Aktivnosti

Održano predramazansko savjetovanje imama i mualima Mostarskog muftijstva

Predramazansko savjetovanje imama i mualima s područja Mostarskog muftijstva održano je jučer u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru. Savjetovanju su pored imama prisustvovali i profesori Medresi.

„Nastojali smo da u savjetovanje uključimo sve aktere vjerskog života. Ovo je lijepa prilika da se okupimo pred početak ramazan, razmotrimo najvažnije pravce našeg djelovanja tokom predstojećeg mubarek mjeseca“, istakao je mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović. Islamska zajednica realizirat će veliki broj vjersko-duhovnih aktivnosti i programa; od organizacije zajedničkog klanjanja namaz, mukabela, predavanja, vazova, edukativnih programa, omladinskih aktivnosti, posebnih programa za žene do socijalnih i humanitarnih akcija. „ Iz godine u godine džematlije, pogotovo mladi ljudi su sve više zainteresirana za podizanje opće društvene i moralne svijesti i drago nam je da možemo otvoriti prostor za njihove ideje i njihov angažman u našim džematima i našim medžlisima“, kazao je muftija.

Prema riječima direktora Medrese hafiza Aid ef. Tuleka osim podrške imamima, džematima učenici i profesori Medresa će se uključiti i volonterske aktivnosti od općeg značaja za Islamsku zajednicu. „Cilj nam je da savko od nas da što više kako bi ramazanska atmosfera bila što bolja i aktivnosti što uspješniji“, dodao je direktor Tulek.

Savjetovanje je izuzetno korisnim ocijenio i Šefik ef. Čavčić imam u mostarskom džematu Zalik kazavši da je to divna prilika za razmjenu iskustava i sagledavanje novih perspektiva u aktuelnim vremenima izazova i kušnju. „Ovo je na neki način trasiranje džemtskog života u narednim mjesecima. Nastojaćemo da i nakon ramazana da taj nivo aktivizma zadržimo što duže. Ta gorljivost se s vremenom iscrpi, nadamo se i molimo Allaha se ona s ovim ramazanom ponovo rasplamsa“, rekao je ef. Čavčić.

Muallima Šejla Mujić Kevrić koordinatorica za ženski aktivizam iz Medžlisa IZ-e Livno govorila je o planskom pristupu aktivizmu žena na području njihovog medžlisa gdje je u posljednjih četiri godine dostignut zavidan nivo organiziranosti djevojaka i žena. „Svake sedmice imamo četiri-pet dana ispunjenih različitim programima. U prvi plan stavljamo vjerske aktivnosti, kao što su škola islama i škola Kur'ana. Pred ramazan smo podijelili 57 diploma i pet zahvalnica našim polaznicama“, istakla je Kevrić. U Livnu osim edukativnih, kulturno-vjerskih programa pokušavaju razvijati prosece ekonomskog osnaživanja žena s ciljem osposobljavanja mladih djevojka i mladih majki da budu u stanju same sebi pomagati i podizati kućne budžete.

Read more...

