novi šef službe je shvatio da hitno treba pomoćnika (koji je usput bio njegov pomoćnik u prethodnoj firmi). I tako je zaposlio Stjenicu. U isto vrijeme Mrav je postajao sve manje sretan i sve manje produktivan. Opet je tražio računalo. Opet mu nisu odobrili.

Situacija sa Mravom, zabrinula je Cvrčka i on je zaključio da mora naručiti studiju o zadovoljstvu zaposlenih u firmi. Upoznao je sa tim direktora Stršljena koji je shvatio Cvrčkovo objašnjenje i odobrio angažiranje agencije za te potrebe. Skupa studija je napravljena  i Cvrčak je počeo primjenjivati  predložene motivacijske metode. Svuda je objesio  motivacijske plakate.  Vodio je Bubamaru, Pauka, Hrčka i Stjenicu na motivacijske treninge u poznata ljetovališta itd… Mrav je i dalje, ali nevoljko, radio. Čitao je motivacijske poruke na plakatima i nikako nije mogao naći nadređene kad su mu trebali. Jednostavno, ili nisu bili tu ili nisu imali vremena za njega. I tako je vrijeme teklo. Direktor Stršljen  je i dalje dobivao redovno svoje perfektne izvještaje ali su oni počeli pokazivati  da firma nije više tako rentabilna kao prije. To ga je duboko zabrinulo i morao je reagirati.  Unajmio je najelitnijeg konsultanta, gospođu Sovu.

Sovin zadatak je bio izvršiti potpunu analizu organizacije i poslovanja firme i predložiti rješenja da bi firma poslovala rentabilno. Nakon tri mjeseca, Gospođa Sova je direktoru predala sljedeći izvještaj: “U firmi je previše zaposlenih!” Direktor Stršljen  je oduševljeno prihvatio stručnu analizu i odmah otpustio:  MRAVA.

POUKA:

Nikada nemoj biti sretan i vrijedan mrav.
Mnogo se više isplati da si nesposoban i da ne radiš ništa.
Nesposobnima ne trebaju nadzornici.
Ako si usprkos svemu produktivan, nikad ne pokazuj da si veseo kada radiš, jer za to nema opravdanja.
Ako, ipak, na svaki način želiš da si mrav, osnuj svoju firmu i tako nećeš morati raditi za Stršljena, Bubamaru, Pauka, Hrčka, Cvrčka, Stjenicu i Sovu. Ali tada nećeš moći raditi ni kao Mrav. Jer da bi održao firmu moraš se družiti  sa stršljenovima, bubamarama, paucima, hrčcima, cvrčcima, stjenicama i sovama.

POUKA 2:

Nažalost, cijela priča je utemeljena na univerzitetskim naučnim  istraživanjima koja kažu da većina ljudi teži ka parazitskom životu.

* Navedene pouke mogu i ne moraju biti stajališta portala i portal se odriče svih odgovornosti u slučaju da odlučite koju ‘pouku’ primjeniti u svakodnevnom životu. ?

Akos.ba

 

Tri savjeta kako da povećate svoju ljubav prema Allahu

Svakodnevno smo u situaciji da moramo donijeti odluke koje će nam pomoći ili da ostvarimo ugodan život na dunjaluku, ili blagodati na ahiretu i Allahovo zadovoljstvo.

Ove dileme mogu predstavljati veliki problem za muslimane.

Navodimo samo neke od primjera tih dilema:

–          Da li se probuditi ranije da klanjate noćni namaz ili sabah, ali pritom rizikovati da tokom dana budete pospani i umorni?

–          Da li postiti jedan dan nafile radi Allaha, azze we dželle, ali pritom riskirati da se ne možete skoncentrisati na posao ili školu?

–          Da li dati poveći iznos novca kao sadaku, ali šta ako vam možda „zafali“ za kupovinu neke dunjalučke stvari?

Svi mi znamo kakve bi trebali odgovore dati, ali priznajmo da su te odluke ponekad uistinu teške.