Organizirano prikupljanje i raspodjela zekata i sadekatu-l-fitra u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Organizirano prikupljanje i raspodjela zekata i sadekatu-l-fitra u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Značajnija promišljanja o mogućnosti organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra u okviru Islamske zajednice u bivšoj Jugoslaviji, bilježe se krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća. Jedan od glavnih razloga za navedena promišljanja bila je zabrinutost za opstojnost Gazi Husrev-begove medrese. U periodu nakon Drugog svjetskog rata, pa sve do ustanovljavanja organiziranog prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u Fond Gazi Husrev-begove medrese, ova medresa, kao jedina odgojno-obrazovna ustanova Islamske zajednice, u Bosni i Hercegovini, u to vrijeme, funkcionisala je u veoma teškim uvjetima i u određenim periodima je bila pred zatvaranjem.
I
Najznačajniji dokument za uspostavu organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra je raspis Starješinstva Islamske vjerske zajednice u bivšoj Jugoslaviji o prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra u Fond Gazi Husrev-begove medrese i tumačenje šerijatskog propisa iz 1968. godine. Raspis i upustvo za obračun zekata koji je objavljen uz taj raspis potpisali su reisu-l-ulema Sulejman ef. Kemura i Husein ef. Đozo, vjersko-prosvjetni referent. Na početku raspisa se navodi: ''Poslije dosta dugog teoretskog izučavanja i forumskog raspravljanja konačno se je najozbiljnije pristupilo organizovanju akcije prikupljanja zekjata, sadekai-fitre, kurbanskih kožica i drugih dobrovoljnih priloga u fond za izdržavanje Gazi Husrevbegove medrese. U tu svrhu održani su i specijalni sastanci u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Bihaću i Mostaru sa predstavnicima područnih odbora Islamske vjerske zajednice. Tim sastancima je lično rukovodio Reis-ul-ulema, što ukazuje na veliki značaj i važnost ove akcije. Sa posebnom radošću se može konstatovati da je ova akcija naišla na puno razumijevanje predstavnika odbora Islamske vjerske zajednice i na njihovu spremnost da se aktivno uključe u nju.'' U daljem tekstu raspisa Starješinstva navodise dvanaest preporuka i jasnih instrukcija za organizaciju akcije prikupljanja zekata, sadekatu-l-fitra i kurbanskih kožica.
U prvim godinama razvoja organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra, Vrhovno Starješinstvo Islamske zajednice je objavilo nekoliko raspisau kojima se naglašava potreba aktivnijeg učešća svih organa, službenika i pripadnika Islamske zajednice, kao i članova udruženja Ilmije na jačanju akcije prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra iističe ogroman značaj ove aktivnosti za potrebe nastavnog procesa i internatskog smještaja učenika Gazi Husrev-begove medrese i Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu i obezbjeđenja potrebnih sredstva za normalno funcioniranje medrese i fakulteta i podmirivanje njihovih obaveza, u narednom periodu.
U Sarajevu su 1976. i 1983. godini održana Savjetovanja najviših organa Islamske zajednice u SFRJ o akciji zekata, sadekatu-l-fitra i kurbanskih kožica. To su bila dva veoma važna skupa koji su dali potrebnu teorijsku potporu i doprinijeli razvoju organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra.Učesnici na savjetovanjima su jednoglasno potvrdili raniju odluku o prioritetu fonda Fakulteta i medresa i da je u datim uslovima i datom trenutku, s obzirom na specifične uslove u kojima se nalazi Islamska zajednica, najispravnije davati zekat i zekatul fitr u Fond Fakulteta i medresa (Fond Gazi Husrev-begove medrese).