Imajući to na umu, donosimo vam 3 savjeta koja vam mogu pomoći da vaše odluke budu više usmjerene ka ahiretu i Allahovom zadovoljstvu:

Upamtite koja je svrha vašeg života, a to je ibadet Allahu.
Kada se opredijelite za izbor koji koristi vašem ahiretu, vi ste tada u skladu s vašim glavnim ciljem u životu, a to je ibadet Allahu. Naprimjer, kada se probudite i klanjate noćni namaz i sabah, time više izvršavate svoju životnu misiju, nego da ste umjesto toga brinuli o poslijepodnevnom sastanku koji vam možda nimalo neće koristiti.

2. Dilema postoji samo u vašoj glavi:

Mnogo puta mi sami formiramo u našim umovima strah da ćemo nešto izgubiti ako se posvetimo vjeri. U stvarnosti, to se samo šejtan poigrava s vašim umom, kao što kaže Allah, azze we dželle,: „Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.“ Kur'an, El-Bekare, 268.

3. Dunjaluk je mjesto ispita. Da, tačno je da je teško uvijek davati prednost ahiretu, ali to je jedan dio borbe kroz koju moramo proći u ovom prolaznom životu, kako bismo na kraju zaradili zadovoljstvo Allaha, azze we dželle.

Blagodati života na dunjaluku su neusporedive s ahiretskim uživanjima, pa donesimo odluku da ćemo svaki dan donositi pametne odluke i fokusirati se na naš konačni cilj.

Piše: Muhammed Faris

Za Akos.ba preveo i obradio: Nedim Botić

 

ZAŠTO JE MŪSĀ MORAO BACITI ŠTAP?

“A šta ti je to u ruci desnoj, o Mūsā?“

“Ovo je štap moj!“ – odgovori on –

“oslanjam se na njega ja,

ovcama svojim lišće skidam njime,

a i u druge koristi mi svrhe!“

“Baci ga [štap], o Mūsā!“ – naredi Bog.

Nekoliko puta smo u ovim esejima istaknuli da u Kurʼānu ima obilje mjesta, zapravo detalja, u kojima se sabire cijeli Kurʼān. S jedne strane, svojom cjelinom Kurʼān obuhvata detalje, a s druge, svojim detaljima Kurʼān obuhvata svoju cjelinu.

Saobražavanje detalja i cjeline, s jedne, potom saobražavanje cjeline i detalja s druge strane, uvijek je bio glavni metod u tumačenju Kurʼāna kod muslimanskih klasičnih hermeneutika i egzegeza.

Pogledajmo još jednom ājete/versove navedene u suri ṬāHā (20:17-21): Bog pita Mūsāa:

“A šta ti je to u ruci desnoj, o Mūsā?“

“Ovo je štap moj!“ – odgovori on – “oslanjam se na njega ja,

ovcama svojim lišće skidam njime,

a i u druge koristi mi svrhe!“

“Baci ga [štap], o Mūsā!“ – naredi Bog.

Dakako, Bog znade da se u Mūsāovoj desnici nalazi njegov štap. Pogledamo li original Kurʼāna, pitanje glasi:

Wa mā tilka bi yamīnika...

(A šta ti je to u ruci desnoj?).

 Arapska zamjenica tilka je ženskoga roda, a i štap (ʻaṣā) u arapskom jeziku je ženskog roda. Prema tome, nije ovdje posrijedi Božansko traganje za informacijama. Ne. Bog Kurʼāna je sveznajući Bog. Nesporno je da Bog znade šta to Mūsā u svojoj desnici imade!

Iz kurʼānskog navoda se posve jasno vidi da Mūsā, alejhiselam, objašnjava Bogu da je to njegov štap, te kaže šta sve sa njim radi, štaviše, oslanja se na štap dok hoda čuvajući stoku...

A onda, iznenada, nastupa kulminacija u ovom ājetu: Bog naređuje Mūsāu da odmah baci svoj štap!

Zašto mu to Bog naređuje?