II
Iz stavova, Husein ef. Đoze, čovjeka koji je dao veliki doprinos za ustanovljavanje i razvoj akcije organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra, možemo vidjeti principe i činjenice za kojima se povodilo tadašnje rukovodstvo Islamske zajednice u pitanju pokretanja, organizacije i razvoja organiziranog prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra. Đozo navodi kao premisu činjenicu da Kur'an propisuje ustanovu zekata kao društveni instrument za podmirivanje potreba društvene zajednice i da je on obavezni doprinos za opće potrebe.
Također, ističe da je Muhammed alejhi selam shvaćajući da zekat predstavlja materijalnu bazu iz koje treba da se osiguraju sredstva za pravilno funkcioniranje društva i njegovih institucija, donio i odgovarajuća rješenja koja su bila u skladu sa potrebama prve islamske zajednice. Dao je koncepciji zekata odgovarajuću primjenu koja je najbolje odgovarala trenutku u kojem se nalazila Islamska zajednica. Đozo smatra da je traženje novih rješenja kada je u pitanju primjena propisa zekata, ustvari slijeđenje sunneta koji ne dozvoljava da se islamska misao zaustavi i okameni u određenom vremenu. Đozo navodi i glavne razloge pokretanja ove akcije kod nas. ''Duboke društvene promjene koje su nastale kod nas u najnovijoj društvenoj stvarnosti, uspostavljanjem socijalističkih odnosa imale su veoma velike reprekusije u oblasti vjerskog života. Novim društvenim mjerama temeljito je pogođena, onesposobljena i razrušena ranija materijalna baza vjerskog života. Sprovođenjem agrearne reforme, nacionalizacije i eksproprijacije nestalo je vakufa kao glavne osnove za tu bazu.''
Navedena situacija je dovela Islamsku zajednicu pred velike probleme i potrebu traženja novih izvora za materijalnu bazu, posebno za finansiranje vjerskih zavoda i školovanja kadrova. U to vrijeme kao prioritet nametnulo se pitanje otvaranja Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. Đozo dalje naglašava da su u isto vrijeme svake godine stotine miliona dinara zekata i sadekatu-l-fitra išle tamo gdje ne bi trebale. ''Iako sa zakašnjenjem, ali možda smo ipak prva zajednica u islamskom svijetu, koja je počela ozbiljno da razmišlja o boljem korišćenju zekata i sadekai-fitra, o organizaciji sakupljanja, o raspodjeli, o provođenju ovog davanja njegovoj pravoj svrsi. Našli smo se pred činjenicom da samo muslimani u Bosni i Hercegovini daju godišnje u vidu zekata i sadekai-fitra, oko pola milijarde starih dinara. Ali kuda te pare idu i da li od njih zajednica ima bilo kakve koristi? Kako nam se u našoj novoj društvenoj stvarnosti, kao što smo istakli, pitanje izdržavanja vjerskih zavoda postavilo u svoj svojoj oštrini, izučavajući i razmišljajući o ovom problemu, došli smo na ideju da bi zekat i sadekai-fitr mogli biti veoma dobro i sigurno rješenje ovog važnog pitanja.'' Đozo naglašava da nije teško naći teorijsku i šerijatsku osnovu da je, u uvjetima u kojima su se našli muslimani u SFRJ, izdržavanje vjerskih zavoda najprioritetniji fond. Zbog toga je nakon teorijske razrade, ovo pitanje razmatrano na najvišim forumima Islamske zajednice i donesen je zaključak da se organizira akcija prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra. Također, kako Đozo navodi, rukovodstvo Islamske zajednice je bilo svjesno da će akcija, kao i svaka promjena i novina, naići na otpore i poteškoće, ali je glavni cilj bio da se zekatu i sadekatu-l-fitru da pravi smisao, da se privede svojoj svrsi i da se konačno stane na put haosu koji je vladao u davanju zekata i sadekatu-l-fitra, kako bi se ova davanja i vrlo važni izvori prihoda što bolje koristili. Na kraju Đozo zaključuje da Islamska zajednica nema vlasti da prisilno ubire zekat i sadekatu-l-fitr, ali da želi objasniti muslimanima da ona sa šerijatskog gledišta ima pravo da organizira prikupljanje i odredi prioritete u raspodjeli zekata i sadekatu-l-fitra. Svaki musliman koji ne da svoj zekat i sadekatu-l-fitr u fond za vjersku prosvjetu učinit će veliki grijeh i prema Bogu i prema Islamskoj zajednici.''
Veliki doprinos razvoju organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra dao je i dr. Ahmed Smajlović. U referatu ''Kur'anske osnove zekata'' koji je podnio na Savjetovanju o zekatu i sadekatu-l-fitru održanom u Sarajevu 1976. godine, razmatrajući pitanje kome i gdje da se daje zekat i zekatul-fitr i navodeći 60 ajet sure Et-Tevbe o osam kategorija mogućih primaoca zekata,dr. Smajlović ističe: ''Kako se iz ajeta vidi postoji osam kategorija koje imaju pravo na zekat. Ove kategorije se ne mogu poništiti, niti ih iko može ugasiti. One se mogu pojaviti u svakom mjestu i vremenu. O prednosti jedne kategorije nad drugom dužna je da vodi brigu nadležna islamska vlast. To je u islamskim državama vlada, a tamo gdje toga nema nadležno je predstavništvo islamskog-vjerskog poslovanja koje je i odgovorno za islamski-vjerski život u datoj sredini, jer je ono neposredni nosilac halifinih prerogativa. U našim uslovima ta prava su skoro čitavo jedno stoljeće posebnim vjersko-pravnim aktom'' menšurom'' prenešena izravno na reisu-l-ulemu. Ni on ni bilo ko drugi ne može ugasiti ni jednu od spomenutih kategorija, ali je dužan da u određenim uslovima i postojećim vrstama odredi prioritet jedne vrste nad drugom. Tako je na primjer postupio hazreti Omer r.a.-drugi halifa-koji je zabranio da se iz ''Fonda zekata'' izdvaja dio za ''el-muellfeti kulubuhum'', smatrajući da je izdvajanje dijela zekata za ovu kategoriju u datom vremenu bilo nepotrebno i suvišno. U našim konkretnim uslovima centralizacija ''Fonda zekata i zekatul-fitra'' pri Vrhovnom islamskom starješinstvu u SFRJ, ne samo da je bio ispravan potez, nego i njegova Kur'anska obaveza sa reis-ul-ulemom na čelu...Većina od kategorija navedenih u pomenutom Kur'anskom ajetu u našim uslovima ne postoje, a neke se rijetko kada i pojavljuju, tako da određivanje prioriteta, ''ve fi sebilillahi'' bilo je potpuno ispravno, nužno i neminovno. Pitanje izgradnje medrese i fakulteta i saniranje njihovih prilika bilo je prioritetno, a svakako da postoji obaveza stalne brige za siromašnim, nemoćnim i nastradalim, u onoj mjeri koliko ih ima u našim uslovima. Ukoliko bi se sutra pojavila nužnija potreba za prioritetom jedne od pomenutih kur'anskih kategorija, pomenuti odgovorni organ bi trebao i morao zvanično odrediti i njegov prioritet.’’
Gore navedena mišljenja naša dva velika alima korespondiraju sa mišljenjem poznatog savremenog alima Jusufa El-Karadavija: 'Zekat je strogo propisana obaveza (fardun minellah), ali u osnovi ne kao pravo ostavljeno volji pojedinca da ga oni u zavisnosti o jačini njihovog vjerovanja izvršavaju ili ne izvršavaju. Treba biti na čistu, da zekat nije nikakvo individualno dobročinstvo niti milostinja. To je veoma značajna socijalna ustanova koju kontroliše zajednica, a kojom rukovodi određeni administrativni mehanizam i putem propisanog instrumentarija ubire zekat od obaveznika i raspodjeljuje ga u propisane fondove i namjenske potrebe. Ovdje nema nikakve razlike između bilo koje vrste imovine. Nadležni organi ubiru zekat od cjelokupne imovine, bez obzira da li je zahir (poljoprivredni proizvodi, stoka i sl.) ili batin (novac, trgovačka roba...), prema klasičnoj podjeli.'' Dr Jusuf Kardavi, Fikhuz-zekah, II/747