Klasični komentatori Kurʼāna daju sljedeće objašnjenje: Pa, sam Mūsā je rekao da se oslanja na štap.

Zar se to on, Mūsā, alejshiselam, Božiji poslanik, može oslanjati na nešto drugo, osim samo na Boga?!

Baš zato je uslijedila naredba od Boga, prolomio se glas Božiji:

“Baci štap svoj! [i osloni se na Boga!]“.

I, doista, Mūsā baca štap svoj. Štap se pretvara u ružnu zmijurinu.

Nije li ovdje poruka Mūsāu i svim ljudima – poruka iz kurʼānskog zahtjeva kako da se osjeća i shvati Ovaj Svijet – da je često sve to na šta se ljudi oslanjaju na Ovom Svijetu zapravo nešto otrovno, poput otrovne zmijurine koju je Mūsā, alejhiselam, ugledao kad je bacio svoj štap.

Ali, čudna je sudbina čovjekova. Bog čovjeku često zapovijedi (kao što je zapovijedio i Mūsāu u ovom primjeru) da to što je otrovno i opasno, uzme opet u svoje ruke.

I tako, s Božijom pomoći, to što je od Ovog Svijeta bilo opasno - postade opet spasonosno.

 

Koja su tri djela čiju nagradu zna jedino Allah?

U brojnim kur’anskim ajetima i hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., govori se o nagradi za određena djela koja čovjek čini, pa se nagrada kreće od deset do sedam stotina puta, zavisno od čistote nijeta i predanosti u vršenju ibadeta. Ipak, postoje neka djela koja prevazilaze tu brojku.

Tri djela na Sudnjem danu neće biti mjerena zbog svoje veličine, a Uzvišeni Allah će za njih posebno nagrađivati, ta djela su:

1. Praštanje ljudima, jer Uzvišeni kaže: Ko oprosti i pređe, nagrada mu je kod Allaha. Uzvišeni Allah na preko 25 mjesta u Kur’anu govori o el-afwu, praštanju, prelaženju preko grijeha. Jedno od Allahovih imena jeste el-Afuwu, a imam el-Gazali kaže: El-Afuwwu je jedno od Allahovih svojstava, On je onaj koji briše grijehe i prelazi preko ljudskih grijeha i propusta. Ovo ime je bliskog značenja kao i ime el-Gafur ali je još izraženije i snažnije, jer gufran podrazumijeva pokrivanje grijeha, a el-afw njihovo brisanje.

Ebu Bekr, r.a., je rekao: Do nas je doprla vijest da će na Sudnjem danu Uzvišeni Allah narediti pozivaču da pozove sve one koji kod Allaha imaju nešto, pa će ustati oni koji su drugim ljudima praštali, te će im Uzvišeni Allah nadomjestiti za sve ono što su drugim ljudima oprostili.

Hasan el-Basri je govorio: Najvrednije čovjekovo moralno svojstvo je praštanje drugima.

Učenjaci selefa su govorili: Nije razborit onaj kome je nasilje učinjeno pa kada bude imao snage, on se osveti, već je razborit onaj kome je nasilje učinjeno, pa kada bude imao snage da odgovori, on oprosti.

2. Strpljivost, Uzvišeni kaže: Samo će strpljivi bez obračuna biti nagrađeni.

O strpljivosti se u Kur’anu govori u više od stotinu ajeta.

Ibn Kajjim u svome djelu el-Fewa’id spominje da je neki čovjek upitao imama Šafiju: Ebu Abdullah, šta je za čovjeka bolje, da mu Uzvišeni podari vlast i uspjeh i da on bude zahvalan ili da ga iskuša, pa da on bude strpljiv? Imam Šafija mu je odgovorio: Čovjek ne može dobiti ništa veliko sve dok ne bude iskušan. Uzvišeni Allah je iskušao Nuha, Ibrahima i Muhammeda, a.s., pa im je tek nakon toga dao vlast. Nemoj misliti da ćeš se ikada osloboditi bola.

Neki učenjaci selefa su govorili: Strpljivost je tražiti pomoć samo od Allaha.