III
Fundamentalni principi na kojima počiva organizirano prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra, utemeljeni na osnovu šerijatskih propisa raspisom Vrhovnog starješinstva Islamske zajednice 1968. godine, preko različitih odluka i mišljenja uvaženih naših alima, posebno su ojačani, u prethodnih nekoliko godina, fetvom reisu-l-uleme i Vijeća muftija. U novije vrijeme, 2011. godine, reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić je u ramazanskoj hutbi dao jasnu istrukciju o obaveznosti davanja zekata i sadekatu-l-fitra u Fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice u BiH. Reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazović je u ramazanskoj hutbi 2013. godine izdao fetvu o obaveznosti davanja zekata i sadekatu-l-fitra u Fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice u BiH. Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH je potvrdilo ovu fetvu reisu-l-uleme.
Pomenute odluke i fetva imaju veliku važnost za očuvanje i dalji razvoj organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra u okviru Islamske zajednice u BiH stoga je jako je važno slijeđenje i primjena ove fetve. Princip odgovornosti i prava ulu-l-emra da odredi principe i način prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra u jednoj zajednici i njegovo odgovarajuće shvatanje je od ključne važnosti za stabilnost i ravoj sistema prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra, kao i ukupnu stabilnost i razvoj Zajednice.
Pojam Fonda Bejtu-l-mal na našim prostorima prvi put je korišten u članu 12. Ustava Islamske zajednice u SFRJ iz 1990. godine. Sadašnji Ustav IZ u BiH, koji je donesen 1997. godine, predvidio je da sredstva od zekata, sadekatu-l-fitra i kurbana čine Fond Bejtu-l-mal i da upravljanje tim fondom propisuje Sabor IZ u BiH posebnim aktom. Izmjene Ustava Islamske zajednice u BiH, donesene u 2014. godini, propisuju da pored Rijaseta i Sabora Islamske zajednice u BiH, raspodjelu sredstava iz Fonda Bejtu-l-mal određuje i Vijeće muftija i ono ima ključnu ulogu u raspodjeli, tako da sada postoje tri nivoa kontrole utroška sredstava iz pomenutog Fonda.
Sabor IZ u BiH je u aprilu 2004. godine donio Pravilnik o Fondu Bejtu-l-mal. Ovim pravilnikom definiran je Fond Bejtu-l-mal, ustanovljen je način punjenja i raspodjele sredstava iz njega, način upravljanja fondom i druga važna pitanja za funkcioniranje Fonda. U članu 7. je propisano da Fondom upravlja Rijaset IZ u BiH. U članu 8. navedenog pravilnika propisano je da se sredstva Fonda koriste za odgoj i obrazovanje u srednjim, višim i visokim obrazovnim institucijama koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili je ona njihov osnivač, za održavanje i unapređenje mektebske nastave, za pomoć povratničkim džematima, kao i druge vidove islamskog rada koji se odvijaju kroz organe i ustanove IZ, a kojima se podiže vjerski kulturni, odgojni i obrazovni nivo muslimana, te za druge namjene koje su od opće koristi za muslimane i Islamsku zajednicu. Odluku Rijaseta o raspodjeli sredstava iz Fonda Bejtu-l-mal, mora potvrditi Vijeće muftija, a nakon toga i Sabor IZ u BiH. Pravilnikom o Fondu Bejtu-l-mal je predvideno da Rijaset svake godine,prilikom definiranja raspodjele, utvrdi optimalan iznos sredstava koja će iz ovog Fonda izdvojiti za pomoć povratnicima u razorene džemate i socijalno ugroženim kategorijama. Pravilnikom je, takoder, propisano da se akcija prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra sprovodi u organizaciji Rijaseta IZ u BiH i da se prikupljena sredstva posebno knjigovodstveno evidentiraju kao sredstva Fonda, a od ukupno prikupljanih prihoda od zekata i sadekatu-l-fitra na nivou medžlisa u BiH 70% se usmjerava u Fond Bejtu-l-mal, 25% ostaje medžlisima za vjersko-prosvjetni fond pri medžlisu i izmirenja troškova ukupljanja, a 5% nadležnim muftilucima za vjersko-prosvjetni fond pri muftijstvu.Od sredstava prikupljenih u dijaspori 60% se uplaćuje u Fond Bejtu-l-mal, a 40% ostaje džematima i krovnim organizacijama IZ BiH u dijaspori. Mešihati islamske zajednice, na čijem području djeluju islamske obrazovne ustanove dužne su formirati svoj Fond Bejtu-l-mal i iz tog Fonda doznačiti 5% u Fond pri Rijasetu za finansiranje zajedničkih organa i institucija. Na kraju treba istaći činjenicu da je sistem organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u periodu od gotovo pet desetljeća, koliko funkcioniše, bio stub stabilnosti i razvoja Islamske zajednice u BiH i da se taj sistem iz godine u godinu unapređuje na bazi dobre normiranosti i transprentnosti, doprinosećidaljem razvoju Islamske zajednice i cjelokupnog društva.

mr. Elnur Salihović, rukovodilac Ureda za zekat

Read more...

Predavanje i radionica o hidžabu za učenike osnovnih i srednjih škola

U petak, 24.Feb, muallime Medžlisa IZ Livno, u saradnji s nastavnicama Marijom Barišić i Danijelom Popović, već drugu godinu zaredom, organiziraju predavanje i radionicu za učenike osmih i devetih razreda u džamiji Ćurčinici na temu hidžaba, pokrivanja žena muslimanki kao jedne povijesne prakse u svim kulturama, tradicijama, vjerama. Povod je također obilježavanje Svjetskog dana hidžaba na jedan drugačiji način.

Muallima Dženita govorila je o propisu hidžaba kao jednoj obavezi za ženu mauslimanku, muallima Alma se dotakla uspješnih pokrivenih žena trudeći se da ih navede što više kako iu svijeta tako i iz naše zemlje, dok je muallima Šejla govorila o pokrivanju žene kao jedne povijesne civilizacijske prakse u svim religijama, kulturama i tradicijama.

Nakon predavanja, učenici podijeljeni u grupe, razgovarali su o različitim temama koje se tiču pokrivanja, te su predstavnici grupa imali i kratka izlaganja, što je rezultiralo proglašenjem najbolje prezentacije. Sve je to izazvalo mnoštvo pozitivnih reakcija.

Predavanju su prisustovali i učenici srednjih škola, što je imalo vrlo pozitivne rezultate, obzirom da su se učenici aktivno družili i u jednoj opuštenoj atmosferi zajednički proveli vrijeme.

Predavanje je imalo za cilj i druženje mladih različitih vjera i etničkih skupina kako bi se razbile vjerske i etničke predrasude kojih još ima u našem društvu. Cilj programa također bio je pokazati učenicima da je džamija prostor u kojem mogu da se druže, da uče, da se smiju i vesele. Vjerujemo da su se svi tako i osjećali, te da ćemo organizaciju ovog projekta pretvoriti u dugogodišnju tradiciju.

Hvala svima koji su svojim prisustvom obogatili ovaj program, a posebno nastavnicama i učenicima iz OŠ “Ivan Goran Kovačić”.
Slike sa programa možete pogledati OVDJE.

Read more...

Medžlis IZ Livno: Realiziran projekat o kladionicama za mlade

Naime, Islamska zajednica u BiH je izvršila analizu potreba mladih od 13 do 30 godina i došla je do zaključka da se radi o izuzetno ranjivoj populaciji koja ima veliki broj problema i potreba. U okviru plana rada Ureda za vjerska pitanja, definirani su prioriteti, a jedan od glavnih ciljeva jeste da se mlade usmjeri prema univerzalnim vrijednostima u društvu i da im se ukaže na štetnost negativnih ponašanja kao što su bolesti ovisnosti, nasilje i svi vidovi ekstremizma. 

Read more...

Iftari za više od 400 postača

Za dva iftara 22. i 23. juna, u saradanji sa našim partnerima u dobru Fondacijom Izvor nade iz Sarajeva i Fondacijom Svjetlosti iz Zenica, zajednički je iftarilo preko 400 Livanjki i Livnjaka te podijeljeno preko 50 paketića djeci koja se se zadesila na iftaru. Molim Uzvišenog Allaha da svima podari bereket u nafaki i da primi ibadete učinjene u mjesecu ramazanu.

Read more...
Subscribe to this RSS feed