Dok su drugi kazali: Kušati sabur je gorko, ali su njegovi plodovi slađi od meda.

Fudajl b. Ijjad je ispričao: Naučuo sam se strpljivosti od jednog djeteta. Gledao sam kako ga majka tuče, pa je ono svo u plaču istrčalo iz kuće, a majka je za njim zatvorila vrata. Nakon nekog vremena dijete, gledajući lijevo i desno, ne imade drugog izlaza nego da se opet vrati svojoj majci. Došlo je do zajljučanih vrata i tu sjelo, a nakon kratkog vremena i zaspalo. Tada je majka otvorila vrata i vidjela dijete. Uzela ga je u naručje i počela grliti i ljubiti, govoreći mu: Zašto si mi neposlušan, uvijek ti govorim da radiš onako kako ti kažem. Tada je Fudajl zaplakao i rekao: Kada bismo bili strpljivi na Allahovim vratima ovako, Allah bi nam ih otvorio.

3. Post, Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže da je Uzvišeni Allah rekao: Svako djelo sina Ademovog je za njega izuzev posta, on je moj i Ja za njega nagrađujem.

Tri su stupnja posta, kažu islamski učenjaci, a stoji u djelu Minhadžu el-kasidin. Prvi je opći post, to je post tijela od hrane, pića i prohtjeva. Druga vrsta jeste poseban post, a to je post čovjekovih organa, njegovih očiju, jezika, ruku i nogu od grijeha prema Uzvišenom Allahu. Treći stupanj posta jeste poseban post posebnih, i to je post srca od svih oblika briga, tuge i svega onoga što čovjeka udaljava od Uzvišenog Allaha.

Imam el-Gazali je kazao u el-Ihjau: Znaj da post ima svoju specifičnost koja nije data drugim djelima. Post je pripisan i vezan za Uzvišenog Allaha, kao što stoji u hadisi kudsiju: ‘Post je Moj i Ja za njega nagrađujem.’ Dosta je postu da ima samo ovu vrijednost i počast.

Alija b. Ebi Talib je govorio: Suština posta nije ostaviti hranu i piće, već laži, neistinu i bespotreban govor.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

IslamBosna.ba

Mi smo ovdje da živeći islam svojim ponašanjem ljude osvajamo

Poslanik Muhammed s.a.w.s. je došao da odgoji muslimane. Tako je jedne prilike rekao:

„Poslan sam da usavršim lijepe ćudi kod ljudi“ (Ahmed)

Bio je Poslanik a.s. živi Kur'an. Živio je islam. Majka vjernika Aiša r.a. opisala je Vjerovjesnikovu s.a.v.s. etiku (ahlak, moral, lijepo ponašanje) poistovjećujući je s Kur'anom.

Od Sa'da ibn Hišama ibn Amira se prenosi da je rekao: „Došao sam Aiši r.a. i pitao je: Majko vjernika, kakva je bila etika (ahlak, moral) Allahovog Poslanika s.a.v.s.? Ona je odgovorila: Ahlak Allahovog Poslanika s.a.v.s. je bio Kur'an. Tad me je pitala: Znate li suru Al-Mu'minun, a ja sam joj odgovorio da znam, a zatim je rekla da učim i ja sam proučio: „Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i oni koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju.“

Tad mi je ona rekla: “Takva je bila etika (ahlak, moral) Allahovog Poslanika s.a.v.s.“ Bio je Kur'an koji hoda zemljom. Živeći islam svojim ponašanjem je ljude osvajao.

Učio je muslimane da nikada ne lažu, ne ogovaraj, ne psuju, ne potvaraju, ne otimaju, ne kradu, da se ne mrze, da ne zavide jedni drugima, da pošteno sude, da se korupcijom ne bave, da se halalom hrane, da se klone harama: alkohola, bluda, kocke… da se brinu o siromasima, jetimima, da hrane gladne, da se vole u ime Allaha dž.š., da se pomažu, da budu jedni drugima braća. Islam je moral! Islam je lijepo ponašanje. Mi smo ovdje da živeći islam svojim ponašanjem ljude osvajamo. Tako je živio naš poslanik Muhammed s.a.w.s. i tako nas uči da živimo!

Piše: Amar Bedaković

Akos.ba

 

7 stvari koje trebamo raditi u vrijeme teškoća

 

Najlakše što osoba može uraditi u vrijeme teškoća jeste predati se, odustati od svojih izazova te tražiti krivicu za teškoće koje su je snašle u ljudima oko sebe. Ovakve osobe ne razumiju “zašto im se teškoće dešavaju” ili “zbog čega su ih zaslužili”. Iz tog razloga obično padaju u depresiju, osjećaju se tužno i bespomoćno. Međutim, način razmišljanja produktivnog muslimana je potpuno drugačiji.

Produktivan musliman se u vrijeme teškoća izdiže iznad svih briga, tjeskoba i problema te o njima razmišlja sa ahiretskog aspekta postavljajući sebi pitanje: “Šta sve ovo znači u poređenju sa onim svijetom? Šta sve ovo znači u poređenju sa vječnošću Dženneta?”.

Nerijetko mislimo da će svako dobro koje uradimo na ovome svijetu biti uzvraćeno dobrim te da ćemo za isto biti nagrađeni i na ahiretu. Ovakvo razmišljanje nije u potpunosti tačno.

Život na dunjaluku nije život u kojem ćemo postići potpunu pravdu. Potpuna pravda će biti zadovoljena na ahiretu tj. Sudnjem Danu.

Ovaj život je život dvojnosti u kojem postoji dobro i zlo, pravda i nepravda, milost i tlačenje, ljubav i mržnja, istina i laž itd. Naša uloga na ovome svijetu jeste da živimo svoj život onako kako to Allah, tebareke ve te’ala, od nas zahtijeva, tražeći Njegovo zadovoljstvo i izbjegavajući Njegovu srdžbu.

Allah, tebareke ve te’ala, u Kur’anu kaže:

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (97)

(Kur’an, Poglavlje 16, Sura En-Nahl – Pčele)

ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine. (90)

(Kur’an, Poglavlje 12, Sura Jusuf – Jusuf)

Jako je bitno zapamtiti da postoje učinkovite metode koje nam mogu pomoći da se u vrijeme teškoća lakše nosimo s nedaćama.

U nastavku ću navesti 7 takvih metoda:

 1. Namaz
  Potrudimo se da svih 5 dnevnih namaza klanjamo na vrijeme. Namaz ne smijemo propuštati i trebamo dati sve od sebe kako bi ga klanjali sa iskrenim nijetom ponašajući se kao da klanjamo naš posljednji namaz na ovome svijetu.
 2. Kur’an
  Kur’an je toliko lijep da ćemo, bez obzira na teškoću koja nas je snašla, u njemu pronaći mir.
 3. Dova
  Učimo dove, posebno dovu protiv tuge i žalosti.
 4. Sadaka
  Udjeljujmo sadaku koliko god možemo, jer sadaka otklanja nedaće. Ukoliko ne možemo udjeliti novac, lijep riječ ili fizička pomoć nekome će biti dovoljna također.
 5. Vizija i ciljevi u životu
  Ne dozvolimo šejtanu da se poigrava sa nama te da nas kroz naše misli konstantno podsjeća na poteškoće koje su nas snašle. Nastavimo dalje. Postavimo sebi nove ciljeve, nove projekte i zapamtimo da nas ništa ne može zaustaviti kada smo sa Allahom.
 6. Rano buđenje
  Buđenjem prije sabaha možemo iskoristiti jutarnje sate za rad na vlastitim idejama i projektima ili čitanje Kur’ana. Okupirati svoj um prije početka dana je jedan od najboljih načina da se udaljimo od teškoća i prevaziđemo svoje izazove. Pokušajmo uraditi što više posla u ovim ranim satima jer su ti sati blagoslovljeni.
 7. Nedaće nisu izgubljene
  Imajmo na umu da Allah, tebareke ve te’ala, nikada neće zaboraviti nepravde i nedaće sa kojima smo se suočili, tako da se ne trebamo zamarati traženjem osvete ili zadovoljenjem pravde.

Na kraju molim Allaha, tebareke ve te’ala, da otkloni naša iskušenja i nedaće, da nas blagoslovi dobrim životom i pomogne nam da Ga se sjećamo i danju i noću.

a srca se, doista, kad se Allah spomene smiruju. (28)

(Kur’an, Poglavlje 13, Sura Er-Ra’d – Grom)

Izvor: produktivanmusliman.com

Akos.ba

 

20 životnih savjeta čuvenog Rusa: “Ne pijte kupovnu mineralnu vodu iz 2 razloga”

1. Naučite da sve “vidite živo” i uživate u svemu – travi, drveću, pticama, životinjama, zemlji, nebu. Gledajte ih ljubazno i sa punim srcem i oni će vam uzvratiti. To je znanje koje nećete pronaći u knjigama 2. Odvojte neko vreme da stojite bosi na zemlji.

Dajte svoje telo zemlji kako ga ona ne sama ne bi pozvala. 3. Ugrabite svaku priliku da budete pored vode. Oslobodićete se umora i pročistiti misli. 4. Pijite čistu vodu kad od je moguće, ne čekajte da ožednite. To je najbolji lek. Tamo gde me sudbina nije vodila, prvo sam tražio izv

Ne pijte slatke i slane (mineralne) vode iz boca. Prva će izjesti jetru, druga će vezati krvne sudove. 5. Povrće treba da se nađe na vašem stolu svaki dan. Na prvom mestu cvekla, nema bolje hrane na zemlji. Zatim pasulj, bundeva, bobice, šargarepa, paradajz, paprike, spanać, zelena salata, jabuke, grožđe, šljive.

6. Ako želite možete da jedete meso. Ali retko. Nikako ne jedite svinjetinu, ona šalje na drugi svet. 7. Kobasice, prženi krompir, keks, slatkiši i hrana u konzervama su loša hrana. Moja hrana su žitarice, pasulj i zeleniš. Predatori jedu meso, oni su lenji, jedva se kre

Konji koji jedu žitarice aktivni su ceo dan. Skakavac se hrani travom i skače i leti ceo dan. 8. Kako bih jeo manje, pijem mnogo vode i jedem kompot, jedem prostu hranu i sveže povrće. Od četvrtka uveče do petka uveče ne jedem ništa, samo pijem vodu. 9. Post je najveća milost.

Ništa me ne jača i ne podmađuje kao post. Kosti postaju lakše, poput ptice, srce postaje veselo. Posle svakog velikog posta ja sam nekoliko godina mlađi.
10. Sunce izlazi i zalazi za vas. Rad prestaje nakon zalaska sunca. kada se naviknete na ovo telo i um će vam postati jači. Mozak će se bolje odmoriti i razbistriti za san. Tako rade kaluđeri i vojnici i zato imaju snagu da služe.
11. Treba da odspavate pola sata u toku dana kako bi se osvežila krv u vašoj glavi. Nemojte da spavate odmah nakon jela, tada se salo mast taloži u krvnim sudovima. 12. Manje sedite, ali spavajte dovoljno. 13. Pokušajte više da boravite na otvorenom prostoru. Naučite da živite u hladnoj prostoriji. Dovoljno je da vam stopala i ruke budu zagrejani, ali glava hladna.

Telo stari i propada od toplote.
14. Ojačavajte telo biljkama. Pomešajte šaku lekovitih biljaka i bobica i prelijte proključalom vodom i to pijte ceo dan. Na zimu uvidećete prave prednosti ovoga. 15. Ne zaboravite orašaste plodove. Orasi izgledaju poput našeg mozda, oni su i moćni za mozak. 16. Sa ljudima budite ljubazni i pažljivi. Od svakog od njih, makar površno, možete da naučite nešto.

Od ljudi ne stvarajte ni prijatelje ni neprijatelje tako vam nikada neće stvarati probleme. 17. Ono što vam je suđeno dobićete kad tad, samo treba da strpljivo čekate. Ne opterećujte dušu time. 18. Ne verujte u predrasude, astrologe i proricanje sudbine. Neka vam telo i srce budu čisti.
19. Kada se osećate loše, treba da šetate mnogo. Preko polja, kroz šume, pored reke.

Voda će odneti vašu tugu. Bitno je da zapamtite: najbolji lek za telo i dušu su: post, molitva i fizički rad. 20. Krećite se više. Na kamenu koji se kotrlja ne raste mahovina. Nesreće nas drže nepokretnim. Ne bežite od njih ne dozvolite im da dominiraju nad vama. Nikada se ne plašite da naučite i uradite nešto novo,prenosi Pult

 

Vjernik je vjerniku ogledalo

Ebu Hurejre, r.a., veli da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Vjernik je vjerniku ogledalo. Vjernik je vjerniku brat, izdržava ga i u njegovom odsustvu čuva.“ (El-Buhari)

Savjeti i upute:

Kada čovjek pogleda u ogledalo i vidi mrlju na svom licu, on neće kriviti i odbaciti ogledalo, već će se radovati što je ogledalo ukazalo na te mrlje kako bi ih što prije uklonio. Isto tako se trebamo radovati savjetu iskrenog prijatelja, zahvaliti mu se na tome i prihvatiti savjet, a neprijatnosti tom prilikom trebamo zanemariti, jer će nam to pomoći da spasimo i očistimo svoj nefs.
U vezi s tim je imam Ibn Tejmija, Allah mu se smilovao, rekao:

„Vjernik je vjerniku poput dviju ruke, jedna pere drugu. Postoje i mrlje koje se ne mogu oprati osim na grub način, međutim, to moramo učiniti kako bismo uživali u čistoći i njezi i pored te grubosti.“ (Medžmu'ul-fetva, 27/53)

Stoga, pravi ti je prijatelj onaj koji ti ukaže ne greške i pomogne te u onome što će ti povećati stepen kod Gospodara, koji te podsjeća na ahiret i na njegove strahove i kaznu. Međutim, onaj koji te podržava u tvojim greškama i opravdava sve tvoje postupke i sve više te udaljava od ahireta, to ti je neprijatelj.

Razmisli sa mnom o drugoj predaji ovog hadisa koji glasi: „Vjernik je vjerniku ogledalo- ako vidi na njemu neki nedostatak, on ga i popravi.“ (El-Buhari)

Zato je rečeno: „Prijatelj ti je onaj koji ti kaže istinu, a ne koji ti potvrđuje ono što govoriš.“
Kada savjetuješ i koriš svoga prijatelja, to činiš saosjećanjem i ne podržavaš ga u tome niti se ljutiš, jer podržavanje u tome sadržava sva zla i ono loše prikazuje kao lijepo, a ljutnja ispoljava prekrivene namjere kao što je poniženje i uvreda:
Pjesnik veli:
Ako si zadovoljan čovjekom,
njegove mahane nećeš primječivati
A ako se pak naljutiš na njega,
sve do jedne će na vidjelo isplivati.

Stoga, ukor i savjet popraćen saosjećanjem jača bratsku vezu, pospješuje je i očituje Poslanikov opis vjernika: „Vjernik je vjerniku ogledalo.“
Pravo ogledalo će ti pokazivati nedostatke, koje će te, kad ih vidiš kod svog brata, podstaknuti da sebe preispitaš i odstraniš eventualne greške. Zato moramo veoma pažljivo birati prijatelje i društvo kako bismo se okoristili njihovom iskrenošću i savjetima te primili od njih i okitili se onim što njih krasi, jer će nas drugi gledati kroz naše društvo.

Izvor: ”Biseri Vjerovjesnikovih uputa”
Autor: Enes Ahmed Kerzun
Za Akos.ba priredila: Samira Muratović

 
Subscribe to this RSS feed